سه‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳ - ۰۸:۲۵
اسرائیلی‌ها ادعای بی‌پایه‌ای درباره فلسطین دارند/ کتاب «تا فراموش نكنيم» دلیل می‌آورد

مسوول مركز مطالعات فلسطين درباره كتاب «تا فراموش نكنيم» گفت: اطلاعاتي كه نويسنده اين كتاب درباره فلسطين و سوابق تمدني روستاهاي آن ارايه مي‌دهد، به راحتي مي‌تواند تمام ادعاهايي را كه امروزه اسرائیلیان مطرح مي‌كنند بي‌پايه كند.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) علیرضا سلطان‌شاهي، از محققان حوزه مطالعات فلسطين، صهیونیسم، یهود و اسرائیل گفت: سوابق تمدني اين كتاب از فلسطين، از جمله اطلاعات جمعيتي، اقتصادي، بحث راه‌ها، ساختمان‌سازي، مدارس و ... مي‌تواند در روشن‌ساختن اذهان جهانيان و شناخت اين تمدن كمك بسياري كند. 

وي در ادامه با تاكيد بر اين‌كه برخلاف ادعاهاي اسرائیلیان، فلسطينی‌ها داراي سابقه‌ تمدني بزرگ بودند، عنوان كرد: صهيونيست‌ها در سال 1997 میلادی در نخستين گام، نامه‌نگاري‌هايي را با امپراتوري عثماني كه در آن زمان سلطان عبدالمجيد حاكم آن بود، براي گرفتن منطقه فلسطين انجام دادند و زماني كه تلاش‌هاي آن‌ها بي‌نتيجه ماند، جنگ جهاني اول را به راه انداختند و بعد از آن بود كه داستان جعلي قيموميت را مطرح و براي ملتي كه بعد از امپراتوري عثماني مي‌توانست مستقل باشد، مساله قيموميت را طرح كردند و سپس مساله تقسيم فلسطين مطرح شد كه جريانات آن تا زمان حاضر ادامه دارد. 

«تا فراموش نكنيم» سابقه تمدني فلسطين را به تصویر می‌کشد 

اميرحسین بابالار، مترجم كتاب «تا فراموش نكنيم» (به فارسی) نیز معتقد است: اين كتاب مي‌تواند مرجعي مفيد و موثر از اطلاعات جغرافيايي، مردم‌شناسانه و تاريخي منطقه فلسطين ارایه دهد. کتاب به بررسي تاريخ و تمدن 418 آبادي فلسطين می‌پردازد كه در جريان جنگ 1948 منهدم شده‌اند. 

وی ادامه داد: اين كتاب با ﻧﻈﺎرت «وﻟﯿﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪی» ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و پژوهشگر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ منتشر شده است و عنوان اصلي آن «كي لاننسي» ( all that remains ) است و به سابقه تمدني فلسطين می‌پردازد. 

نگاهی به کتاب «تا فراموش نکنیم» 

ﮐﺘﺎب «ﮐﯽ ﻻَﻧﻨﺴﯽ» ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ «ﺗﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ» و ﻋﻨﻮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ «ALLTHAT REMAINS» توسط ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و پژوهشگر، ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت وﻟﯿﺪ اﻟﺨﺎﻟﺪی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و پژوهشگر ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ، آﻣﺎده و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟّﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن‌های ﻋﺮﺑﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. 

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎره ﻣﺎﺟﺮای اﺷﻐﺎل شهرها و آﺑﺎدی‌های ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رویدادهای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺷﻐﺎل و ﺗﺨﺮﯾﺐ 418 آﺑﺎدی و روﺳﺘﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ و ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﺎر، اﺧﺮاج وآوارﮔﯽ صدها هزار ﻧﻔﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﯽدﻓﺎع از ﺳﻮی اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان یهودی و مهاجمان صهیونیست ﺗﺎ ﺳﺎل 1327ش/ 1394م، ﺑﻪ طﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ اﻧﻮاع ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻏﺎﺻﺒﺎن یهودی در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎرﯾﺦ، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ و روﺷﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺛﺮ درج و همراه ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ آبادی‌ها به ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه، ﺑﺮای اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﺴل‌های آﯾﻨﺪه، ﺣﺎﺋﺰ اهمیت است. 

ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﻣﯿﺎن آزادی ﻗﺪس ﺷﺮﯾﻒ، ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻖ دو ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، ﺑﺎ اﻓﺰودن ﭘﺎره‌ای ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در رﻓﻊ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻮاﻗﺺ، کاستی‌ها و ابهامات ﺑﺮای فهم بهتر ﻣﺨﺎطﺐ ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن، ﺗﺼﺎوﯾﺮ آبادی‌ها و روﺳﺘاهای فلسطین را ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻊآوری و ﺑﺎ آن همراه ﮐﺮده اﺳﺖ.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها