کتاب گویای «بررسی مواضع نظامی امام خمینی (ره) در جنگ ایران و عراق»