سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۸
پیشتازی زنان از مردان در شمار پایان‌نامه‌های ۳ رشته

آمار پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ثبت شده در ایرانداک بر پایة جنسیت دانش‌آموختگان در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه و رساله (در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR)؛ یکی از پرسش‌هایی که هنگام ثبت این مدارک از دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی می‌شود، جنسیت آن‌هاست. بر پایه داده‌هایی که در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در این سامانه وارد شده، از ۱۰۴ هزار و ۷۰۰ پایان‌نامه و رسالة (پارسا) ثبت شده، ۴۴ هزار و ۹۳۷ پارسا (۹۱/۴۲ درصد) برای دانش‌آموختگان زن و ۵۹ هزار و ۷۶۳ پارسا (۰۸/۵۷ درصد) برای دانش‌آموختگان مرد بوده‌اند.

جدول ۱. شمار پارساهای ثبت شده بر پایة جنسیت در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

جنسیت

پایان‌نامه

رساله

همه

زن

۴۰.۳۸۷

۴.۵۵۰

۴۴.۹۳۷

مرد

۵۳.۵۸۴

۶.۱۷۹

۵۹.۷۶۳

همه

۹۳.۹۷۱

۱۰.۷۲۹

۱۰۴.۷۰۰

در این دوره، زنان ۴۴.۹۳۷ پارسا ثبت کرده اند که ۸۷/۸۹ درصد آن‌ها، پایان‌نامه و ۱۲/۱۰ درصد آن‌ها، رساله بوده‌اند. مردان نیز ۵۹.۷۶۳ پارسا ثبت کرده اند که ۶۶/۸۹ درصد آن‌ها، پایان‌نامه و ۳۳/۱۰ درصد آن‌ها، رساله بوده است.

شمار پارساهای زنان در گروه‌های آموزشی علوم پایه با ۶.۱۴۷ مدرک، علوم‌پزشکی با ۱.۰۳۸ مدرک، و هنر با ۳.۷۶۱ مدرک از پارساهای مردان بیشتر است. شمار پارساهای مردان در دیگر گروه‌های آموزشی از پارساهای زنان بیشتر است.

جدول ۲. شمار پارساهای ثبت شده در گروه‌های آموزشی بر پایه جنسیت در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

گروه

آموزشی

علوم‌

انسانی

علوم

پایه

فنی

و مهندسی

علوم

کشاورزی

دام

پزشکی

علوم

پزشکی

هنر

همه

زن

۲۴.۷۳۸

۶.۱۴۷ *

۶.۱۲۴

۲.۷۰۷

۴۲۲

۱.۰۳۸ *

۳.۷۶۱ *

۴۴.۹۳۷

مرد

۳۳.۰۴۶

۴.۲۶۰

۱۵.۷۶۷

۲.۹۶۷

۴۵۶

۶۵۲

۲.۶۱۵

۵۹.۷۶۳

همه

۵۷.۷۸۴

۱۰.۴۰۷

۲۱.۸۹۱

۵.۶۷۴

۸۷۸

۱.۶۹۰

۶.۳۷۶

۱۰۴.۷۰۰

* در اینجا شمار پارساهای زنان بیشتر است.

شمار پایان‌نامه‌های زنان در گروه آموزشی علوم پایه با ۵.۱۳۳ مدرک، علوم‌پزشکی با ۳۳۱ مدرک، دامپزشکی با ۲۰۲ مدرک، و گروه هنر با ۳.۶۷۰ مدرک از پایان‌نامه‌های مردان بیشتر است. رساله‌های زنان نیز در گروه آموزشی علوم پایه با ۱.۰۱۴ مدرک و علوم‌پزشکی با ۷۰۷ مدرک بیشتر از رساله‌های مردان بوده است.

جدول ۳. شمار پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ثبت شده در گروه‌های آموزشی بر پایة جنسیت در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

گروه آموزشی

جنسیت

پایان‌نامه

رساله

گروه آموزشی

جنسیت

پایان‌نامه

رساله

علوم انسانی

زن

۲۳.۲۵۴

۱.۴۸۴

علوم پایه

زن

۵.۱۳۳ *

۱.۰۱۴ *

مرد

۳۰.۴۸۷

۲.۵۵۹

مرد

۳.۴۹۸

۷۶۲

همه

۵۳.۷۴۱

۴.۰۴۳

همه

۸.۶۳۱

۱.۷۷۶

فنی و مهندسی

زن

۵.۶۲۸

۴۹۶

علوم کشاورزی

زن

۲.۱۶۹

۵۳۸

مرد

۱۴.۴۵۷

۱.۳۱۰

مرد

۲.۳۰۱

۶۶۶

همه

۲۰.۰۸۵

۱.۸۰۶

همه

۴.۴۷۰

۱.۲۰۴

دامپزشکی

زن

۲۰۲ *

۲۲۰

علوم پزشکی

زن

۳۳۱ *

۷۰۷ *

مرد

۱۷۴

۲۸۲

مرد

۱۶۵

۴۸۷

همه

۳۷۶

۵۰۲

همه

۴۹۶

۱.۱۹۴

هنر

زن

۳.۶۷۰ *

۹۱

همه

زن

۴۰.۳۸۷

۴.۵۵۰

مرد

۲.۵۰۲

۱۱۳

مرد

۵۳.۵۸۴

۶.۱۷۹

همه

۶.۱۷۲

۲۰۴

همه

۹۳.۹۷۱

۱۰.۷۲۹

* در اینجا شمار پارساهای زنان بیشتر است.

شمار پارساهای ثبت شده زنان در وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی با ۳۵۱ مدرک، بیشتر از پارساهای ثبت شده مردان است و شمار پایان‌نامه‌های ثبت شده زنان در وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی با ۱۳۱ مدرک و دانشگاه پیام نور با ۴.۳۲۵ مدرک، بیشتر از پایان‌نامه‌های ثبت شده مردان است. شمار رساله‌های ثبت شده زنان نیز در دانشگاه آزاد اسلامی با ۶۲۷ مدرک بیشتر از رساله‌های ثبت شده مردان است.

جدول ۴. شمار پایان‌نامه‌ها و رساله‌های ثبت شده بر پایه جنسیت و وابستگی سازمانی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

وابستگی سازمانی

زن

مرد

همه

پایان‌نامه

رساله

همه

پایان‌نامه

رساله

همه

پایان‌نامه

رساله

همه

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری

۲۰.۵۱۵

۳.۴۳۱

۲۳.۹۴۶

۲۳.۹۲۰

۴.۶۹۳

۲۸.۶۱۳

۴۴.۴۳۵

۸.۱۲۴

۵۲.۵۵۹

دانشگاه پیام نور

۴.۳۲۵ *

۱۳۵

۴.۴۶۰

۳.۹۵۷

۱۶۲

۴.۱۱۹

۸.۲۸۲

۲۹۷

۸.۵۷۹

دانشگاه جامع علمی کاربردی

۰

۰

۰

۱

۰

۱

۱

۰

۱

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

دانشگاه فرهنگیان

۷۸

۰

۷۸

۹۰

۰

۹۰

۱۶۸

۰

۱۶۸

وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی

۱۳۱ *

۲۲۰

۳۵۱ *

۷۹

۲۳۱

۳۱۰

۲۱۰

۴۵۱

۶۶۱

سایر دستگاه‌های اجرایی

۵۲۷

۴۷

۵۷۴

۷۹۶

۱۲۰

۹۱۶

۱.۳۲۳

۱۶۷

۱.۴۹۰

دانشگاه آزاد اسلامی

۴.۹۴۵

۶۲۷ *

۵.۵۷۲

۷.۹۱۶

۵۲۲

۸.۴۳۸

۱۲.۸۶۱

۱.۱۴۹

۱۴.۰۱۰

مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی

۹.۸۶۶

۹۰

۹.۹۵۶

۱۶.۸۲۵

۴۵۱

۱۷.۲۷۶

۲۶.۶۹۱

۵۴۱

۲۷.۲۳۲

حوزه‌های علمیه

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

همه

۴۰.۳۸۷

۴.۵۵۰

۴۴.۹۳۷

۵۳.۵۸۴

۶.۱۷۹

۵۹.۷۶۳

۹۳.۹۷۱

۱۰.۷۲۹

۱۰۴.۷۰۰

* در اینجا شمار پارساهای زنان بیشتر است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها