رئیس اتاق فکر ستاد فرماندهی بحران کرونا استان تهران