یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
۱۹۷ مؤسسه ایرانی در میان برترین‌ها در رتبه‌بندی مؤسسه‌های «سکیمگو»

آزمایشگاه «سکیمگو» در ویرایش سال ۲۰۲۴ میلادی نام ۱۹۷ مؤسسه ایرانی (از بخش‌های دولتی، بهداشت، آموزش عالی، و خصوصی) را در میان مؤسسه‌های برتر جهان آورده است.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، بر پایه این لیست، دانشگاه «علوم پزشکی تهران» در جایگاه نخست ملی و ۴۵۲ جهان جای گرفته است. در ویرایش پیشین این نظام، ۱۹۴ مؤسسه ایرانی در میان برترین‌های جهان جای گرفته بودند. در نمودار یک روند سالانه شمار مؤسسه‌های ایرانی در این نظام رتبه‌بندی گزارش شده است.

۱۹۷ مؤسسه ایرانی در میان برترین‌ها در رتبه‌بندی مؤسسه‌های «سکیمگو»

نمودار ۱. روند سالانۀ شمار مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «سکیمگو»

نخستین هدف آزمایشگاه «سکیمگو» از انتشار لیست دانشگاه‌های برتر، نه رتبه‌بندی مؤسسه‌ها، بلکه ارائۀ یک ابزار فراگیرِ علم‌سنجی برای سیاست‌گذاران، مؤسسه‌ها، و مدیران پژوهشی است. از این رو، آن‌ها می‌توانند برون‌دادهای پژوهشی خود را تحلیل و ارزیابی کنند و راه‌هایی برای بهبود بیابند. رتبه‌بندی «سکیمگو» از فراگیرترین نظام‌های رتبه‌بندی جهانی مؤسسه‌های آموزشی، پژوهشی، و بهداشتیِ دولتی، و خصوصی در جهان به شمار می‌رود. پژوهش، نوآوری، و تأثیر اجتماعی سه بُعدی هستند که ۲۰ سنجۀ کلیدیِ ارزیابی مؤسسه‌ها را در این نظام پوشش می‌دهند. در جدول یک رتبة فراگیر مؤسسه‌های ایرانی در جهان و رتبه جهانی آن‌ها در ابعاد پژوهش، نوآوری، و تأثیر اجتماعی در این نظام آمده است (ترتیب بر پایه رتبه جهانی فراگیر مؤسسه‌ها).

جدول ۱. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «سکیمگو» در سال ۲۰۲۴ میلادی

