این کتاب نحوه تبدیل به یک خود مدیر فعال از طریق حل مسـئله، تعیین هـدف و برنامه ریزی عمل نشان می‌دهد و همچنین، ضمن ارائـه اصول اولیه تغذیه سـالم، ورزش، آرمیدگی و توانمندسـازی عاطفـی به بیماران کمک می‌کند تـا زندگـی شان را از نو سـازماندهی کنند.
ساختن زندگی سالم با وجود بیماریهای مزمن چگونه ممکن است؟
فردین مرادی منش یکی از مترجمان درباره کتاب «ساختن زندگی سالم با وجود بیماریهای مزمن» به خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) گفت: مهارت‌های خودمدیریتی برای بیماری قلبی آرتریت، دیابت، افسردگی، آسم، برونشیت، آمفیزم و سایر مشکلات سلامت جسمی‌ و روانی است.

او ادامه داد: هدف نویسندگان کتاب «ساختن زندگی سالم با وجود بیماریهای مزمن» کمک به افـراد مبتلا به بیماری مزمن برای کشـف روش‌های سالم زندگی کردن با وجود ابتلا به بیماری جسمی‌ و همچنین توانمندسازی آنها برای انجام کارهای موردعلاقه و لذت بـردن از زندگی است. این کتاب نحوه تبدیل به یک خود مدیر فعال از طریق حل مسئله، تعیین هدف و برنامه ریزی عمل نشان می‌دهد و همچنین، ضمن ارائه اصول اولیه تغذیه سالم، ورزش، آرمیدگی و توانمندسازی عاطفی به بیماران کمک می‌کند تـا زندگی شان را از نو سازماندهی کنند. ویراست حاضر بر اساس بازخوردهای متخصصان پزشکی و افـراد مبتلا به بیماری‌های مزمن در سراسـر جهان نوشته شـده اسـت و بیـش از 5/1 میلیـون خواننـده از ویراسـت اول تـا چهارم کتاب «سـاختن زندگی سـالم باوجود بیماریهای مزمن» استفاده کرده‌اند.

او با اشاره به اینکه یکـی از حوزه‌های مهم درزمینه بیماری‌های مزمن، آموزش این بیمـاران بـرای خودمدیریتی بیماریشـان اسـت عنوان کرد: دغدغه‌ای که متخصصان سلامت و روان شناسـان برای اثربخشـی مداخله‌ها و درمان‌هایشان همـواره از آن یـاد می‌کننـد. این اثر مهم‌ترین و اساسـی ترین توصیه‌ها و راهنمایی‌ها در زمینه خودمدیریتـی بیماری‌های مزمـن را در قالبـی علمـی و درعین حـال قابل فهم در اختیار بیمـاران و متخصصین سلامت قرار می‌دهد تا هنگام کار بـا بیماران مزمن هم شـناخت کافی از خودمدیریتـی بیماری‌های مزمن داشـته باشـند و هـم بتوانند توصیه‌هـا و رهنمودهای مناسـبی بـه بیماران ارائـه کنند و سراسـر کتـاب از فنون و ابزارهـای خودمدیریتـی بیماریهای مزمـن است که می‌تواند در رویارویی بـا بیماری‌های مزمن و زندگـی باوجـود چنیـن بیماری‌هایـی راه گشا باشد.

به گفته مرادی منش اثر «سـاختن زندگی سالم باوجـود بیماری‌های مزمـن» در 16 فصل تنظیم شـده اسـت که از جمله مباحث فصول تعریف خودمدیریتی و ویژگی‌های یک خودمدیر فعال هنگام ابتلا به بیماریهای مزمن، تشـخیص و مدیریـت علائم بیماری و هیجان‌های متعاقب آن، نقش ورزش و فعالیت بدنـی در خودمدیریتی بیماری‌های مزمن، نحوه تغذیه سـالم، اصول برقـراری ارتباط بـا خانـواده، دوسـتان و مراقبان سلامت، مدیریت بر تصمیم گیری‌های درمانی و مصرف داروها می‌شود.
 
این مترجم درباره مخاطبان این اثر توضیح داد: مخاطبان اصلی کتاب «ساختن زندگی سالم باوجـود بیماری‌هـای مزمن» بیمـاران مبتلا بـه بیماری‌های مزمن، روان شناسان سلامت و بالینی، روانپزشکان، پرستاران و متخصصان سایر حوزه‌های مرتبط است. همچنین این کتاب به عنوان منبع اصلی یا جانبی برای دروس «سازگاری با بیماری‌های جسمی»، «سازگاری با بیماری‌های مزمن» رشته روان شناسی سلامت علوم پزشکی و به عنوان منبع اصلی درس «روان شناسی رفتار سالم» رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت است. 

مرادی منش با اشاره به اینکه فقدان منابع کافی کـه به صورت خودیـاری به بیماران مبتلا بـه بیماریهای مزمـن رهنمودهـا و آموزش هـای لازم را بـرای خودمدیریتـی فعـال بیمـاری مزمن بدهد، انگیزه مترجمان برای ترجمه این اثر بوده است یادآور شد: یکی از راه‌های سـالم برای زندگی با بیماری مزمن، حفظ سلامت جسـم و روان و تلاش برای غلبه بر مشکلات جسمی‌ و عاطفی اسـت، پس افراد باید صرف نظر از مشکلاتی کـه در طی زندگی بـا بیماری مزمـن ایجاد می‌شـود، شیوه‌های ابراز بهترین عملکرد را یاد بگیرند و این منبع ارزشمند راهنما با شیوه روان و ساده مهارت‌های خودمدیریتی را آموزش داده که برای بیماران مزمن و روانشناسان می‌تواند مفید واقع شود. 
کد مطلب : ۳۲۵۰۰۳
https://www.ibna.ir/vdcawmnee49nuw1.k5k4.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

پیاده‌روی اربعین 1401