مراسم رونمایی ۴۲ عنوان اثر جدید کنگره ملی ۲۴۰۰۰ شهید پایتخت