نام مؤسسه

رتبة فراگیر

رتبه در پژوهش

رتبه در نوآوری

رتبه در تأثیر اجتماعی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴۵۲

۱۷۵

۳۵۱۶

۳۷۷

دانشگاه تهران

۸۲۷

۲۹۰

۳۴۶۹

۱۰۰۴

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۱۳۸۲

۸۴۶

۴۱۶۴

۹۶۲

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۶۵۵

۹۹۵

۳۲۲۰

۲۰۵۵

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۱۷۰۰

۱۰۶۸

۳۰۰۴

۲۳۳۸

دانشگاه تربیت مدرس

۲۰۱۵

۱۱۲۳

۳۶۶۵

۲۹۸۸

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۲۰۲۲

۱۳۸۳

۴۵۰۶

۱۵۹۰

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۲۵۴۴

۱۴۴۰

۴۷۷۸

۲۸۴۲

دانشگاه صنعتی شریف

۳۰۹۰

۳۳۸۳

۲۶۲۵

۴۸۲۶

پژوهشگاه رنگ

۳۱۲۲

۵۴۴۲

۷۳۵

۸۷۰۲

دانشگاه صنعتی قوچان

۳۱۹۸

۴۲۷

۵۸۰۴

۸۶۷۶

دانشگاه علم و صنعت ایران

۳۴۵۸

۲۳۴۳

۴۱۳۶

۵۱۱۲

پژوهشگاه رویان

۳۴۸۱

۴۸۹۴

۱۳۹۲

۷۸۵۷

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۹۰۲

۳۴۹۰

۳۲۲۰

۶۰۱۶

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

۳۹۹۷

۴۸۲۴

۲۳۷۸

۶۲۸۱

دانشگاه علوم پزشکی زابل

۴۰۱۶

۴۶۱۳

۲۰۳۷

۷۴۸۳

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۴۰۳۲

۳۳۰۵

۵۳۴۰

۳۵۲۹

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

۴۱۹۸

۴۱۴۰

۵۵۹۶

۲۴۶۴

پژوهشکده سلول‌های بنیادی رویان

۴۳۰۸

۵۴۵۴

۱۱۲۶

۸۷۸۱

دانشگاه صنعتی اصفهان

۴۳۲۴

۴۰۹۶

۳۵۳۴

۵۷۲۵

مرکز جهاد دانشگاهی

۴۳۶۳

۴۴۳۷

۲۰۱۶

۸۱۴۲

انستیتو پاستور ایران

۴۴۳۶

۵۳۰۱

۲۱۷۷

۷۲۳۰

دانشگاه شیراز

۴۴۴۶

۳۷۸۳

۴۲۰۷

۵۴۷۹

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل

۴۴۵۹

۳۱۴۶

۵۵۲۴

۴۷۵۹

مرکز طبی کودکان

۴۶۹۶

۴۸۱۹

۴۲۰۴

۴۷۷۳

دانشگاه گلستان

۴۷۶۲

۲۵۱۱

۳۶۰۵

۸۳۱۷

دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله

۴۸۰۸

۴۲۴۸

۳۸۱۸

۶۲۲۰

دانشگاه فردوسی مشهد

۴۸۲۳

۴۲۱۶

۵۴۱۳

۴۲۱۹

دانشگاه تبریز

۴۸۴۸

۳۳۴۲

۵۲۵۱

۵۷۱۹

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

۴۹۳۰

۱۲۵۶

۶۶۱۶

۸۱۸۳

بیمارستان امام خمینی (ره)

۵۰۵۹

۵۷۰۰

۳۸۹۵

۵۰۹۹

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه *

۵۰۷۵

۴۲۹۳

۴۴۱۹

۶۰۳۸

دانشگاه شهید بهشتی

۵۱۵۱

۴۶۷۱

۵۱۸۵

۴۸۰۴

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

۵۳۳۶

۵۳۶۴

۳۰۱۸

۷۵۳۸

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی تهران

۵۳۸۱

۷۰۹۲

۴۱۷۱

۳۷۹۶

بیمارستان امام خمینی (ره)

۵۵۰۴

۴۹۲۸

۵۷۵۰

۴۶۵۴

دانشگاه اصفهان

۵۵۴۹

۶۰۰۰

۴۰۶۲

۵۷۰۲

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۵۶۰۴

۴۷۴۵

۵۴۶۰

۵۴۸۹

دانشگاه علم و فرهنگ

۵۶۴۷

۶۶۸۴

۲۶۸۸

۷۴۴۰

دانشگاه علوم پزشکی همدان

۵۶۵۱

۳۹۱۱

۶۰۴۶

۵۹۲۲

دانشگاه علوم پزشکی اراک

۵۹۵۶

۵۵۳۴

۵۱۸۹

۵۵۴۵

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۶۰۰۳

۸۰۹۶

۱۵۴۹

۸۵۴۰

دانشگاه علوم پزشکی بم

۶۰۲۰

۴۰۶۱

۳۳۰۶

۸۶۴۵

دانشگاه کردستان

۶۰۹۴

۵۲۷۹

۴۵۵۴

۶۸۱۴

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۶۱۲۲

۴۶۴۰

۵۸۵۳

۶۱۹۰

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

۶۱۴۲

۴۹۹۰

۴۳۶۴

۷۷۲۵

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

۶۱۵۵

۴۷۷۹

۳۲۸۱

۸۵۲۴

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

۶۱۹۸

۵۴۱۷

۳۹۸۰

۷۷۹۸

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

۶۲۰۷

۵۴۱۷

۴۱۱۱

۷۷۲۰

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

۶۲۰۷

۴۶۲۸

۵۴۰۳

۶۸۰۵

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۶۲۱۸

۴۲۵۷

۵۳۷۲

۷۳۶۸

بیمارستان شریعتی

۶۲۲۳

۵۱۲۰

۶۸۵۴

۴۸۲۶

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۶۲۸۰

۵۴۰۵

۵۱۱۵

۶۳۶۴

پژوهشکده علوم تولیدمثل رویان

۶۴۵۴

۶۶۹۱

۳۶۴۱

۷۳۶۸

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت

۶۴۸۲

۶۵۷۰

۵۸۵۹

۴۷۵۹

بیمارستان رازی تهران

۶۵۸۵

۶۰۳۳

۶۱۷۱

۵۲۱۸

بیمارستان فارابی

۶۶۲۹

۵۶۲۰

۶۷۶۱

۵۱۶۰

بیمارستان سینا

۶۶۳۵

۵۹۰۶

۶۳۷۳

۵۲۹۲

دانشگاه محقق اردبیلی

۶۶۸۵

۴۶۵۸

۵۹۷۱

۷۰۸۲

دانشگاه علوم پزشکی البرز

۶۷۰۵

۵۵۷۵

۴۳۵۹

۷۹۳۵

دانشگاه کاشان

۶۷۱۲

۵۳۵۹

۵۶۴۵

۶۶۷۳

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

۶۷۲۲

۵۲۱۳

۴۹۶۳

۷۷۵۵

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

۶۸۰۰

۵۴۸۴

۵۸۷۱

۶۴۹۶

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

۶۸۳۵

۶۰۹۱

۴۶۲۰

۷۴۰۴

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۶۹۱۵

۶۶۷۸

۵۱۵۷

۶۲۲۰

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشان

۶۹۵۱

۷۷۵۷

۵۳۸۸

۴۷۰۰

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل

۷۰۲۷

۷۳۸۷

۵۹۲۲

۴۸۱۱

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۷۰۳۱

۶۲۳۷

۵۱۲۷

۶۸۵۴

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

۷۰۶۰

۵۸۶۹

۵۵۸۷

۶۷۹۵

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

۷۰۶۰

۵۹۵۸

۵۳۷۵

۶۹۲۶

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۷۰۶۰

۵۱۰۸

۶۳۵۵

۶۸۶۱

مرکز قلب تهران

۷۰۹۳

۶۴۴۸

۶۸۳۰

۵۱۱۲

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان

۷۱۳۶

۷۵۰۳

۶۰۳۷

۴۷۴۸

دانشگاه علوم پزشکی بابل

۷۱۶۲

۴۹۵۱

۵۹۷۹

۷۷۹۸

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

۷۱۶۲

۵۵۰۶

۵۲۱۷

۷۸۹۳

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری

۷۱۷۵

۶۶۶۱

۲۵۶۵

۸۷۶۷

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج

۷۱۹۲

۶۳۴۱

۴۹۳۹

۷۴۸۳

پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

۷۱۹۷

۳۹۲۹

۵۵۹۲

۸۵۲۲

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه

۷۲۱۰

۲۴۱۴

۴۷۸۷

۹۰۱۸

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان

۷۲۲۵

۷۶۲۳

۶۱۰۰

۴۷۵۹

دانشگاه ارومیه

۷۲۴۵

۵۵۳۱

۵۹۹۷

۷۱۹۰

دانشگاه گیلان

۷۲۸۳

۶۵۲۲

۵۷۰۲

۶۵۶۲

دانشگاه سمنان

۷۲۸۵

۶۲۴۵

۵۵۶۰

۶۹۶۹

دانشگاه بوعلی سینا

۷۳۲۰

۶۴۰۰

۵۵۴۵

۶۹۰۷

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

۷۳۳۹

۳۲۹۵

۶۵۵۰

۸۵۸۲

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

۷۳۴۶

۵۵۰۶

۵۰۰۲

۸۲۰۰

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۷۳۵۹

۴۸۴۲

۶۲۰۷

۷۹۷۶

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

۷۴۹۱

۵۷۱۲

۵۶۵۱

۷۹۱۳

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۷۵۲۱

۶۰۳۹

۴۶۴۹

۸۳۰۰

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

۷۵۲۵

۷۳۷۲

۷۳۲۰

۴۵۲۶

دانشگاه پیام نور

۷۵۳۲

۷۱۴۱

۶۷۸۲

۵۳۹۱

دانشگاه صنعتی سهند

۷۵۹۹

۷۹۵۴

۳۸۱۲

۷۸۷۳

دانشگاه زنجان

۷۵۹۹

۷۱۳۳

۴۸۶۹

۷۷۰۶

دانشگاه یزد

۷۶۵۳

۶۱۴۹

۶۵۲۶

۶۸۸۶

دانشگاه شهید چمران

۷۶۶۴

۶۴۵۷

۵۸۳۹

۷۳۴۴

دانشگاه علوم پزشکی مراغه

۷۶۶۴

۶۸۷۵

۲۷۰۹

۸۸۳۹

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

۷۶۷۱

۵۳۶۴

۶۰۰۷

۸۰۸۲

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

۷۷۱۲

۶۱۸۹

۵۵۳۴

۷۹۷۱

دانشگاه لرستان

۷۷۱۶

۶۲۸۴

۵۲۹۲

۸۰۴۳

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

۷۷۴۶

۸۲۸۹

۶۳۶۲

۴۶۷۰

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد

۷۷۵۲

۶۴۳۸

۶۱۷۱

۷۲۴۵

دانشگاه صنعتی شاهرود

۷۷۵۸

۶۴۵۷

۵۹۵۵

۷۶۲۹

دانشگاه علوم پزشکی فسا

۷۷۶۲

۴۷۵۴

۶۲۶۵

۸۴۰۲

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

۷۸۲۶

۶۱۲۸

۵۵۰۹

۸۱۳۸

بیمارستان نمازی

۷۸۴۸

۶۶۲۷

۶۶۷۳

۶۷۷۳

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

۷۸۵۳

۶۱۲۸

۶۰۱۳

۷۹۳۵

دانشگاه شاهد

۷۸۵۳

۷۶۰۶

۴۵۹۹

۷۹۱۹

دانشگاه رازی

۷۸۶۶

۷۱۴۱

۵۶۳۱

۷۳۲۸

دانشگاه بجنورد

۷۹۰۳

۳۳۹۶

۷۹۷۴

۸۵۵۴

دانشگاه علوم پزشکی آبادان

۷۹۰۶

۳۲۶۵

۷۴۲۱

۸۶۹۱

دانشگاه شهرکرد

۷۹۲۲

۶۶۸۴

۵۵۳۴

۸۰۱۱

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۷۹۲۲

۷۰۱۲

۵۱۸۹

۷۹۹۷

دانشگاه الزهرا (س)

۷۹۳۹

۶۸۸۹

۵۹۳۷

۷۶۵۲

دانشگاه مراغه

۷۹۴۸

۶۳۲۰

۵۳۲۵

۸۲۸۹

دانشگاه ایلام

۷۹۶۵

۶۹۷۴

۵۰۶۶

۸۱۲۰

دانشگاه زابل

۷۹۷۶

۵۸۷۵

۵۷۵۸

۸۳۲۸

موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی

۸۰۰۹

۷۲۷۷

۳۵۴۰

۸۶۹۵

دانشگاه صنعتی شیراز

۸۰۱۲

۷۳۲۸

۴۶۴۹

۸۲۴۵

دانشگاه شهید رجایی

۸۰۳۳

۷۴۰۱

۵۰۶۴

۸۰۱۹

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

۸۰۴۹

۶۹۰۶

۵۴۸۱

۸۰۶۲

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان اصفهان

۸۰۴۹

۶۳۴۱

۶۸۹۲

۷۶۶۰

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

۸۰۸۷

۶۰۴۸

۷۹۹۹

۶۸۱۹

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

۸۰۸۹

۵۶۷۴

۶۵۹۰

۸۲۰۶

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۸۰۹۶

۴۷۵۷

۷۳۳۶

۸۳۵۹

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

۸۰۹۹

۵۲۶۲

۶۲۸۱

۸۵۱۷

دانشگاه علم و فناوری مازندران

۸۱۰۱

۴۳۱۷

۵۸۱۱

۸۸۱۵

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

۸۱۲۵

۸۴۶۸

۳۵۳۴

۸۳۲۳

دانشگاه خوارزمی

۸۱۳۳

۷۰۲۱

۷۱۰۰

۶۷۶۶

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد

۸۱۳۸

۸۷۹۲

۶۱۵۴

۴۷۴۸

دانشگاه علوم پزشکی قم

۸۱۵۹

۶۵۴۸

۵۷۳۹

۸۲۸۲

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

۸۲۰۱

۵۴۲۶

۶۹۱۸

۸۳۴۲

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۸۲۰۲

۶۶۶۸

۶۶۷۳

۷۸۶۲

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

۸۲۰۸

۸۵۰۹

۷۲۹۲

۴۶۵۸

دانشگاه هرمزگان

۸۲۱۳

۷۳۳۷

۶۰۸۴

۷۸۱۲

دانشگاه بناب

۸۲۸۸

۶۲۴۵

۵۵۴۰

۸۵۸۸

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

۸۲۹۳

۷۷۵۷

۴۶۷۰

۸۳۷۲

دانشگاه علوم پزشکی آجا

۸۳۰۰

۶۸۲۱

۶۲۰۷

۸۱۴۲

دانشگاه علوم و فنون مازندران

۸۳۱۲

۵۳۵۹

۵۵۰۳

۸۷۸۶

پژوهشگاه صنعت نفت

۸۳۲۳

۸۷۲۳

۳۱۲۹

۸۵۴۹

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

۸۳۶۹

۷۱۷۴

۶۹۹۵

۷۶۹۸

دانشگاه صنعتی ارومیه

۸۳۷۲

۷۱۹۱

۵۲۷۸

۸۴۷۱

دانشگاه اراک

۸۳۸۱

۷۸۲۹

۵۸۷۹

۷۸۷۳

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

۸۳۹۲

۵۸۸۵

۶۰۰۵

۸۶۵۲

دانشگاه سیستان و بلوچستان

۸۴۲۰

۸۳۰۶

۶۱۰۰

۶۹۲۹

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

۸۴۳۶

۷۴۷۳

۵۳۵۵

۸۴۰۲

دانشگاه مازندران

۸۴۴۸

۷۱۹۱

۷۰۴۶

۷۸۳۱

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

۸۴۵۷

۶۰۸۳

۷۸۷۰

۸۰۴۸

دانشگاه صنعت نفت

۸۴۶۸

۷۵۱۰

۴۸۸۵

۸۵۹۹

دانشگاه علامه طباطبایی

۸۴۷۰

۷۴۲۱

۸۲۹۶

۶۳۷۰

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس

۸۵۰۲

۷۶۵۰

۳۱۵۸

۸۹۳۵

دانشگاه جیرفت

۸۵۱۹

۶۱۲۸

۶۴۱۶

۸۶۴۲

دانشگاه دامغان

۸۵۲۰

۷۷۱۶

۵۸۷۹

۸۲۲۳

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

۸۵۴۴

۶۳۴۱

۷۲۶۳

۸۳۶۹

مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

۸۵۷۳

۶۰۲۳

۷۹۱۱

۸۳۳۴

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان

۸۵۸۱

۶۷۶۲

۵۴۹۲

۸۷۴۰

دانشگاه فرهنگیان

۸۵۸۱

۸۳۵۵

۶۴۱۶

۷۶۰۱

دانشگاه حکیم سبزواری

۸۵۹۲

۷۴۷۳

۶۵۵۴

۸۲۶۱

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

۸۵۹۳

۵۷۲۲

۷۲۶۳

۸۶۴۶

دانشگاه قم

۸۶۰۹

۷۵۷۵

۶۶۷۳

۸۲۰۱

دانشگاه بیرجند

۸۶۱۶

۸۰۱۶

۶۷۹۱

۷۸۷۸

پژوهشگاه مواد و انرژی

۸۶۲۴

۸۲۶۰

۳۸۴۹

۸۸۰۴

مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

۸۶۲۵

۷۲۸۴

۷۱۹۵

۸۱۷۸

دانشگاه صنعتی همدان

۸۶۳۷

۸۳۰۶

۴۳۸۷

۸۶۸۵

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

۸۶۴۰

۷۱۸۶

۷۳۸۳

۸۱۹۱

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد

۸۶۵۷

۴۰۳۷

۷۲۶۳

۸۹۵۳

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

۸۶۷۸

۷۶۸۰

۵۶۸۶

۸۶۲۲

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

۸۶۸۴

۸۹۷۰

۳۴۹۸

۸۵۷۳

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری

۸۷۵۰

۸۱۱۱

۴۳۰۳

۸۸۵۰

دانشگاه خلیج فارس

۸۷۵۲

۸۰۲۲

۶۷۳۸

۸۲۹۲

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی‌شهر

۸۷۵۳

۴۲۹۳

۷۹۴۶

۸۹۰۵

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

۸۷۶۰

۸۲۷۳

۶۰۱۳

۸۴۴۹

دانشگاه ولیعصر (عج)

۸۷۷۷

۸۳۷۲

۵۹۱۰

۸۴۶۷

دانشگاه یاسوج

۸۷۷۸

۷۶۱۶

۶۹۴۵

۸۵۱۵

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

۸۷۸۱

۷۸۷۱

۶۸۹۹

۸۴۲۲

دانشگاه فسا

۸۸۱۳

۷۹۰۸

۵۱۸۹

۸۸۱۵

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

۸۸۱۳

۶۳۶۱

۵۸۲۵

۸۹۲۷

مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

۸۸۲۸

۶۸۸۱

۷۱۰۸

۸۷۲۸

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان

۸۸۳۸

۶۹۰۱

۵۸۱۹

۸۸۸۲

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین

۸۸۶۳

۸۲۹۵

۵۸۷۹

۸۶۷۷

پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

۸۸۸۱

۸۹۵۱

۶۷۶۸

۷۴۵۲

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۸۹۰۴

۸۹۴۵

۳۹۰۷

۸۸۱۰

دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل

۸۹۱۹

۶۶۲۷

۷۲۲۲

۸۸۶۸

موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

۸۹۲۲

۸۶۳۶

۳۵۸۳

۹۰۳۵

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

۸۹۲۲

۷۴۸۲

۵۶۱۸

۸۹۵۲

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر

۸۹۳۰

۷۰۲۱

۸۱۰۱

۸۷۴۹

سازمان انرژی اتمی ایران

۸۹۴۱

۸۹۴۶

۶۸۰۶

۸۰۴۳

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری

۸۹۴۴

۶۰۴۸

۷۵۳۵

۸۹۶۱

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول

۸۹۴۶

۶۵۲۸

۶۵۰۳

۹۰۳۱

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود

۸۹۵۸

۸۴۶۸

۷۸۰۸

۸۴۲۵

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

۸۹۷۶

۷۸۷۱

۷۳۲۲

۸۷۹۴

دانشگاه صنعتی قم

۸۹۷۷

۸۷۲۰

۶۸۰۶

۸۶۰۹

دانشگاه ملایر

۸۹۸۰

۸۲۳۶

۸۵۴۹

۸۴۶۷

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت‌الله آملی

۸۹۸۳

۷۹۸۲

۵۲۷۸

۹۰۴۳

دانشگاه صنعتی اراک

۸۹۹۹

۸۷۱۳

۶۲۸۱

۸۸۲۰

دانشگاه آیت‌الله بروجردی

۹۰۱۵

۸۵۱۵

۸۲۱۶

۸۷۵۵

دانشگاه جهرم

۹۰۱۹

۸۴۰۰

۷۲۷۱

۸۸۸۸

دانشگاه تفرش

۹۰۲۸

۸۹۱۶

۸۳۶۳

۸۵۶۱

بر پایه گزارش سال ۲۰۲۴ میلادی نظام رتبه‌بندی جهانی «سکیمگو» «Chinese Academy of Sciences» پیشتاز است و «Ministry of Education of the People's Republic of China»، «Centre National de la Recherche Scientifique»، «Harvard University»، «University of Chinese Academy of Sciences»، «Tsinghua University»، «Harvard Medical School»، «Zhejiang University»، «Helmholtz Gemeinschaft»، و «Google International LLC» در جایگاه دوم تا دهم جهان هستند.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با ساخت و بروزرسانی ابزارهایی حرفه‌ای برای ارزیابی و سنجش علم، فناوری، و نوآوری کشور می‌کوشد تا در زمینه‌های در پیوند با مأموریت‌هایش به سیاست‌گذاران برای برنامه‌ریزی‌های درست و کارآمد یاری رساند. این گزارش نیز از انتشارات سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) است که به پایش و گزارشِ پیرامونِ ۹۰ شاخص گوناگون از ۵۵ نهاد جهانی در حوزه‌های علم، فناوری، و نوآوری می‌پردازد و در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.

برچسب‌ها

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها