سه‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۹
از نقد تصحیح متن تا معرفی کتاب در فصلنامه نقد کتاب «ادبیات و هنر»

شماره سوم و چهارم فصلنامه نقد کتاب «ادبیات هنر» با نقد و معرفی کتاب‌های تالیف و ترجمه در زمینه رمان،‌داستان و هنر به بازار آمد.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) شماره سوم و چهارم فصلنامه نقد کتاب «ادبیات و هنر» شامل بخش‌های نقد شفاهى، نقد کتاب پژوهشى (ادبیات)، نقد رمان و مجموعه داستان، نقد ترجمه، نقد تصحیح متن، نقد کتاب پژوهشى (هنر)، معرفى کتاب، کتاب‌شناسى و ترجمه انگلیسى چکیده مقالات است.

شماره سوم و چهارم فصلنامه نقد کتاب «ادبیات و هنر» در بخش «نقد شفاهی» به نشست نقد و بررسی کتاب «هنر پیرا اسلامی: تحلیل انتقادی گفتمان‌های مسلط در مطالعات هنر اسلامی» اثر صادق رشیدی اختصاص دارد. گزارش این نشست به طور کامل در این بخش بیان شده است. در این نشست که در سرای اهل قلم برگزار شد علاوه بر نقد و بررسی کتاب «هنر پیرا اسلامی» درباره موانع و محدودیت‌های پژوهشی در عرصه مطالعات هنر اسلامی صحبت شد و عوامل این محدودیت‌ها را شیوه توصیف محور مستشرقین و نگرش انتزاعی سنت‌گرایان دانستند.

بخش بعدی این مجله به «نقد کتاب پژوهشی (ادبیات)» اختصاص دارد و سمیه جبارپور به نقد و بررسی کتاب «فرهنگ آثار عرفان اسلامی» پرداخته است. او این کتاب را در شش زمینه، اطلاعات کتاب‌شـناختى در پیشـینه تحقیق، نکته‌هایـى دربـاره دسـته‌بندى محتوایـى و صورى آثار عرفانـى، نکته‌هاى فنى و نگارشـى، نقـدى بـر روش و سـاختار فرهنـگ آثار عرفـان اسـلامى، نکته‌هایى درباره معرفـى اجمالى کتاب‌هـا و نقـدى بـر برخى مدخل‌هـاى فرهنگ بررسی کرده است.

در همین بخش صدف گلمرادی، حمید عبداللهیان و آگیتا محمدزاده به ترتیب مطالب «تحلیل ادبی در سایه روشن نقد تاریخ‌گرایی نوین: مروری انتقادی بر اصول مبانی تحلیل متون ادبی»، «جلوه‌های بومی شده: نقد کتاب بومی‌سازی رئالیسم جادویی در ایران» و «کتابی در چگونگى قصه درمانى: بررسى کتاب تعبیر قصه‌هاى پریان و آنیما وآنیموس در قصه‌هاى پریان» نوشته‌اند.

در قسمت «نقد رمان و مجموعه داستان» این شماره «ادبیات و هنر» نقد و بررسى مهدى ابراهیمى‌لامع درباره کتاب «یک انسان، یک حیوان» اثر ژورم فراری که بهمن یغمایی و محمدهادی خلیل‌نژاد ترجمه کرده‌اند می‌خوانیم. همچنین در این بخش شاهد مطلبی از مهرناز شیرازى‌عدل هستیم که نگاهى به مجموعه داستان «آدم‌هاى اشتباهى» اثر شیوا مقانلو داشته است.

«نقد ترجمه» از دیگر بخش‌های فصلنامه نقد کتاب «ادبیات و هنر» است که فاطمه قاسم‌محمد نقدى بر کتاب «سمفونى سرنوشت» نوشته است. در چکیده این مطلب آمده است: «در ایـن مقالـه، ترجمـه فارسـى رمـان مصائـر؛ کونشـرتو الهولوکوسـت و النکبـه اثـر نویسـنده فلسـطینى «ربعی المدهـون» نقـد و بررسـى خواهد شـد. این کتاب سـال 2016 میـلادى، برنده جایـزه بین‌المللى رمـان عربى شـد؛ سـال 1395 نیـز بـا عنوان «سـمفونى سرنوشـت» به فارسـى ترجمه و منتشـر شـده اسـت. متاسـفانه این ترجمه با اشـتباه‌هاى بسـیار، هم در برگردان متن، هـم در سـاخت جمله‌هـاى فارسـى وهمچنیـن بـا اشـتباه‌هاى تایپـى و ویرایشـى متعـدد همراه اسـت. در ایـن مقاله، پـس از معرفـى رمـان و بیان خلاصـه‌اى از آن، اشـتباه‌هاى ترجمه در سـه بخـش «اشـتباه در اسـناد»، «اشـتباه در واژه‌گزینـى» و «اشـتباه در فهم جمله» بررسـى خواهد شد.»
 
در بخش «نقد تصحیح متن» کامران ارژنگی به نقد و بررسی «منظومه حماسى شاهنامه اسدى (زرین قبانامه)» به تصحیح و تحقیق سجاد آیدنلو پرداخته است.
 
«نقد کتاب پژوهشى (هنر)» نیز شامل معرفى و ارزیابى کتاب «دوربین شرقى» است که  معصومه باباجانى‌سنگتابى و محمدرضا مریدى روی این مطلب کار کرده‌اند. سعید مجیدى نیز در این بخش مقاله‌ کتابى براى ترساندن و آواز نخواندن: نقدى برکتاب «ساز حنجره و چالش‌هاى تولید صوت» نگاشته است. در ادامه این قسمت مجله نیز «گفت‌وگوى‌ دوکتاب درباره فیلم و فلسفه» نوشته مهردادپورعلم و «موزه به مثابه متن: مقدمه‌اى در نسبت میان دانش نشانه‌شناسى و نهاد موزه» سجاد باغبان ماهر را می‌خوانیم.

همچنین مریم مشرف در مجله «ادبیات و هنر» به معرفى کتاب «تصوف: تاریخ جدید عرفان اسلامی» اثر الکساندر کنیش پرداخته است. در بخش «کتابشناسى» پروین بابایى مرورى برکتاب‌هاى فارسى با موضوع پارچه و لباس داشته است.

همچنین در قسمت کتابشناسى نقد ونظریه ادبى نگاهی کوتاه به 29 کتاب، از  کتاب «نقد ادبى: جست و جو در اصول و طرق و مباحث نقادى با بررسی درتاریخ نقد و نقادان» اثر عبدالحسین زرین‌الکوب گرفته تا کتاب «نظریه و نقد ادبى: درسنامه‌اى میان‌رشته‌اى: فرمالیسم، روانکاوى، ساختارگرایى، روایت‌شناسى، نقد اسطوره‌اى- کهن‌الگویى، تاریخ گرایی نوین، نقد لاکانى» اثر حسین پاینده داشته‌است.

در بخش «نقد کتاب پژوهی(هنر)» در قسمتی از معرفى و ارزیابى کتاب «دوربین شرقى» می‌خوانیم:
 «در فصــل اول، مؤلــف بــا مفهــوم عکــس شــرق‌گرا، به دنبــال توضیــح ماهیــت تاریخــى و نظــرى رابطــه بیــن عکاســى و شرق‌شناســى اســت. به‌طــور خــاص، هـدف مؤلـف، مطالعـه شمایل‌شناسـانه تصویـر شـرقى بـا درك تاریخـى از ظهـور آن در قــرن نوزدهــم اســت. ایــن فصــل، به دنبــال طــرح رویکــردى بــه عکــس شــرقی‌گرا بــه مثابــه سیاســت اســت. یــک عکــس شــرقی‌گرا، ســاختارى خیالــى اســت؛ گرچــه بــا یــک نظــام بصــرى طبیعی‌ســازى شــده تنظیــم می‌گــردد. بهعبــارت دیگــر، بازنمایــى عکاســانه از شــرق و مردمــش، بیشــتر بــه صــورت مجموعــهاى از عملهــا، نهادهــا و فیگورهــاى اگزوتیــک ارائــه می‌شــود.
 

انتشارات خانه کتاب شماره سوم و چهارم فصلنامه نقد کتاب «ادبیات و هنر» سال اول،‌ پاییز و زمستان 1397 را در صفحه، با قیمت 100000 و در 204 صفحه منتشر کرده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها