یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۵
دلگرم به حضور مردمی مروجان کتابخوانی هستیم

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال پیامی درباره فعالیت فعالان حوزه ترویج کتابخوانی گفت: از تــک تــک فعــالان کتاب‌خوانــی در سراســر کشــور درخواســت می‌کنــم بــه همـت و اراده پیشـین ایـن راه را پـی بگیرنـد؛ راهـی کـه بـه آگاهـی، آبادانی و آزادی بیشـتر ایران عزیزمان منجر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، به نقل از شبکه ترویج کتابخوانی ایران، محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال پیامی درباره فعالیت جشنواره‌های ترویج کتابخوانی گفت: خـدارا سپاسـگزاریم کـه در شـش سـال گذشــته، تشــکل‌های مردم‌نهــاد در حــوزه کتـاب و کتاب‌خوانـی بنیـاد گذاشـته شـده و بالـغ بـر چنـد هـزار شـهر و روسـتای ایـران بـا بیــش از سیصد  هــزار علاقمند کتــاب در برنامه‌هــای چهارگانــه ترویــج کتاب‌خوانــی گـرد هـم آمدنـد. امیـد داریـم بـه اعتبـار ایـن اقدام‌هــا، نهال‌هــای قــرص شــده بــه همــت بلنـد مـردم سـرافراز ایـران بیش از پیـش ببالد.
 
البتـه، منطقی‌سـت کـه فعالیت‌هـای فرهنگی و کتاب‌خوانــی متکــی بــه رفــت و آمــد دولت‌هــا نباشــد و امیــد داریــم همین‌گونــه باشـد. برایـن اسـاس مـن بیـش از هـر زمـان دیگـری بـه فعالیت‌هـای داوطلبانـه فرهنگـی نسـل جـوان ایـران امیـد بسـته‌ام. شـش سـال پیــش در آغــاز کار دولــت کــه همزمــان بــا شــروع فعالیــت جشــنواره‌های ترویــج کتاب‌خوانـی بـود وضعیـت کتاب‌خوانـی نـه تنهــا حــال و روز خوبــی نداشــت بلکــه عمــلاً کتاب‌خوانــی در سراســر کشــور دشــواری‌ها داشت.
 
عمــده نگاه‌هــا در عرصــه کتاب‌خوانــی متوجـه دولـت و حمایت‌هـای مالـی و معنوی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــود. تعلــق عمـوم شـهروندان و تشـکل‌های مردم‌نهـاد بـه کتــاب بــه دلیــل اعمــال سیاســت‌های دولت‌محـور و تصدی‌گـری تـام و تمـام دولـت در ایـن عرصـه عمـلاً رو بـه کاسـتی گذاشـته بــود. از طرفــی شــاخص های‌های اقتصــادی صنعــت چــاپ، نشــر و عرضــه کتــاب هــم نشــان از افزایــش وابســتگی فعـالان چــاپ و نشـر کتـاب بـه سیاسـت‌های حمایتـی دولـت مــی‌داد.
 
 
در ایــن وضعیــت مســئولان وقــت معاونــت فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامی بــا سیاســت راهبــردی کاهــش تصدی‌گــری دولــت برآمــده از وعده‌هــای رئیس‌جمهــوری، بــر آن شــدند تــا مســیر‌گذاری سیاسـت‌های فرهنگـی را تغییـر بدهنـد. دولت، جــای آن‌کــه متصــدی باشــد بــه عنــوان تسـهیل‌گرکنار نهادهـای عمومی و تشـکل‌های مردم‌نهـاد در سراسـر کشـور قـرار گیـرد.
 
متاثر از ایـن سیاسـت راهبـردی جشـنواره روسـتاها و عشــایر دوســتدار کتــاب و برنامــه انتخــاب و معرفــی پایتخــت کتــاب ایــران، تقدیــر از مروجـان کتاب‌خوانـی شـکل گرفـت. در ادامـه از دل رویــداد انتخــاب و معرفــی پایتخــت کتــاب ایــران هــم جــام باشــگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان شکل گرفت. ایــده جام‌باشــگاه‌های کتاب‌خوانــی بــه مهدکودک‌هــا، مــدارس روســتاها، شــهرها، زندان‌هــا، مجتمع‌هــای مســکونی و… تســری پیـدا کـرد و منجـر بـه ایجـاد شـبکه‌های مویرگــی کتاب‌خوانــی در سراســر کشــور شــد.
 
شــش ســال پــس از برگــزاری ایــن رویدادهــا می‌تــوان ارزیابــی نســبی از راه آمــده داشــته باشـیم. شـاخص‌های کمـی نشـان از کاهـش وابسـتگی فعالیت‌هـای ترویجـی کتاب‌خوانی بـه نهادهـای دولتـی می‌دهـد و به‌طـور کلـی نسـبت بـه شـش سـال پیـش صنعـت چـاپ، نشــر و عرضــه کتــاب از اســتقلال بیشــتری برخــوردار اســت و اصــلاً  بــه شــدت ســال‌های آغازیــن جشــنواره‌های ترویــج کتاب‌خوانــی چشــم شــبکه گســترده فعـالان کتــاب و کتاب‌خوانـی بـه دسـت دولـت و حمایت‌هـا و برنامه‌های دولتی نیست.
 
کاهــش تصدی‌گــری دولــت، افزایــش مشــارکت‌های غیردولتــی، همچنیــن رونــد رو بــه رشــد هم‌افزایــی نهادهــای مختلــف فرهنگـی، اجرایـی و عمومـی از دیگـر مایه‌های دلگرمــی مــا و فعــالان کتــاب و کتاب‌خوانــی بــرای ادامــه ایــن مســیر اســت. مــا در وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی بیش از شـش سـال پیـش به اسـتمرار فعالیـت گروه‌هـای مختلف مردمـی و غیـر دولتـی نیازمندیـم. همان‌طـور اگــر حضــور تــک تــک عزیــزان مــروج کتاب‌خوانــی از کــودک و نوجــوان تــا زن و مــرد و پیــر و جــوان از مهدکودک‌هــا تــا مجتمع‌هـای مسـکونی نبـود، هرگـز خانـواده چنــد صــد هــزار نفــر کتابخــوان کشــور نمی‌توانســتند در شــبکه‌های کتاب‌خوانــی هم‌دیگــر را بیابنــد و بــدون حضــور شــما مــردم فعــال ترویــج کتاب‌خوانــی امــکان بالندگـی و اسـتمرار ایـن جشـنواره‌ها نبـود.
 
اکنون هــم از تــک تــک فعــالان کتاب‌خوانــی در سراســر کشــور درخواســت می‌کنــم بــه همـت و اراده پیشـین ایـن راه را پـی بگیرنـد؛ راهـی کـه بـه آگاهـی، آبادانی و آزادی بیشـتر ایران عزیزمان منجر می‌شود. از دســت‌اندارکاران و مســئولان اجرایــی جشــنواره‌ها در دبیرخانــه ایــن رویــداد و همــکاران گرامــی در دفتــر مطالعــات و برنامه‌ریــزی فرهنگــی و کتاب‌خوانــی هــم می‌خواهــم بــا بهره‌گیــری از تجــارب ایــن شـش سـال بـر مشـی تسـهیل‌گری در فرایند برگـزاری ایـن رویدادهـا باقی بماننـد و انتظار مــی‌رود بــا بهره‌گیــری از تمامــی ظرفیــت نهــاد مردمــی شــبکه هم‌آهنگــی شــهرها و روســتاهای دوســتدار کتــاب اجــرای کامــل جشـنواره‌های ترویـج کتاب‌خوانـی بـه آن‌هـا ســپرده شــود، تــا بــا تغییــر دولت‌هــا ایــن پویـش ملی کتاب‌خوانـی از حرکـت بازنماند و بتوانـد بـا قـدرت و اصالـت بـه فعالیت‌هایش ادامه دهد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها