سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۹
۴۳۵ موسسه ایرانی در لیست برترین‌های جهان

بر پایه ویرایش ماه ژانویه سامانه رتبه‌بندی «وبومتریکس» (یا رتبه‌بندی وب دانشگاه‌ها) در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۴۳۵ موسسه ایرانی در لیست ۳۰ هزار موسسه‌ این سامان هستند.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، دانشگاه تهران موسسه برتر ایرانی است که در این لیست در رتبه ۲۸۵ جهان و نخست ملی جای گرفته است. پس از این، دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی ایران، فردوسی مشهد، و شهید بهشتی در رتبه‌های دوم تا دهم ملی هستند. در ویرایش پیشین این نظام، ۴۴۰ موسسه ایرانی در میان برترین‌های جهان جای گرفته بودند.‌

هدف کلیدی از انتشار وبومتریکس، نه تنها رتبه‌بندی وبگاه‌ها، بلکه بهبود انتشارات وبی است. آزمایشگاه سایبرمتریکس سالانه دو ویرایش از نظام وبومتریکس در ماه‌های ژانویه و ژوئیه منتشر می‌کند. پشتیبانی از دسترسی آزاد، دسترسی الکترونیکی به انتشارات علمی، و دسترسی به دیگر منابع دانشگاهی از نخستین هدف‌های این نظام رتبه‌بندی است. تأثیر (یا رؤیت‌پذیری)، دسترسی (یا شفافیت / باز بودن)، و سرآمدی (پژوهش) سنجه‌هایی هستند که وبومتریکس برای ارزیابی وبگاه موسسه‌ها به کار می‌برد. در جدول یک، رتبۀ ملی و جهانی ۱۰ موسسه برتر ایرانی و رتبه جهانی آن‌ها در سنجه‌های گوناگون این نظام رتبه‌بندی گزاش شده است. لیست همه موسسه‌های ایرانی با جایگاهی که به دست آورده‌اند نیز در جدول دو، در دسترس است.

جدول ۱. رتبه ملی و جهانی ۱۰ موسسه برتر ایرانی در نظام رتبه‌بندی رتبه‌بندی «وبومتریکس» ویرایش ژانویة ۲۰۲۴ میلادی

نام مؤسسه

رتبه

ملی

رتبه

جهانی

رتبه در سنجه‌ها

تأثیر

دسترسی

سرآمدی

دانشگاه تهران

۱

۲۸۵

۵۵۰

۳۹۷

۱۸۹

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲

۴۴۵

۱۳۷۱

۲۷۹

۲۵۹

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۳

۶۰۶

۱۶۶۶

۴۷۳

۴۳۸

دانشگاه صنعتی شریف

۴

۶۳۹

۱۳۷۳

۶۴۰

۵۴۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۵

۷۹۲

۲۹۶۲

۵۹۱

۴۶۹

دانشگاه علم و صنعت ایران

۶

۸۹۰

۳۶۵۱

۶۸۸

۴۹۲

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۷

۹۲۰

۱۸۹۹

۶۷۳

۹۰۲

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۸

۹۴۰

۳۸۳۸

۶۷۶

۵۳۳

دانشگاه فردوسی مشهد

۹

۹۴۰

۲۷۴۴

۷۰۳

۷۰۰

دانشگاه شهید بهشتی

۱۰

۹۶۷

۲۳۸۶

۸۴۶

۷۸۴

جدول ۲. رتبه ملی و جهانی موسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی رتبه‌بندی وبومتریکس ویرایش ژانویه ۲۰۲۴ میلادی

University

National Rank

World Rank

Impact Rank

Openness Rank

Excellence Rank

University of Tehran

۱

۲۸۵

۵۵۰

۳۹۷

۱۸۹

Tehran University of Medical Sciences

۲

۴۴۵

۱۳۷۱

۲۷۹

۲۵۹

Shahid Beheshti University of Medical Sciences

۳

۶۰۶

۱۶۶۶

۴۷۳

۴۳۸

Sharif University of Technology Tehran

۴

۶۳۹

۱۳۷۳

۶۴۰

۵۴۱

Amirkabir University of Technology

۵

۷۹۲

۲۹۶۲

۵۹۱

۴۶۹

Iran University of Science & Technology Tehran

۶

۸۹۰

۳۶۵۱

۶۸۸

۴۹۲

Isfahan University of Medical Sciences

۷

۹۲۰

۱۸۹۹

۶۷۳

۹۰۲

Iran University of Medical Sciences

۸

۹۴۰

۳۸۳۸

۶۷۶

۵۳۳

Ferdowsi University of Mashhad

۹

۹۴۰

۲۷۴۴

۷۰۳

۷۰۰

Shahid Beheshti University

۱۰

۹۶۷

۲۳۸۶

۸۴۶

۷۸۴

Shiraz University of Medical Sciences

۱۱

۱۰۲۵

۳۳۱۵

۶۳۳

۷۴۹

Isfahan University of Technology

۱۲

۱۰۲۷

۳۵۳۷

۶۷۰

۶۹۷

University of Tabriz

۱۳

۱۰۵۲

۵۱۷۹

۷۳۸

۴۸۹

Shiraz University

۱۴

۱۰۷۱

۳۵۹۷

۷۶۷

۷۳۳

University of Guilan

۱۵

۱۲۹۷

۳۶۰۰

۱۱۰۰

۱۰۹۹

University of Isfahan

۱۶

۱۴۲۳

۴۳۵۰

۱۰۰۰

۱۱۶۴

Khaje Nassir Toosi University of Technology

۱۷

۱۴۳۲

۵۵۰۴

۱۰۶۰

۹۴۴

Payam Noor University

۱۸

۱۴۹۱

۴۴۹۵

۱۱۷۱

۱۲۰۱

Bu Ali Sina University Hamedan

۱۹

۱۵۸۶

۳۹۶۱

۱۲۴۷

۱۴۱۹

Tarbiat Modares University

۲۰

۱۶۳۹

۳۰۱۸

۸۳۶۸

۴۵۱

Tabriz University of Medical Sciences

۲۱

۱۶۶۰

۲۸۶۶

۸۳۶۸

۵۰۳

Shahid Bahonar University of Kerman

۲۲

۱۶۷۷

۵۹۶۷

۱۲۴۲

۱۱۷۸

University of Kashan

۲۳

۱۷۶۰

۶۴۵۱

۱۴۱۲

۱۱۸۷

Urmia University

۲۴

۱۷۸۴

۶۹۴۷

۱۲۰۲

۱۱۶۳

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

۲۵

۱۷۹۳

۶۱۳۰

۱۰۱۱

۱۳۷۰

Semnan University

۲۶

۱۷۹۳

۶۶۸۶

۱۲۳۳

۱۲۴۰

Kerman University of Medical Sciences

۲۷

۱۸۰۹

۶۸۱۹

۱۱۰۲

۱۲۵۸

Arak University

۲۸

۱۸۱۵

۲۶۹۲

۱۷۵۲

۲۲۲۶

Mashhad University of Medical Sciences

۲۹

۱۸۴۳

۲۹۱۳

۸۳۶۸

۶۵۴

Hamedan University of Medical Sciences

۳۰

۱۹۵۹

۶۷۱۷

۱۰۷۴

۱۵۲۳

University of Mohaghegh Ardabili

۳۱

۱۹۸۰

۸۸۵۸

۱۲۵۰

۱۱۴۳

Kharazmi University (Tarbiat Moallem University Tehran)

۳۲

۲۰۳۶

۷۳۵۹

۱۳۸۱

۱۴۲۸

Razi University Kermanshah

۳۳

۲۱۳۶

۸۵۸۹

۱۲۹۷

۱۳۶۶

Babol Noshirvani University of Technology Noshirvani Institute of Technology Babol

۳۴

۲۱۸۱

۱۱۰۹۳

۱۴۶۱

۱۰۴۱

Kashan University of Medical Sciences

۳۵

۲۲۷۹

۷۴۲۵

۲۴۶۳

۱۵۵۰

University of Bojnourd

۳۶

۲۳۱۲

۲۶۱۵

۳۷۱۰

۲۷۹۹

University of Zanjan

۳۷

۲۳۲۲

۸۲۶۴

۱۵۰۴

۱۶۴۲

Kermanshah University of Technology

۳۸

۲۳۵۷

۵۶۹۳

۴۰۱۹

۱۷۹۳

University of Mazandaran Babolsar

۳۹

۲۳۶۷

۸۰۹۶

۱۳۹۸

۱۷۷۲

Baqiyatallah Medical Sciences University

۴۰

۲۴۱۰

۹۶۳۳

۱۹۶۴

۱۴۵۷

University of Sistan and Baluchestan

۴۱

۲۴۲۵

۶۵۵۵

۱۶۹۵

۲۱۸۹

Guilan University of Medical Sciences Rasht

۴۲

۲۴۳۳

۷۱۸۲

۱۴۶۸

۲۰۸۲

Shahid Chamran University of Ahvaz

۴۳

۲۴۴۸

۲۳۳۷

۸۳۶۸

۱۵۵۸

Shahrekord University

۴۴

۲۴۹۹

۱۰۴۲۰

۱۴۴۵

۱۵۶۴

Sahand University of Technology Tabriz

۴۵

۲۵۲۸

۱۰۰۴۰

۱۶۸۲

۱۶۱۹

Zanjan University of Medical Sciences

۴۶

۲۵۶۰

۷۱۷۶

۱۶۰۴

۲۲۹۶

Birjand University of Medical Sciences

۴۷

۲۶۴۴

۹۳۶۹

۲۴۷۳

۱۷۷۲

Qom University

۴۸

۲۶۵۵

۶۵۲۳

۳۰۱۸

۲۳۳۵

Shiraz University of Technology

۴۹

۲۷۰۰

۱۲۵۷۸

۱۹۵۴

۱۳۹۴

University of Lorestan Khorramabad

۵۰

۲۷۲۰

۱۰۲۱۱

۱۷۷۱

۱۸۹۱

University of Birjand

۵۱

۲۷۳۸

۸۴۳۸

۱۸۲۲

۲۲۶۹

Alzahra University (Azzahra University)

۵۲

۲۷۳۸

۱۹۱۱

۸۳۶۸

۲۲۸۶

Ardabil University of Medical Sciences

۵۳

۲۷۴۶

۸۷۴۵

۲۱۰۷

۲۱۵۶

Arak University of Medical Sciences

۵۴

۲۷۷۶

۷۲۳۱

۲۵۸۵

۲۴۴۶

Qazvin University of Medical Sciences

۵۵

۲۷۷۹

۸۹۶۷

۲۳۹۸

۲۱۰۴

Rafsanjan University of Medical Sciences

۵۶

۲۷۸۶

۵۶۲۹

۲۴۲۵

۲۹۳۳

Golestan University of Medical Sciences

۵۷

۲۷۹۹

۸۱۹۹

۲۰۰۶

۲۳۷۳

Ilam University of Medical Sciences

۵۸

۲۸۲۸

۲۱۸۲

۸۳۶۸

۲۲۸۶

Fasa University of Medical Sciences

۵۹

۲۸۴۵

۵۲۶۱

۳۳۸۹

۲۹۳۸

Shahid Rajaee Teacher Training University Tehran

۶۰

۲۹۲۱

۹۷۲۵

۲۴۷۶

۲۲۱۱

Babol University of Medical Sciences

۶۱

۲۹۴۰

۱۱۲۸۱

۱۹۸۴

۲۰۰۴

Kermanshah University of Medical Sciences

۶۲

۲۹۸۳

۸۰۹۲

۸۳۶۸

۱۰۰۱

Bushehr University of Medical Sciences

۶۳

۳۰۴۲

۹۰۷۳

۲۷۰۲

۲۴۹۵

Institute for Advanced Studies in Basic Sciences

۶۴

۳۱۱۹

۹۵۳۸

۲۰۶۷

۲۶۳۳

Lorestan University of Medical Sciences Khorramabad

۶۵

۳۱۲۲

۹۷۲۵

۲۶۴۳

۲۴۷۸

Semnan University of Medical Sciences

۶۶

۳۱۲۷

۱۱۲۲۷

۲۰۸۳

۲۳۰۲

Yasuoj University

۶۷

۳۱۳۴

۱۲۰۶۸

۲۰۴۵

۲۱۳۸

Mazandaran University of Medical Sciences

۶۸

۳۱۶۹

۶۶۱۱

۸۳۶۸

۱۴۶۷

Hakim Sabzevari University (Tarbiat Moallem University Sabzevar)

۶۹

۳۱۷۱

۱۲۱۴۲

۲۰۹۴

۲۲۰۱

Persian Gulf University Bushehr

۷۰

۳۱۹۱

۱۱۴۸۳

۲۳۰۲

۲۳۱۳

Yazd University

۷۱

۳۲۰۴

۷۱۳۸

۸۳۶۸

۱۳۸۵

Hormozgan University of Medical Sciences Bandar Abbas

۷۲

۳۲۱۲

۹۳۶۲

۲۲۸۴

۲۷۸۱

Shahrood University of Technology

۷۳

۳۲۳۴

۸۵۴۳

۸۳۶۸

۱۲۱۸

Shahid Sadoughi University of Medical Sciences

۷۴

۳۲۳۴

۵۲۴۵

۸۳۶۸

۱۸۸۲

Iran Polymer and Petrochemical Institute

۷۵

۳۲۴۶

۱۱۸۸۱

۱۹۱۶

۲۴۲۰

University of Kurdistan Sanandaj

۷۶

۳۳۴۳

۷۸۰۹

۸۳۶۸

۱۴۵۵

Petroleum University of Technology

۷۷

۳۳۷۱

۱۰۸۲۷

۳۳۰۳

۲۵۳۷

Imam Khomeini International University Qazvin

۷۸

۳۳۸۱

۷۶۰۰

۸۳۶۸

۱۵۳۵

Golestan University

۷۹

۳۴۰۰

۱۲۳۸۳

۲۸۸۶

۲۳۶۰

Valiasr University of Rafsanjan

۸۰

۳۴۵۵

۱۱۷۴۸

۲۵۰۶

۲۶۴۷

Kerman Graduate University of Technology

۸۱

۳۵۳۹

۱۵۵۱۸

۲۶۳۴

۲۰۱۵

Sabzevar University of Medical Sciences

۸۲

۳۵۸۲

۱۱۳۰۳

۳۵۵۴

۲۷۰۱

Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

۸۳

۳۵۹۴

۸۹۲۳

۸۳۶۸

۱۵۵۶

Aja (Army) University of Medical Sciences

۸۴

۳۶۴۳

۹۶۶۰

۲۹۵۶

۳۲۹۲

Urmia University of Technology

۸۵

۳۶۵۱

۱۴۴۶۶

۳۰۳۵

۲۳۱۳

Allameh Tabatabai University

۸۶

۳۶۵۷

۴۷۴۷

۸۳۶۸

۲۶۵۹

Urmia University of Medical Sciences

۸۷

۳۶۶۹

۸۱۰۴

۸۳۶۸

۱۸۳۳

Shahrood Medical Science University

۸۸

۳۷۲۲

۱۲۹۸۶

۲۶۰۶

۲۷۸۹

Dezful University of Medical Sciences

۸۹

۳۷۴۸

۵۹۴۹

۴۱۵۲

۴۰۹۵

North Khorasan College of Medical Sciences

۹۰

۳۸۱۳

۱۲۳۵۱

۳۲۶۲

۲۹۴۷

Azarbaijan Shahid Madani University Tarbiat Moallem

۹۱

۳۸۲۵

۹۹۶۶

۸۳۶۸

۱۷۱۸

University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences Tehran

۹۲

۳۸۴۰

۵۲۸۴

۸۳۶۸

۲۸۳۰

University of Malayer

۹۳

۳۸۷۲

۱۴۴۷۳

۳۰۱۵

۲۶۵۹

Shahed University

۹۴

۳۸۷۲

۷۶۳۵

۸۳۶۸

۲۲۶۳

University of Science and Culture

۹۵

۳۹۶۷

۱۰۷۴۹

۴۱۹۹

۳۳۵۳

Shahrekord University of Medical Sciences

۹۶

۳۹۸۶

۷۳۰۱

۸۳۶۸

۲۵۱۹

Materials and Energy Research Center MERC

۹۷

۳۹۹۰

۱۶۱۵۸

۲۶۵۲

۲۶۲۲

Kurdistan University of Medical Sciences Sanandaj

۹۸

۴۰۴۹

۹۱۶۳

۸۳۶۸

۲۲۴۰

Jahrom University of Medical Sciences

۹۹

۴۰۸۰

۱۱۴۵۸

۳۴۱۵

۳۵۹۱

Quchan University of Technology

۱۰۰

۴۱۰۲

۱۷۹۷۶

۴۰۷۳

۲۲۱۱

Alborz University of Medical Sciences

۱۰۱

۴۱۵۱

۱۱۹۳۱

۸۳۶۸

۱۸۸۵

Farhangyan University

۱۰۲

۴۲۱۴

۹۴۳۵

۳۷۳۹

۴۱۹۹

Neyshabur University of Medical Sciences

۱۰۳

۴۲۵۷

۱۶۲۲۹

۴۵۳۷

۲۷۰۱

International Institute of Earthquake Engineering and Seismology

۱۰۴

۴۲۹۵

۹۹۶۶

۳۷۹۲

۴۱۹۹

Sirjan University of Technology

۱۰۵

۴۳۱۵

۱۰۷۱۲

۴۶۸۲

۳۹۰۷

University of Maragheh

۱۰۶

۴۳۳۰

۱۱۷۵۹

۸۳۶۸

۲۲۲۱

University of Bonab

۱۰۷

۴۳۳۷

۱۹۵۵۳

۳۸۷۸

۲۳۶۰

Hamedan University of Technology

۱۰۸

۴۴۲۳

۱۳۰۶۰

۳۹۴۷

۳۸۰۱

Qom University of Medical Sciences

۱۰۹

۴۴۳۵

۸۴۶۱

۸۳۶۸

۳۰۶۲

Gonabad University of Medical Sciences

۱۱۰

۴۴۴۲

۱۰۰۷۰

۸۳۶۸

۲۷۵۲

Torbat Heydarie University of Medical Science

۱۱۱

۴۴۴۹

۱۵۴۰۳

۴۵۲۸

۳۲۱۳

Abadan University of Medical Sciences

۱۱۲

۴۴۹۱

۱۶۹۲۹

۴۰۷۹

۳۰۶۲

University of Zabol

۱۱۳

۴۴۹۵

۱۳۹۶۷

۸۳۶۸

۲۰۴۷

Ilam University

۱۱۴

۴۵۴۳

۱۱۵۳۷

۸۳۶۸

۲۶۰۱

University of Hormozgan Bandar Abbas

۱۱۵

۴۵۶۲

۱۱۳۹۰

۸۳۶۸

۲۶۵۶

Amol University of Special Modern Technologies

۱۱۶

۴۵۸۸

۲۱۳۸۶

۴۰۴۴

۲۳۸۶

Damghan University

۱۱۷

۴۵۹۵

۱۱۶۶۶

۸۳۶۸

۲۶۵۹

Sari Agricultural Science and Natural Resources University

۱۱۸

۴۶۲۶

۱۲۷۸۶

۸۳۶۸

۲۵۱۶

Imam Reza University Mashhad

۱۱۹

۴۶۴۵

۱۲۹۴۷

۵۲۳۸

۳۹۲۱

Mazandaran University of Sciences and Technology Babol

۱۲۰

۴۶۷۸

۱۶۶۲۸

۶۰۳۹

۳۰۵۴

University of Jiroft

۱۲۱

۴۷۲۰

۱۷۳۹۴

۴۴۵۰

۳۳۶۸

Zabol University of Medical Sciences

۱۲۲

۴۷۲۶

۱۳۶۸۱

۸۳۶۸

۲۵۳۷

Fasa University

۱۲۳

۴۸۴۹

۱۸۲۲۶

۴۷۰۳

۳۴۶۰

Bam University of Medical Sciences

۱۲۴

۴۸۷۳

۲۰۰۸۳

۷۴۲۸

۲۳۳۸

University of Imam Hossein

۱۲۵

۴۸۸۶

۱۰۲۳۶

۸۳۶۸

۳۶۰۶

Malek Ashtar University of Technology Shahinshahr

۱۲۶

۴۹۰۲

۱۳۰۳۶

۸۳۶۸

۳۰۴۸

Tafresh University

۱۲۷

۴۹۳۷

۱۶۷۸۴

۴۵۰۰

۳۹۴۱

Arak University of Technology

۱۲۸

۵۱۰۵

۱۸۳۶۳

۳۸۰۴

۴۰۹۵

Birjand University of Technology

۱۲۹

۵۲۰۴

۱۷۹۷۶

۵۰۷۲

۴۰۹۵

Gerash School of Medical Sciences

۱۳۰

۵۲۱۷

۵۹۳۱

۸۳۶۸

۵۱۴۲

Ayatolah Borujerdei University

۱۳۱

۵۳۶۰

۱۸۰۵۰

۴۹۶۸

۴۳۹۳

Chabahar Maritime University

۱۳۲

۵۳۷۶

۱۷۱۳۰

۵۳۴۷

۴۵۰۱

Khatam University

۱۳۳

۵۴۵۴

۱۷۴۲۸

۵۷۸۸

۴۴۷۱

Khorramshahr University of Marine Science & Technology

۱۳۴

۵۵۱۴

۱۶۳۹۵

۴۶۹۱

۴۹۴۶

Sadjad Institute of Higher Education Mashhad

۱۳۵

۵۵۸۸

۱۱۸۰۲

۷۳۷۵

۵۱۷۸

Esfarayne Higher Education

۱۳۶

۵۶۵۴

۲۰۱۲۲

۵۸۲۱

۴۳۲۳

Qom University of Technology

۱۳۷

۵۶۷۰

۱۵۰۸۹

۸۳۶۸

۴۰۷۸

Maragheh University of Medical Sciences

۱۳۸

۵۷۰۸

۲۱۵۶۶

۸۳۶۸

۲۸۴۰

University of Nishapur

۱۳۹

۵۷۳۵

۱۷۸۲۴

۵۵۲۱

۴۸۹۲

University of Jahrom

۱۴۰

۵۷۷۹

۲۱۲۳۴

۵۱۶۵

۴۴۱۶

Iranshahr University of Medical Sciences and Health Services

۱۴۱

۵۷۹۰

۲۲۱۳۶

۶۰۷۱

۴۰۴۵

Saveh University of Medical Sciences

۱۴۲

۵۹۶۱

۲۱۲۸۳

۷۱۷۳

۴۱۱۰

Larestan University of Medical Sciences

۱۴۳

۶۰۸۱

۱۸۱۲۷

۸۱۰۹

۴۳۹۳

Velayat University

۱۴۴

۶۱۲۸

۲۰۹۹۳

۵۷۵۹

۴۸۲۵

Faculty of Medical Sciences and Health Services of Behbahan

۱۴۵

۶۳۲۹

۲۳۰۳۹

۶۸۵۹

۴۳۹۳

Zahedan University of Medical Sciences

۱۴۶

۶۵۶۰

۷۰۳۶

۲۰۴۶

۷۲۲۲

University of Gonabad

۱۴۷

۶۷۳۰

۲۱۲۸۳

۶۸۸۹

۵۰۹۴

Jahan-E-elm Institute of Higher Education

۱۴۸

۶۸۱۷

۱۹۵۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

ICT Research Institute ITRC

۱۴۹

۶۸۱۹

۶۳۸۳

۴۳۱۱

۷۲۲۲

Shahid Sattari Air University

۱۵۰

۷۳۱۵

۲۷۵۱۰

۶۵۱۰

۴۴۳۵

Islamic Azad University

۱۵۱

۷۶۶۱

۳۳۸۴

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Technical and Vocational University (Shahid Shamsipour University)

۱۵۲

۷۸۲۴

۱۰۴۴۲

۳۳۶۶

۷۲۲۲

Kosar University

۱۵۳

۸۳۸۷

۸۷۸۲

۶۱۶۸

۷۲۲۲

International University of Chabahar

۱۵۴

۸۶۲۱

۴۷۳۰

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Imam Sadiq University

۱۵۵

۸۶۶۳

۷۹۱۴

۸۳۶۸

۶۸۴۹

Road Housing & Urban Development Research Center

۱۵۶

۹۲۵۱

۹۷۳۹

۶۶۷۵

۷۲۲۲

University of Art Tehran

۱۵۷

۹۳۷۳

۹۹۵۷

۶۶۹۲

۷۲۲۲

Khomein University of Medical Sciences

۱۵۸

۹۴۶۷

۵۹۳۱

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics

۱۵۹

۹۸۸۹

۶۵۶۴

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Sayyed Jamaleddin Al-Abadi University

۱۶۰

۹۹۴۵

۲۱۳۸۶

۸۳۶۸

۵۶۲۵

Tabriz Islamic Arts University

۱۶۱

۱۰۱۸۷

۱۳۱۸۸

۵۴۰۳

۷۲۲۲

Research Institute for Islamic Studies & Social Sciences Hawzah & University

۱۶۲

۱۰۳۵۶

۷۱۸۸

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Art University of Isfahan

۱۶۳

۱۰۴۳۷

۱۲۷۲۹

۶۱۷۲

۷۲۲۲

University of Torbat Heydarieh

۱۶۴

۱۰۶۵۳

۱۳۵۹۴

۵۷۴۶

۷۲۲۲

University of Gonbad e Qabus

۱۶۵

۱۰۶۹۹

۱۵۸۴۴

۳۸۰۷

۷۲۲۲

Rabe Rashid Higher Education Institute

۱۶۶

۱۱۵۷۹

۲۹۴۷۷

۸۳۶۸

۴۴۳۵

Al Mustafa International University

۱۶۷

۱۱۹۳۴

۹۳۵۰

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Sabalan University of Advanced Technologies

۱۶۸

۱۱۹۴۵

۳۰۸۸۵

۸۳۶۸

۳۷۳۱

Ardakan University

۱۶۹

۱۲۱۹۲

۱۷۷۹۵

۴۱۰۵

۷۲۲۲

Jiroft University of Medical Sciences

۱۷۰

۱۲۴۲۷

۱۷۷۲۳

۴۴۴۲

۷۲۲۲

University of Religions and Denominations (University of Islamic Sects)

۱۷۱

۱۲۵۷۰

۱۱۱۵۷

۸۲۱۶

۷۲۲۲

Islamic Sciences and Culture Academy

۱۷۲

۱۳۰۶۸

۱۰۷۸۰

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Jundi Shapur University of Technology Dezful

۱۷۳

۱۳۱۰۲

۱۷۸۵۷

۵۱۷۲

۷۲۲۲

Industrial Management Institute

۱۷۴

۱۳۳۳۷

۱۱۱۴۰

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Asadabad School of Medical Sciences and Health Services

۱۷۵

۱۳۶۱۳

۱۱۴۷۱

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Eqbal Lahoori Institute of Higher Education

۱۷۶

۱۴۱۷۸

۱۶۹۰۲

۶۸۸۷

۷۲۲۲

Meybod University

۱۷۷

۱۴۱۷۸

۱۸۹۰۹

۵۵۰۵

۷۲۲۲

Imam Khomeini Education and Research Institute

۱۷۸

۱۴۴۳۲

۱۲۵۱۶

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Mofid University Qom (Ghom)

۱۷۹

۱۴۵۷۷

۱۲۷۱۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

University of Agriculture and Natural Resources Ramin

۱۸۰

۱۴۹۸۳

۲۱۷۶۳

۳۸۰۹

۷۲۲۲

Behbahan Khatam Alanbia University of Technology

۱۸۱

۱۵۳۶۷

۲۰۷۶۵

۵۲۲۲

۷۲۲۲

Bagher Aloloum University

۱۸۲

۱۵۴۱۹

۱۳۷۳۶

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Payam Noor University Mashhad

۱۸۳

۱۵۶۷۵

۱۴۰۳۹

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Buein Zahra Technical University

۱۸۴

۱۶۳۸۴

۲۰۷۶۵

۶۲۲۲

۷۲۲۲

University of Quran and Hadith

۱۸۵

۱۶۴۶۶

۱۴۹۷۸

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Islamic Republic of Iran Broadcasting University

۱۸۶

۱۶۶۱۱

۱۵۱۵۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Iranian Institute of Philosophy

۱۸۷

۱۶۶۱۱

۱۵۱۵۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

University of Islamic Sciences Qom

۱۸۸

۱۶۷۹۶

۱۵۳۸۰

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Hazrat-e Masoumeh University Qom

۱۸۹

۱۶۹۸۰

۱۹۱۸۱

۷۴۸۸

۷۲۲۲

Iran Banking Institute

۱۹۰

۱۷۱۴۰

۱۵۷۷۲

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Al Zahra university

۱۹۱

۱۷۴۰۴

۱۶۱۱۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Soore University

۱۹۲

۱۷۵۰۵

۱۶۲۲۹

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Shomal University Amol

۱۹۳

۱۷۵۰۵

۱۶۲۲۹

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Institute for Management and Planning Studies

۱۹۴

۱۷۶۷۱

۱۶۴۲۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Shaikhbahai University

۱۹۵

۱۷۹۰۶

۱۶۷۱۶

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Razavi University of Islamic Sciences

۱۹۶

۱۸۰۸۸

۱۶۹۲۹

۸۳۶۸

۷۲۲۲

University of Eyvanekey

۱۹۷

۱۸۱۵۹

۱۹۳۲۸

۷۹۰۶

۷۲۲۲

Civil Aviation Technology College Tehran

۱۹۸

۱۸۱۹۷

۱۷۰۴۹

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Noble Educational Institution

۱۹۹

۱۸۲۱۶

۱۷۰۷۸

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Holy Quran University of Science and Education

۲۰۰

۱۸۲۸۴

۱۷۱۶۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Islamic Mazaheb University

۲۰۱

۱۸۲۸۴

۱۷۱۶۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Supreme National Defense University

۲۰۲

۱۸۲۸۴

۱۷۱۶۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Nabi Akram nstitute of Higher Education

۲۰۳

۱۸۵۶۱

۱۷۴۷۹

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Ahlul Bayt International University

۲۰۴

۱۸۶۶۳

۱۷۶۰۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Bam University

۲۰۵

۱۸۶۹۰

۲۰۴۳۷

۷۷۳۹

۷۲۲۲

School of International Relations

۲۰۶

۱۸۸۲۵

۱۷۷۹۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Khayyam Institute of Higher Education Mashhad

۲۰۷

۱۸۹۵۳

۱۷۹۳۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

University of Mehr Alborz

۲۰۸

۱۹۰۸۰

۱۸۰۸۸

۸۳۶۸

۷۲۲۲

University of Judicial Sciences and Administrative Services Tehran

۲۰۹

۱۹۱۴۸

۱۸۱۶۹

۸۳۶۸

۷۲۲۲

(۳) Imam Sadiq University Women Section

۲۱۰

۱۹۲۰۲

۱۸۲۲۶

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Ashrafi University

۲۱۱

۱۹۴۷۰

۱۸۵۴۶

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Al Mustafa Open University

۲۱۲

۱۹۴۹۵

۱۸۵۷۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Shushtar School of Medical Sciences

۲۱۳

۱۹۴۹۵

۱۸۵۷۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Sirjan University of Medical Sciences

۲۱۴

۱۹۶۳۱

۲۴۳۶۷

۶۱۰۲

۷۲۲۲

Bahá'í Institute for Higher Education

۲۱۵

۱۹۷۰۳

۱۸۸۱۶

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Faculty of Science and Applied Telecommunications

۲۱۶

۲۰۰۹۱

۱۹۲۵۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Tabriz College of Technology

۲۱۷

۲۰۰۹۱

۱۹۲۵۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

University of Martyr Motahari

۲۱۸

۲۰۲۲۲

۱۹۳۹۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

International University of Iran

۲۱۹

۲۰۳۲۲

۱۹۵۱۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Raja University

۲۲۰

۲۰۴۴۳

۱۹۶۶۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Islamic Kar University

۲۲۱

۲۰۴۴۳

۱۹۶۶۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Institute of Higher Education Karoon

۲۲۲

۲۰۴۴۳

۱۹۶۶۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Arjang Institute of Higher Education

۲۲۳

۲۰۴۷۷

۱۹۷۰۹

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Institute for Cognitive Science Studies

۲۲۴

۲۰۴۷۷

۱۹۷۰۹

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Shiraz University of Applied Science & Technology

۲۲۵

۲۰۵۰۶

۱۹۷۴۸

۸۳۶۸

۷۲۲۲

University of Environment Tehran

۲۲۶

۲۰۵۰۶

۱۹۷۴۸

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Tabaran Institute of Higher Education

۲۲۷

۲۰۶۲۰

۱۹۸۷۹

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Science and Arts University (Jahad Daneshgahi University Yazd)

۲۲۸

۲۰۶۵۴

۲۲۶۰۸

۷۷۱۰

۷۲۲۲

Shariaty Technical College

۲۲۹

۲۰۷۹۶

۲۰۰۸۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Varastegan Institute for Medical Sciences

۲۳۰

۲۱۰۲۸

۲۱۹۴۰

۸۰۶۹

۷۲۲۲

University Bozorgmehr

۲۳۱

۲۱۰۷۱

۲۰۳۸۹

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Salman Farsi University of Kazerun

۲۳۲

۲۱۱۹۵

۲۱۱۴۷

۸۲۸۰

۷۲۲۲

Shandiz Institute of Higher Education

۲۳۳

۲۱۲۳۵

۲۰۵۷۴

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Shiraz Art University

۲۳۴

۲۱۲۳۵

۲۰۵۷۴

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Sabz Institute of Higher Education

۲۳۵

۲۱۲۷۶

۲۰۶۲۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Higher Education Institution ACECR Khomeinishahr

۲۳۶

۲۱۳۱۲

۲۰۶۶۸

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Binalud Institute of Higher Education

۲۳۷

۲۱۳۱۲

۲۰۶۶۸

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Faran Institute of Higher Education

۲۳۸

۲۱۳۱۲

۲۰۶۶۸

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Daneshpajoohan Higher Education Institution

۲۳۹

۲۱۳۶۰

۲۰۷۱۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Tous Institute of Higher Education

۲۴۰

۲۱۴۴۰

۲۰۸۰۴

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Shahreza Higher Education Center

۲۴۱

۲۱۴۴۰

۲۰۸۰۴

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Bahar Business School

۲۴۲

۲۱۵۳۱

۲۰۹۰۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Attar Institute of Higher Education

۲۴۳

۲۱۸۲۰

۲۱۲۳۴

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Farabi Institute of Higher Education Graduate School of Management

۲۴۴

۲۱۸۶۱

۲۱۲۸۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Nooretouba Virtual University Tehran

۲۴۵

۲۱۹۵۱

۲۱۳۸۶

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Mashhad Institute of Higher Education

۲۴۶

۲۱۹۵۱

۲۱۳۸۶

۸۳۶۸

۷۲۲۲

University of Science and Technology in Golbahar

۲۴۷

۲۲۱۰۲

۲۱۵۶۶

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Seraj University (Palmer Insitute of Higher Education Tabriz)

۲۴۸

۲۲۱۴۹

۲۱۶۱۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

College of the Holy Rationalists

۲۴۹

۲۲۱۹۲

۲۱۶۵۹

۸۳۶۸

۷۲۲۲

University of Applied Science & Technology Unit ۱۱ Tehran

۲۵۰

۲۲۱۹۲

۲۱۶۵۹

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Hafez University

۲۵۱

۲۲۲۸۴

۲۱۷۶۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Technology Development Institute ACECR Sharif

۲۵۲

۲۲۳۹۶

۲۱۸۹۰

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Qeshm Institute of Higher Education Qeshm & Tehran

۲۵۳

۲۲۳۹۶

۲۱۸۹۰

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Sadra University

۲۵۴

۲۲۴۴۴

۲۱۹۴۰

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Kavian Higher Education Institute

۲۵۵

۲۲۵۳۱

۲۲۰۳۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Daneshvar Institute of Higher Education

۲۵۶

۲۲۵۳۱

۲۲۰۳۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Higher Education Institute Ragib Isfahânî

۲۵۷

۲۲۵۳۱

۲۲۰۳۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Technical and Professional University of West Azerbaijan Province

۲۵۸

۲۲۵۷۶

۲۲۰۹۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Torbat Jam Faculty of Medical Sciences

۲۵۹

۲۲۸۲۳

۲۲۳۶۴

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Allameh Dehkhoda Institute of Higher Education

۲۶۰

۲۲۸۷۰

۲۲۴۱۹

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Pars Architecture and Art Higher Education Institute

۲۶۱

۲۲۸۷۰

۲۲۴۱۹

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Hatef Institute of Higher Education

۲۶۲

۲۲۹۸۹

۲۲۵۴۶

۸۳۶۸

۷۲۲۲

University of Quran and Progeny

۲۶۳

۲۲۹۸۹

۲۲۵۴۶

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Amol Higher Educational Institute

۲۶۴

۲۳۰۸۷

۲۲۶۵۸

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Allame Mohaddes Noori University

۲۶۵

۲۳۰۸۷

۲۲۶۵۸

۸۳۶۸

۷۲۲۲

University College of Azarabadeghan

۲۶۶

۲۳۰۸۷

۲۲۶۵۸

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Alborz University

۲۶۷

۲۳۱۳۸

۲۲۷۱۶

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Qom Institute of Higher Education

۲۶۸

۲۳۱۳۸

۲۲۷۱۶

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Larestan University

۲۶۹

۲۳۱۳۸

۲۲۷۱۶

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Bojnuord Institue of Higher Education

۲۷۰

۲۳۲۶۲

۲۲۸۴۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Ayandegan Institute of Higher Education

۲۷۱

۲۳۲۶۲

۲۲۸۴۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Amozesh Ala Azad Institute of Informatics

۲۷۲

۲۳۴۴۱

۲۳۰۳۹

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Institute for Higher Education ACECR Khuzestan

۲۷۳

۲۳۴۴۱

۲۳۰۳۹

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Iranian Business School

۲۷۴

۲۳۵۰۵

۲۳۱۰۶

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Iman Jawad University College

۲۷۵

۲۳۵۰۵

۲۳۱۰۶

۸۳۶۸

۷۲۲۲

University of Culture and Islamic Studies

۲۷۶

۲۳۵۷۴

۲۳۱۸۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Allameh Feiz Kashani Institute of Higher Education

۲۷۷

۲۳۵۷۴

۲۳۱۸۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Institute of Higher Education Adiban

۲۷۸

۲۳۶۹۴

۲۳۳۱۲

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Maziar University

۲۷۹

۲۳۶۹۴

۲۳۳۱۲

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Sanabad Golbahar Higher Education Institute

۲۸۰

۲۳۸۲۵

۲۳۴۵۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Institute of Higher Education Agriculture

۲۸۱

۲۳۸۲۵

۲۳۴۵۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Institute of Higher Education Zand

۲۸۲

۲۳۸۸۴

۲۳۵۲۱

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Mahallat Higher Education Center

۲۸۳

۲۳۹۵۴

۲۳۶۰۴

۸۳۶۸

۷۲۲۲

University College of Omran Tosee

۲۸۴

۲۳۹۵۴

۲۳۶۰۴

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Salman Institute of Higher Education

۲۸۵

۲۴۰۱۰

۲۳۶۶۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Ghazali University

۲۸۶

۲۴۰۱۰

۲۳۶۶۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Saravan Higher Education Complex

۲۸۷

۲۴۰۱۰

۲۳۶۶۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Islamic Azad University Abarkouh

۲۸۸

۲۴۰۷۷

۲۳۷۳۰

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Shahab Danesh University

۲۸۹

۲۴۰۷۷

۲۳۷۳۰

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Iran Center for Management Studies

۲۹۰

۲۴۱۳۱

۲۳۷۹۰

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Osool-al-din College

۲۹۱

۲۴۲۵۸

۲۳۹۲۸

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Apadana Institute of Higher Education

۲۹۲

۲۴۲۵۸

۲۳۹۲۸

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Pasargadae Institute of Higher Education in Shiraz

۲۹۳

۲۴۳۲۴

۲۳۹۹۹

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Khansar School of Mathematics and Computer

۲۹۴

۲۴۴۶۲

۲۴۱۴۹

۸۳۶۸

۷۲۲۲

University Kamal Ol Molk

۲۹۵

۲۴۵۱۹

۲۴۲۱۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Institute of Technology Allameh Qazvin

۲۹۶

۲۴۵۹۰

۲۴۲۹۲

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Ahrar Rasht Higher Education Institute

۲۹۷

۲۴۵۹۰

۲۴۲۹۲

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Foulad Institute of Technology

۲۹۸

۲۴۶۵۳

۲۴۳۶۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Institute of Higher Education Khorasan

۲۹۹

۲۴۷۹۸

۲۴۵۲۲

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Aban Haraz Higher Education Institute

۳۰۰

۲۴۸۶۷

۲۴۶۰۱

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Amirkabir College of Management & Technology Tehran

۳۰۱

۲۴۸۶۷

۲۴۶۰۱

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Nahavand University

۳۰۲

۲۴۸۶۷

۲۴۶۰۱

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Khazar Institute of Higher Education

۳۰۳

۲۴۹۴۶

۲۴۶۸۴

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Mehrastan University

۳۰۴

۲۴۹۴۶

۲۴۶۸۴

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Roshdiyeh Higher Education Institute of Tabriz

۳۰۵

۲۴۹۴۶

۲۴۶۸۴

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Miyat University

۳۰۶

۲۵۰۲۷

۲۴۷۶۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Shohadaye Hoveizeh University of Technology

۳۰۷

۲۵۰۲۷

۲۴۷۶۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Higher Institute of Higher Education in Esfahan

۳۰۸

۲۵۱۸۲

۲۴۹۳۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Firoozabad Higher Education Center

۳۰۹

۲۵۲۶۲

۲۵۰۱۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Mizan Institute of Higher Education

۳۱۰

۲۵۳۲۱

۲۵۰۷۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Rasam Art Higher Education Institute

۳۱۱

۲۵۳۲۱

۲۵۰۷۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Energy Institute for Higher Education EIHE

۳۱۲

۲۵۳۲۱

۲۵۰۷۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Eghlid Higher Education Center

۳۱۳

۲۵۴۰۵

۲۵۱۷۰

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Safahan Institute of Higher Education

۳۱۴

۲۵۴۰۵

۲۵۱۷۰

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Alaodoleh Semnani Institute of Higher Education

۳۱۵

۲۵۴۰۵

۲۵۱۷۰

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Fazel Institute of Higher Education

۳۱۶

۲۵۴۸۵

۲۵۲۶۰

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Modat Higher Education Institution

۳۱۷

۲۵۴۸۵

۲۵۲۶۰

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Tabari Institute of Higher Education

۳۱۸

۲۵۵۵۳

۲۵۳۳۲

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Khoy School of Medical Sciences

۳۱۹

۲۵۶۲۰

۲۵۴۰۴

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Institute of Technology Allameh Jafari Rafsanjan

۳۲۰

۲۵۷۹۳

۲۵۵۸۹

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Subhan Institute of Higher Education

۳۲۱

۲۵۸۰۱

۲۵۵۹۲

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Esfarayen Faculty of Medical Sciences

۳۲۲

۲۵۸۰۱

۲۵۵۹۲

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Jihad Amir Kabir University

۳۲۳

۲۵۸۰۱

۲۵۵۹۲

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Sepehr Institution of Higher Education

۳۲۴

۲۵۸۰۱

۲۵۵۹۲

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Khalkhal University of Medical Sciences

۳۲۵

۲۵۸۹۳

۲۵۶۹۱

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Roozbeh Institute of Higher Education

۳۲۶

۲۵۹۷۷

۲۵۷۸۱

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Ferdows University

۳۲۷

۲۶۰۵۵

۲۵۸۶۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Mamasani Higher Education Center

۳۲۸

۲۶۱۳۸

۲۵۹۵۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Rahman Ramsar Higher Education Institute

۳۲۹

۲۶۲۲۴

۲۶۰۴۴

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Hadaf Institute of Higher Education

۳۳۰

۲۶۲۲۴

۲۶۰۴۴

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Pooyesh Higher Education Institute

۳۳۱

۲۶۳۱۸

۲۶۱۴۱

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Sepahan Institute of Higher Education

۳۳۲

۲۶۴۱۳

۲۶۲۴۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Institute of Higher Education North Roozbeh

۳۳۳

۲۶۴۱۳

۲۶۲۴۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Deylaman Institute of Higher Education

۳۳۴

۲۶۴۱۳

۲۶۲۴۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Koosha College of Applied Sciences and Technology Teheran Branch

۳۳۵

۲۶۴۱۳

۲۶۲۴۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Jihad Kermanshah University

۳۳۶

۲۶۴۱۳

۲۶۲۴۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

University of Applied Science and Technology Branch ۳۴

۳۳۷

۲۶۴۱۳

۲۶۲۴۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Afagh Higher Education Institute

۳۳۸

۲۶۶۰۴

۲۶۴۵۱

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Farvardin Higher Education Institute Ghaemshahr

۳۳۹

۲۶۶۷۶

۲۶۵۲۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Institute of Higher Education West of Ilam

۳۴۰

۲۶۶۷۶

۲۶۵۲۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Lamerd Higher Education Center

۳۴۱

۲۶۶۷۶

۲۶۵۲۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Mirdamad University of Gorgan

۳۴۲

۲۶۶۷۶

۲۶۵۲۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Kashmar Higher Education Center

۳۴۳

۲۶۶۷۶

۲۶۵۲۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Mazandaran Institute of Technology

۳۴۴

۲۶۷۶۱

۲۶۶۱۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Kerman Institute of Higher Education

۳۴۵

۲۶۹۳۷

۲۶۸۰۲

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Institute of Higher Education Mazandaran

۳۴۶

۲۶۹۳۷

۲۶۸۰۲

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Jami University (Jami Institute of Technology)

۳۴۷

۲۶۹۳۷

۲۶۸۰۲

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Shiraz Art Institute Honar

۳۴۸

۲۶۹۳۷

۲۶۸۰۲

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Naser Khosrow Institute of Higher Education

۳۴۹

۲۷۰۴۲

۲۶۹۱۲

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Lamei University

۳۵۰

۲۷۰۴۲

۲۶۹۱۲

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Pardisan University

۳۵۱

۲۷۰۴۲

۲۶۹۱۲

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Kavosh Institute of Higher Education

۳۵۲

۲۷۰۴۲

۲۶۹۱۲

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Free Institute for Scholars

۳۵۳

۲۷۱۲۱

۲۶۹۹۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Jahan Institute of Higher Education

۳۵۴

۲۷۱۲۱

۲۶۹۹۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Institute of Higher Education Shahrood

۳۵۵

۲۷۱۲۱

۲۶۹۹۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Vahdat Torbat Jam Higher Education Institute

۳۵۶

۲۷۱۲۱

۲۶۹۹۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Nima Institute of Higher Education

۳۵۷

۲۷۲۲۵

۲۷۱۱۰

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Zarand Higher Education Complex

۳۵۸

۲۷۲۲۵

۲۷۱۱۰

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Lian Higher Education Institute

۳۵۹

۲۷۲۲۵

۲۷۱۱۰

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Veterans Engineering and Medical Sciences Research Institute

۳۶۰

۲۷۲۲۵

۲۷۱۱۰

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Sama Siahkal Technical and Vocational College

۳۶۱

۲۷۳۴۰

۲۷۲۲۲

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Damavand Ershad Higher Education Institute Tehran

۳۶۲

۲۷۳۴۰

۲۷۲۲۲

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Iran University of Industries and Mines

۳۶۳

۲۷۳۴۰

۲۷۲۲۲

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Rahedanesh Institute of Higher Education

۳۶۴

۲۷۴۲۴

۲۷۳۱۴

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Edalat University

۳۶۵

۲۷۵۰۳

۲۷۳۹۶

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Higher Education Institution Dar Al-Fonoun

۳۶۶

۲۷۵۰۳

۲۷۳۹۶

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Molana Institute of Higher Education

۳۶۷

۲۷۶۱۶

۲۷۵۱۰

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Parsa Institute of Higher Education

۳۶۸

۲۷۶۱۶

۲۷۵۱۰

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Al-Taha University

۳۶۹

۲۷۷۲۲

۲۷۶۱۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Golestan Higher Education Institute

۳۷۰

۲۷۷۲۲

۲۷۶۱۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

National Informatics Centre of Higher Education (DPI College)

۳۷۱

۲۷۷۲۲

۲۷۶۱۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Kerman Institute of High Education

۳۷۲

۲۷۷۲۲

۲۷۶۱۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Allameh Amini Institute of Higher Education

۳۷۳

۲۷۹۲۹

۲۷۸۱۹

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Javed Institute of Jiroft

۳۷۴

۲۷۹۲۹

۲۷۸۱۹

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Institute of Higher Education Eram Shiraz

۳۷۵

۲۸۰۳۳

۲۷۹۲۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Marlik Higher Education Institute

۳۷۶

۲۸۰۳۳

۲۷۹۲۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Kowsar University

۳۷۷

۲۸۰۳۳

۲۷۹۲۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

North Institute of Higher Education

۳۷۸

۲۸۱۴۰

۲۸۰۳۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Ghadir Higher Education Institute Langroud

۳۷۹

۲۸۳۲۶

۲۸۲۳۱

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Shafaq Tonekabon Higher Education Institute

۳۸۰

۲۸۳۲۶

۲۸۲۳۱

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Ghiasuddin Jamshidkashani University

۳۸۱

۲۸۳۲۶

۲۸۲۳۱

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Danshstan Saveh Institute of Higher Education

۳۸۲

۲۸۴۳۱

۲۸۳۴۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Kushiar Higher Education Institute

۳۸۳

۲۸۴۳۱

۲۸۳۴۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Aria University of Sciences and Sustainability

۳۸۴

۲۸۴۳۱

۲۸۳۴۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Sana Institute of Higher Education

۳۸۵

۲۸۷۰۸

۲۸۶۲۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Hakim Nezami Institute of Higher Education

۳۸۶

۲۸۷۰۸

۲۸۶۲۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Jihad Targah University

۳۸۷

۲۸۷۰۸

۲۸۶۲۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Sina Institute of Higher Education

۳۸۸

۲۸۷۰۸

۲۸۶۲۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Institute for Higher Education Parsian

۳۸۹

۲۸۸۱۲

۲۸۷۳۶

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Rudaki Institute of Higher Education

۳۹۰

۲۸۹۳۶

۲۸۸۶۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Kumesh Higher Education Institute

۳۹۱

۲۸۹۳۶

۲۸۸۶۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Fatemieh Institute of Higher Education Shiraz

۳۹۲

۲۹۰۳۱

۲۸۹۵۹

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Shahid Rezaie Higher Education Institution of Kermanshah

۳۹۳

۲۹۰۳۱

۲۸۹۵۹

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Institute for Higher Education Ganjnameh

۳۹۴

۲۹۱۴۷

۲۹۰۸۲

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Shams Institute of Higher Education and Technology

۳۹۵

۲۹۱۴۷

۲۹۰۸۲

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Zagros University

۳۹۶

۲۹۱۴۷

۲۹۰۸۲

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Allameh Rafiee Institute of Higher Education

۳۹۷

۲۹۱۴۷

۲۹۰۸۲

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Narjes Womens Islamic Seminary

۳۹۸

۲۹۱۴۷

۲۹۰۸۲

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Khajeh Nasir University

۳۹۹

۲۹۲۴۶

۲۹۱۷۸

۸۳۶۸

۷۲۲۲

High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine

۴۰۰

۲۹۲۴۶

۲۹۱۷۸

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Kadvs Institute of Higher Education

۴۰۱

۲۹۳۳۸

۲۹۲۷۶

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Al-Mahdi-Mehr Higher Education Institute Isfahan

۴۰۲

۲۹۳۳۸

۲۹۲۷۶

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Payam Noor University Khaf

۴۰۳

۲۹۴۳۹

۲۹۳۷۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Ramsar Institute of Higher Education

۴۰۴

۲۹۴۳۹

۲۹۳۷۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Saroyeh Institute of Higher Education

۴۰۵

۲۹۴۳۹

۲۹۳۷۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Shirvan Higher Education Complex

۴۰۶

۲۹۵۳۸

۲۹۴۷۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Academic Center for Education Culture and Research ACECR Khuzestan

۴۰۷

۲۹۵۳۸

۲۹۴۷۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Higher Education Institution ACECR Rasht

۴۰۸

۲۹۶۳۳

۲۹۵۷۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Institute for Higher Education Golpaygan

۴۰۹

۲۹۶۳۳

۲۹۵۷۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Tamyshan Behshahr Institution of Higher Education

۴۱۰

۲۹۶۳۳

۲۹۵۷۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Institute of Higher Education Kashan

۴۱۱

۲۹۶۳۳

۲۹۵۷۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Shahriar Astara University

۴۱۲

۲۹۶۳۳

۲۹۵۷۵

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Kashmar Jihad University

۴۱۳

۲۹۸۱۶

۲۹۷۶۳

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Tech Development Center of Iran

۴۱۴

۲۹۸۲۰

۲۹۷۶۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Payam Noor University Noshahr

۴۱۵

۲۹۸۲۰

۲۹۷۶۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Ouj Higher Education Institute

۴۱۶

۲۹۸۲۰

۲۹۷۶۷

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Sama Technical and Vocational College of Tehran

۴۱۷

۳۰۰۲۲

۲۹۹۷۲

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Alghadir University

۴۱۸

۳۰۱۲۴

۳۰۰۷۴

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Institute for Excellence in Higher Education

۴۱۹

۳۰۱۲۴

۳۰۰۷۴

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Moghadas Ardebili Institute of Higher Education

۴۲۰

۳۰۳۳۰

۳۰۲۸۸

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Mehavand Higher Education Institute

۴۲۱

۳۰۴۴۶

۳۰۴۱۰

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Bonyan Higher Education Institute

۴۲۲

۳۰۴۴۶

۳۰۴۱۰

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Islamic Azad University Bushehr Sama Center

۴۲۳

۳۰۴۴۶

۳۰۴۱۰

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Institute of Higher Education Najafabad

۴۲۴

۳۰۴۴۶

۳۰۴۱۰

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Nour Danesh Institution of Higher Education

۴۲۵

۳۰۵۵۲

۳۰۵۲۱

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Khurshid Institute of Higher Education

۴۲۶

۳۰۷۳۴

۳۰۷۰۴

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Ijtehad Institute of Higher Education

۴۲۷

۳۰۷۳۴

۳۰۷۰۴

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Khavaran University

۴۲۸

۳۰۷۳۴

۳۰۷۰۴

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Higher Education Institute Nedaye Danesh

۴۲۹

۳۰۸۲۹

۳۰۸۰۱

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Bandar Anzali University Jihad Applied Science Center

۴۳۰

۳۰۸۲۹

۳۰۸۰۱

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Piroozan Higher Education Institute

۴۳۱

۳۱۰۰۱

۳۰۹۷۲

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Tohid Gulogah Higher Education Institute

۴۳۲

۳۱۰۹۲

۳۱۰۷۰

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Farahmand Institute of Higher Education

۴۳۳

۳۱۴۵۹

۳۱۴۴۸

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Urmia Graduate Institute

۴۳۴

۳۱۵۴۰

۳۱۵۳۱

۸۳۶۸

۷۲۲۲

Urmia Institute of Science and Technology

۴۳۵

۳۱۷۰۵

۳۱۶۹۸

۸۳۶۸

۷۲۲۲

بر پایۀ گزارش رتبه‌بندی «وبومتریکس» در ژانویة ۲۰۲۴ میلادی، «Harvard University» با بیشترین امتیاز پیشگام است و پس از آن «Stanford University»، «Massachusetts Institute of Technology»، «University of Oxford»، «University of Michigan»، «University of California Berkeley»، «Cornell University»، «University of Washington»، «Columbia University New York»، و «University of Pennsylvania» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با ساخت و بروزرسانی ابزارهایی حرفه‌ای برای ارزیابی و سنجش علم، فناوری، و نوآوری کشور می‌کوشد تا در زمینه‌های در پیوند با مأموریت‌هایش به سیاست‌گذاران برای برنامه‌ریزی‌های درست و کارآمد یاری رساند. گزارش پیش‌رو از انتشارات سامانه جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) که به پایش و گزارشِ پیرامونِ ۹۰ شاخص گوناگون از ۵۵ نهاد جهانی در حوزه‌های علم، فناوری، و نوآوری می‌پردازد و در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.

برچسب‌ها

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها