سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۳:۰۰
گزيده کتابشناسی سیدالساجدین (ع)/ تنفس در هوای معطر امام عاشقان

به بهانه میلاد حضرت علي بن الحسين زين العابدين (ع) گلچینی از آثاری که با مراجعه به وبگاه کتابخانه ملی ایران گرد آمده‌ و در يك دسته‌بندي موضوعي به ترتيب زماني ارائه مي‌شود.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، روز میلاد زینت پرهیزگاران، حضرت علي بن الحسين زين العابدين (ع) امام چهارم شیعیان، بهانه‌ای است فرخنده برای مرور آثاری از آن حضرت یا درباره آن حضرت که در يك دسته‌بندي موضوعي به ترتيب زماني ارائه مي‌شوند.
زینت دیگری از روزهای ماه رجب، پنجم اين ماه، روز میلاد زینت پرهیزگاران، حضرت سجاد، علي بن الحسين زين‌العابدين (ع) است. امامی که نزد شیعیان، هم به واسطه مقام معنوی ناشی از کثرت عبادت و مناجاتهاي عارفانه و عاشقانه و هم حضور در حماسه تاریخی عاشورا، از قداستي ویژه برخوردار است. تدبر و تعمق در زندگی آن حضرت و معرفی جایگاه برجسته معنوی و سیاسی حضرت زین‌العابدین، محور خلق آثاری متعدد با نگاه از دریچه‌هایی گوناگون بوده است. برخی از این آثار به تشریح سیره نظری و عملی حضرت همت گمارده‌اند؛ گروهی در مسیر تاریخ به زندگی ايشان پرداخته‌اند و بعضی نیز تصحيح و نشر يا اقتباس از صحيفه سجاديه‌اند يا کلام معنوی سید‌الساجدین را بازتاب مي‌دهند. آنچه در زیر خواهد آمد، گلچینی از آثاری است که با مراجعه به وبگاه کتابخانه ملی ایران گرد آمده‌اند و در يك دسته‌بندي موضوعي به ترتيب زماني ارائه مي‌شوند.

سیره و اندیشه سیدالساجدین
مسیر اندیشه و راه و رسم زندگی امام سجاد (ع) که الگویی ارزنده برای پیروان آن حضرت است، در شعاع انوار کتابهایی که بر شناخت این مسیر پرتو افکنده‌اند، قابل شناسایی است و این رسالت در کتابهایی که برخی از آنها در زیر فهرست شده اند، حضور دارد:

• راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌ از ن‍ظر ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، ع‍ل‍ی‌ غ‍ف‍وری‌، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 223 صفحه، چاپ اول 1354، 50 ريال.
• م‍ک‍ت‍ب‌ س‍ج‍اد: آگ‍اه‍ی‌، ع‍ش‍ق‌، ن‍ی‍از و ج‍ه‍اد در: ن‍ی‍ای‍ش‌، ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی، تهران: حسینیه ارشاد، 94 صفحه، چاپ اول 1354، 60 ريال.
• ام‍ام‌ س‍ج‍اد (ع) ج‍م‍ال‌ ن‍ی‍ای‍ش‍گ‍ران‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ از گ‍روه‌ ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‌ ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی، اح‍م‍د ت‍راب‍ی‌، مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی، 325 صفحه، چاپ اول 1373، 11000 ريال.
• ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ زن‍دگ‍ی‌ در پ‍رت‍و س‍خ‍ن‍ان‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد (ع‌)، م‍س‍ع‍ود رض‍ا، تهران: نشر بدخشان، 109 صفحه، تهران: نشر بدخشان، چاپ اول 1373.
• زی‍ن‍ت‌ ع‍اب‍دان‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد(ع‌)، ع‍ل‍ی‍رض‍ا رج‍ال‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی، تهران: بزرگ اندیشه، 108 صفحه، چاپ اول 1379.
• س‍ی‍ره‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد(ع‌)، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍اب‍ای‍ی‌ آم‍ل‍ی‌، قم: نشر نجبا، 144 صفحه، چاپ اول 1381، 5500 ريال.
• ک‍رام‍ات‌ و م‍ق‍ام‍ات‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد(ع‌)، ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ق‍م‍ی‌، قم: نبوغ، 144 صفحه، چاپ دوم 1381، 6000 ريال.
• ام‍ام‌ س‍ج‍اد (ع‌) ال‍گ‍وی‌ زن‍دگ‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ اح‍م‍دی‌، قم: فاطیما، 268 صفحه، چاپ دوم 1382، 10000 ريال.
• جهاد س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍س‍ی‍ن‍ی‌‌ ج‍لال‍ی‌، ت‍رج‍م‍ه‌ م‍وس‍ی‌ دان‍ش‌، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی، 344 صفحه، چاپ اول 1382، 18000 ريال.
• ام‍ام‌ س‍ج‍اد (ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌) زی‍ن‍ت‌ س‍اج‍دی‍ن، م‍ح‍م‍ود داوری‌، اصفهان: نوراسلام، 120 صفحه، چاپ اول 1384.
• ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ در ره‍ب‍ری‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ پ‍س‌ از واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، م‍ح‍س‍ن‌ رن‍ج‍ب‍ر، قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، 189 صفحه، چاپ دوم 1384، 9000 ريال.
• ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ق‍ه‍رم‍ان‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ت‍ه‍اج‍م‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ پ‍ارس‍ا، مشهد: نشر الف، 115 صفحه، چاپ اول 1385، 8000 ريال.
• مبانی تربیت از نگاه امام سجاد (ع)، مسعود صفایی‌ مقدم، تهران: پرسش، 282 صفحه، چاپ اول 1385، 28000 ريال.
• ن‍ق‍ش‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد (ع‌) درح‍ادث‍ه‌ ک‍رب‍لا، ب‍خ‍ت‍ی‍ارک‍رم‍ی‌، تهران: اوحدی، 185 صفحه، چاپ اول 1385.
• زینت پرهیزگاران: نکاتی پیرامون زندگی و شخصیت امام سجاد (ع)، محمدرضا طباطبایی‌نسب، تهران: نورالائمه (ع)، 304 صفحه، چاپ اول 1389.
• پاسدار حماسه جاوید: معصوم ششم، امام سجاد علیه‌السلام، سید محمود حسینی، تهران: تأوبل، 111 صفحه، چاپ اول 1390، 100000 ريال.
• نقش امام سجاد علیه‌السلام در احیای دین، راضیه محمد‌زاده، تهران: منیر، 276 صفحه، چاپ اول 1391، 70000 ريال.
• زینت عابدان: شرح‌حال زندگانی حضرت امام سجاد، زین‌العابدین، اعظم السادات حسینی، تهران: برگا، 212 صفحه، چاپ دوم 1392، 120000 ريال.
• سالار عشق و عبادت: بررسی سیره اخلاقی، اجتماعی و عرفانی امام سجاد علیه‌السلام، طهماسب نحوی، قم: باقیات، 112 صفحه، چاپ اول 1392، 50000 ريال.
• سبک زندگی از منظر امام سجاد (علیه‌السلام) در صحیفه‏‫، علی‌ رضائی بیرجندی، بیرجند: چهاردرخت، 680 صفحه، چاپ اول 1392، 160000 ريال.
• سجده عشق (نگاهی به زندگینامه امام سجاد علیه‌السلام)، سید محسن پورجعفر، یوسف فغان‌زاده، اصفهان: بهتا پژوهش، 156 صفحه، چاپ اول 1392.
• سیره و اندیشه امام سجاد علیه‌السلام، سید مصطفی موسوی‌ خرم‌آبادی، قم: انتشارات آیین محمود، 300 صفحه، چاپ اول 1392.

یادگار کربلا در گستره تاریخ
نگاه تاریخی به زندگی حضرت سجاد (ع) و به‌ویژه نقش آن حضرت در پاسداری از حماسه عاشورا، در آثاري متعدد انعکاس یافته است که گزیده‌ای از آنها را می‌توان در زیر مشاهده کرد:

• ن‍اس‍خ‌ال‍ت‍واری‍خ ح‍ض‍رت‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، ی‍ا، م‍ش‍ک‍وةالادب‌ ن‍اص‍ری‌، ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ س‍پ‍ه‍ر، تهران: اسلامیه، 4 جلدی، چاپ دوم 1357، 800 ريال.
• زن‍دگ‍ی‌ و س‍ی‍م‍ای‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد (ع‌)، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍درس‍ی‌، ترجمه‌ م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ش‍ری‍ع‍ت، تهران: مؤسسه فرهنگی انصار الحسین (ع)، 107 صفحه، چاپ اول 1370، 550 ريال.
• ب‍ر ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و ام‍ام‌ ب‍اق‍ر ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ چ‍ه‌ گ‍ذش‍ت‌؟، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ م‍وس‍وی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، محمدحسن موسوی کاشانی، 215 صفحه، چاپ اول 1373، 2200 ريال.
• ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام، م‍ه‍دی‌ رح‍ی‍م‍ی‌، تهران: بنیاد بعثت، 119 صفحه، چاپ سوم 1374، 2000 ريال.
• زن‍دگ‍ان‍ی‌ زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍درس‍ی‌، تهران: نشر بدیع، 89 صفحه، چاپ اول 1376، 2200 ريال.
• آف‍ت‍اب‌ س‍رخ‌ غ‍م‍گ‍ی‍ن‌: ن‍گ‍اه‍ی‌ ن‍و ب‍ه‌ زن‍دگ‍ی‌ و زم‍ان‍ه‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، ک‍م‍ال‌ س‍ی‍د، ترجمه حسین سیدی، تهران: مدرسه، 167 صفحه، چاپ اول 1377، 4000 ريال.
• ی‍ادگ‍ار ع‍اش‍ورا ح‍ض‍رت‌ س‍ج‍اد (ع‍ل‍ی‍ه‌الس‍لام‌)، ح‍س‍ی‍ن‌ ای‍م‍ان‍ی‌ ی‍ام‍چ‍ی‌، قم: مؤسسه انتشارات عصر ظهور، 255 صفحه، چاپ اول 1377، 5500 ريال.
• ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌: پ‍اس‍دار خ‍ون‌ شه‍ی‍دان‌،‌ اک‍ب‍ر ص‍ادق‍ی‌، قم: سلسبیل، 159 صفحه، چاپ اول 1379، 5000ريال.
• زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، م‍ن‍ص‍ور ک‍ری‍م‍ی‍ان‌، تهران: اشرفی، 56 صفحه، چاپ اول 1379، 3000 ريال.
• داس‍ت‍ان‌ه‍ای‍ی‌ از زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد(ع‌) (زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌))، محمود حکیمی، ‌تهران: نامک، 128 صفحه، چاپ اول 1382، 5000 ريال.
• ی‍ار م‍ه‍رب‍ان‌: داس‍ت‍ان‌ه‍ای‍ی‌ از زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام، اب‍راه‍ی‍م‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍رزی، قم: نورالنور، 151 صفحه، چاپ اول 1383، 7000 ريال.
• ام‍ام‌ س‍ج‍اد (ع‌)، م‍ج‍ی‍د ح‍م‍ی‍دا، تهران: کلک آزادگان، 128 صفحه، چاپ اول 1384.
• داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و ص‍ادق‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‍اال‍س‍لام‌ ب‍رگ‍رف‍ت‍ه‌ از ب‍ح‍ارالان‍وار، جعفر حسینی، قم: دارالثقلین، 176 صفحه، چاپ اول 1384، 12000 ريال.
• امام سجاد (ع) از ولادت تا اسارت تا شهادت، صدیقه زارع‌مولایی، قم: نسیم کوثر، 168 صفحه، چاپ اول 1385، 12000 ريال.
• پژوهشی کامل در زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ حضرت سجاد علیه السلام، باقر ش‍ری‍ف‌ ال‍ق‍رش‍ی‌، ترجمه م‍ح‍م‍د ص‍الح‍ی‌ ، با همکاری مجتبی سجادی، تهران: مشکوه، دو جلدی، چاپ دوم 1385، 90000 ريال.
• زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، گ‍روه‌ م‍ول‍ف‍ان‌ [م‍ج‍م‍ع‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌]؛ ن‍اظر م‍ن‍ذر ح‍ک‍ی‍م‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ وس‍ام‌ ب‍غ‍دادی‌؛ ترجمه ک‍اظم‌ ح‍ات‍م‍ی‌ طب‍ری‌، قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع)، 300 صفحه، چاپ اول 1385.
• کتابنامه حضرت امام سجاد علیه‌السلام، سلمان حبیبی، قم: مجمع جهانی اهل بیت، 212 صفحه، چاپ اول 1386.
• ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ر زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ اش‍ت‍ه‍اردی‌، تهران: نشر مطهر، 144 صفحه، چاپ سوم 1386، 1500 ريال.
• ام‍ام‌ زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، سید ک‍اظم‌ ارف‍ع‌، تهران: فیض کاشانی، 57 صفحه، چاپ ششم 1388، 5000 ريال.
• زندگانی حضرت امام علی‌بن‌الحسین‌ زین‌العابدین سجاد علیه‌السلام، عبد‌الزهرا‌ عثمان محمد، ترجمه حسین محفوظی موسوی، مشهد: آستان قدس رضوی، 84 صفحه، چاپ اول 1388، 11000 ريال.
• زندگانی حضرت سجاد زین‌العابدین علیه‌السلام، عماد‌الدین حسین اصفهانی، تهران: شرکت سهامی طبع کتاب، 480 صفحه، چاپ اول 1388.
• مسند امام سجاد ابی‌محمد‌ علی بن حسین علیهم‌السلام، عزیزالله عطاردی، ترجمه محمدرضا عطائی، تهران: عطارد، دو جلدی، چاپ اول 1388.
• قصص‌المعصومین: امام سجاد علیه‌السلام، رضا کریمی، قم: نسیم حیات، 79 صفحه، چاپ اول 1389، 12000 ريال.
• زندگانی و سیره امام سجاد علیه‌السلام، پروین حبیبی‌ کرد علیوند به سفارش مجمع جهانی شیعه‌شناسی، قم: آشیانه مهر، 256 صفحه، چاپ اول 1390، 90000 ريال.
• نگین حلقه بندگی: کوتاهه‌هایی از زندگانی امام سجاد (ع)، مهدی قزلی، تهران: امیرکبیر، 109 صفحه، چاپ اول 1390، 16000 ريال.
• آشنایی با حضرت امام‌ سجاد علیه‌السلام برگرفته از منتهی‌الامال، عباس قمی، تهران: دریای معرفت، 191 صفحه، چاپ اول 1391، 110000 ريال.
• زندگانی قهرمان کربلا حضرت سجاد (ع): سجده عشق همراه با داستانی پند‌آموز، فاطمه دهکردی، تهران: کاشف، 234 صفحه، تهران: چاپ اول 1391.
• یادگار کربلا امام سجاد علیه‌السلام: زندگانی امام سجاد علیه‌السلام از ولادت تا شهادت٬ سیره اخلاقی٬ اجتماعی، محسن ماجراجو، مشهد: دیانت، 192 صفحه، چاپ دوم 1391، 30000 ريال.
• امام سجاد علیه‌السلام و شهدا: بررسی تطبیقی سیره شهدا با فرازهایی از صحیفه سجادیه، سید رضا حسنی، قم: نشر هدی، 112 صفحه، چاپ اول 1392.
• امام سجاد (ع) به روایت اهل سنت، نامیق صفی‌زاده، تهران: ناشرمؤلف، 236 صفحه، چاپ اول 1392، 115000 ريال.
• حضرت سجاد علیه‌السلام امامی در دو پهنه، حسین فریدونی، تهران: ایده‌پردازان فن و هنر، 140 صفحه، چاپ اول 1392، 50000 ريال.
نور نیایش: پژوهشی در زندگانی و سیره امام سجاد علیه‌السلام، ابوالفضل هادی‌منش، قم: بهار دلها، 72 صفحه، چاپ اول 1392، 20000 ريال.
• نیلوفر نیایش : نگاهی نو به زندگی و شخصیت امام سجاد (ع)، حسین سیدی، قم: نسیم اندیشه، 512 صفحه، چاپ اول 1392، 51000 ريال.
• زندگی سیاسی امام سجاد (ع)، عبدالنبی نمازی، کاشان: محتشم، 328 صفحه، چاپ دوم 1393، 140000 ريال.

از نداهای عارفانه تا خطابه‌های آتشین
از ادعیه و نیایشهای امام سجاد (ع) گرفته تا خطبه‌های آن حضرت در دفاع از قیام عاشورا، برگی دیگر از آثاری را رقم می‌زند که در معرفی آن حضرت كوشيده‌اند و گزیده‌ای از آنها در فهرست زیر آمده‌ است:

• آینه مکارم: شرح دعای مکارم الاخلاق امام سجاد (ع)، روح‌الله خاتمی، تهران: زلال، دو جلدی، چاپ اول 1372، 600 ريال.
• ص‍اح‍ب‍ان‌ ح‍ق‌ در رس‍ال‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، ح‍م‍ی‍د م‍ح‍م‍دی‌ راد، قم: دارالغدیر، 224 صفحه، چاپ اول 1378، 5600 ريال.
• رس‍ال‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد (ع‌): ح‍ق‍وق‌ و رواب‍ط اج‍ت‍م‍اع‍ی، ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دج‍واد م‍ول‍وی‌ن‍ی‍ا، قم: نشر خرم، 128 صفحه، چاپ اول 1379، 5000 ريال.
• ح‍ق‍وق‌ اخ‍لاق‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ رس‍ال‍ه‌ ال‍ح‍ق‍وق‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ و ۱۵۰ ن‍ک‍ت‍ه‌ آم‍وزن‍ده‌ و س‍ازن‍ده‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ش‍ف‍ق‍ی‌پ‍ور طال‍ق‍ان‍ی‌، تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی راستان، 252 صفحه، چاپ اول 1380.
• دع‍ای‌ عرف‍ه‌ ح‍ضرت‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد (ع‌)، ت‍رج‍م‍ه‌ غ‍لام‍رض‍ا ی‍اس‍ی‌پ‍ور، تهران: حسینیه ارشاد، 141 صفحه، چاپ اول 1382.
• شرحی بر خطبه امام سجاد علیه‌السلام در نزدیکی مدینه، غلامعلی نعیم‌آبادی، قم: توسعه قلم، 95 صفحه، چاپ اول 1383، 8000 ريال.
• ترجمه و شرح موضوعی صحیفه سجادیه نیایش عارفانه امام سجاد علیه‌السلام در ستایش خداوند، جواد هاشمی، تنظیم زهره حیدری، قم: نیلوفرانه، 320 صفحه، چاپ اول 1384، 2000 ريال.
• ش‍رح‌ خ‍طب‍ه‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد (ع‌) در م‍س‍ج‍د ج‍ام‍ع‌ ش‍ام‌، اح‍م‍د ن‍ورائ‍ی‌ ی‍گ‍ان‍ه‌ ق‍م‍ی، قم: دارالتفسیر، 559 صفحه، چاپ اول 1384، 35000 ريال.
• س‍ی‍ری‌ در رس‍ال‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، س‍ل‍س‍ل‍ه‌ گ‍ف‍ت‍اره‍ای‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ی‍ث‍رب‍ی‌، قاسم نصیرزاده، قم: فرهنگ آفتاب، 3 جلدی، چاپ چهارم 1385.
• اساس عرفان واقعی : ترجمه‌ای روان بر رساله حقوق حضرت زین‌العابدین علیه‌السلام، ترجمه محسن کاظمی، قم: نشر میم، چاپ دوم 1386، 3500 ريال.
• پ‍ژوه‍ش‍ی‌ درص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌: ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ از ت‍اری‍خ‌ ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ س‍ج‍ادی‍ه‌ و اثرات روحبخش دعاهای امام سجاد (ع) همراه با رهنمودهای آن حضرت، ذکرالله احمدی، قم: ناصر، 206 صفحه، چاپ دوم 1386، 18500 ريال.
• تعلیم و تربیت از دیدگاه امام سجاد (ع): بررسی اجمالی نکات تربیتی دعای مکارم‌الاخلاق، محمدجواد لیاقتدار، معاونت پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، دفتر نشر معارف، 272 صفحه، چاپ اول 1386، 19000 ريال.
• رس‍ال‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد علیه‌ال‍س‍لام‌، ترجمه ع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍روان‍ی‌، تهران: دارالفکر، 135 صفحه، چاپ سوم 1386، 11000 ريال.
• ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ رس‍ال‍ه‌ ال‍ح‍ق‍وق‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد (ع‌)، م‍ح‍م‍د س‍پ‍ه‍ری‌، قم: دارالعلم، 195 صفحه، چاپ نهم 1387، 19500 ريال.
• آیینه حقوق: حقوق از دیدگاه امام سجاد(ع): شرح رساله الحقوق، قدرت‌الله مشایخی، ترجمه نثار احمد زینپوری، قم: انصاریان، 547 صفحه، چاپ دوم 1388.
• اع‍ت‍راض‌ آت‍ش‍ی‍ن‌: خ‍طب‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، م‍ح‍م‍درض‍ا غ‍ی‍اث‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، قم: حضور، 80 صفحه، چاپ اول 1388، 2200 ريال.
• حقوق اخلاقی، اجتماعی در اسلام‏‫: (ترجمه حقوق علامه نوری‌طبرسی) به ضمیمه رساله حقوق پنجاهگانه امام سجاد علیه‌السلام، ترجمه مرتضی حسینی‌ اصفهانی، قم: فرهنگ قرآن، 584 صفحه، چاپ اول 1388، 75000 ريال.
• رساله حقوق امام سجاد علیه‌السلام، محمدحسین افشاری، قم: مشهور، 104 صفحه، چاپ اول 1388، 12000 ريال.
• کتاب شریف ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ک‍ام‍ل‍ه‌ س‍ج‍ادی‍ه‌: مجموعه دعاهای امام علی‌ بن‌ الحسین حضرت سجاد علیه‌السلام، لطف‌الله خادم، ترجمه الهی‌ قمشه‌ای، مشهد: انتظار مهر، 368 صفحه، چاپ اول 1388، 50000 ريال.
• م‍ت‍ن‌ ک‍ام‍ل‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ک‍ام‍ل‍ه‌ س‍ج‍ادی‍ه‌، به‌انضمام رس‍ال‍ة‌ال‍ح‍ق‍وق‌ و دع‍اه‍ای‍ی‌ دی‍گ‍ر از ام‍ام‌ زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌(ع‌)، ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍اس‌ ع‍زی‍زی‌، تهران: سرای فضیلت، 400 صفحه، چاپ ؟ 1388، 33000 ريال.
• نود و پنج پرسش در محضر امام سجاد علیه‌السلام، علیرضا زکی‌زاده‌ رنانی، قم: حدیث نینوا، 267 صفحه، چاپ اول 1388، 30000 ريال.
• ترجمه رساله حقوقی امام سجاد (ع)، ترجمه محمدرضا بهتاش، تهران: سبحان، 96 صفحه، چاپ اول 1389، 20000 ريال.
• خطبه‌های امام سجاد علیه‌السلام و حضرت زینب علیه‌السلام در کوفه، شام و مدینه، ضیاء‌الدین تنکابنی، قم: ندای کوثر، 96 صفحه، چاپ اول 1389، 5000 ريال.
• دعای ابوحمزه ثمالی: از امام سجاد علیه‌السلام، ترجمه عباس آیتی، اصفهان: نقش نگین، چاپ دوم 1389، 6000 ريال.
• شرح رساله حقوق امام سجاد و مختصری از زندگانی آن حضرت علیه‌السلام، عباس حاجیانی دشتی، قم: موعود اسلام، 208 صفحه، چاپ چهارم 1389، 50000 ريال.
• شرحی بر دعای بیست و هفتم صحیفه سجادیه (مرزداران در دعای امام سجاد (ع))، بیت الله بیات زنجانی، قم: مهر امیرالمومنین، 300 صفحه، چاپ اول 1389، 40000 ريال.
• صد و ده نکته ناب از سخنان گوهربار امام زین العابدین (ع)، حسین طباطبایی، تهران: قصر کتاب، 96 صفحه، چاپ دوم 1389، 12000 ريال.
• القانون‌الاخلاقی فی رسالةالحقوق للامام علی‌بن‌الحسین‌زین‌العابدین علیهما‌السلام، قدرت الله مشایخی، قم: مؤسسه انصاریان للطباعه والنشر، 670 صفحه، چاپ اول 1390.
• المواهب الغیبیه: شرح دعای استعاذه امام‌سجاد علیه‌السلام، محمدعلی‌ بن‌ قوام‌الدين محمدحسين دانشمندی از اواخر قرن یازدهم، محمد برکت، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی،شرکت چاپ و نشر بین‌الملل‏‫، 264 صفحه، چاپ اول 1390.
• رساله شریفه حقوق حضرت امام سجاد علیه‌السلام، ترجمه و شرح علی اصغری‌ همدانی، قم: سلسله، 112 صفحه، چاپ اول 1390، 22000 ريال.
• سروش رمضان‏‫: شرحی بر دو نیایش امام سجاد (علیه‌السلام) در آغاز و انجام ماه رمضان، رضا باقریان موحد، تهران: مؤسسه فرهنگی دین‌پژوهی بشرا، 255 صفحه، چاپ اول 1390.
• امام سجاد (ع): خطبه‌ها، نامه‌ها و کلمات قصار، احمد صادقی‌ اردستانی، قم: حبیب، 328 صفحه، چاپ اول 1391، 120000 ريال.
• بازگشت به سوی او: شرح مناجات تائبین امام‌ سجاد علیه‌السلام، محمدباقر تحریری، 320 صفحه، تهران: انتشارات حر، چاپ اول 1391، 65000 ريال.
• پرسش‌های مردم و پاسخ‌های امام سجاد علیه‌السلام، احمد قاضی‌زاهدی‌ گلپایگانی، ترجمه محمدحسین رحیمیان، قم: مؤسسه فرهنگی پیوند با امام (ره)، 400 صفحه، چاپ اول 1391، 140000 ريال.
• چهل حدیث از امام سجاد علیه‌السلام:‌ نکته‌ها و پیام‌ها، ابوالحسن ربانی‌تبار، قم: انتشارات سبط اکبر، 144 صفحه، چاپ اول 1391، 45000 ريال.
• ح‍ق‍وق‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ «ش‍رح‌ رس‍ال‍ه‌ ال‍ح‍ق‍وق»، قدرت‌الله مشایخی، قم: مؤسسه انصاریان، چاپ چهارم 1391، 25000 ريال.
• دیوان حضرت امام سجاد سلام‌الله‌علیه، ماجد‌ بن‌ احمد‌ العطیه، ترجمه آفرین زارع، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، 152 صفحه، چاپ اول 1391، 32000 ريال.
• با امام سجاد علیه‌السلام: برگرفته از صحیفه‌ی سجادیه، غلام‌رضا حیدری ابهری، 4 جلدی، چاپ دوم 1392، 80000 ريال.
• بایسته‌ها در گفتار امام سجاد علیه‌السلام: نکاتی از رساله حقوق امام سجاد علیه‌السلام، سید حسین حسینی، تهران: انتشارات منیر، 208 صفحه، چاپ اول 1392، 5500 ريال.
• بلاغت و عرفان در مناجات خمسه‌عشر امام سجاد (ع)، علی شمس‌ ناتری، یوسف رسولی، تبریز: انتشارات آلتین، 243 صفحه، چاپ اول 1392، 70000 ريال.
• جلوه اخلاق در نیایش‌های حضرت سجاد علیه‌السلام، احمد محدث‌ خراسانی، حسین معتمد خراسانی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، 472 صفحه، چاپ اول 1392.
• رساله حقوق امام‌ سجاد (ع)، ترجمه و تحقیق محسن عقیل، رضا جلیلی، تهران: لاهوت، 495 صفحه، چاپ اول 1392، 150000 ريال.
• مبانی قرآنی رسالةالحقوق امام‌ سجاد (علیه‌السلام)، حسینعلی عرفانی‌طلب، سبزوار: خمسة النجباء، 315 صفحه، چاپ اول 1392، 50000 ريال.
• منشور متعالی حقوق در اسلام: رساله حقوق وجود مبارک امام سجاد، سید علی طباطبائی، قم: مطبوعات دینی، 116 صفحه، چاپ اول 1392، 40000 ريال.
• ندای عارفانه: مجموعه مناجات‌های امام سجاد، حسین احمدی‌فراز، مهدی احمدی‌فراز، قم : قرآن صاعد، 372 صفحه، چاپ اول 1392.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها