چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۶:۳۷
پرواز بر بلندای بیکران عقیله بنی هاشم با کتاب و کلمه

در میان زنان تاریخ‌ساز مسلمان، زینب کبری (س)، به دلیل مقام معنوی خاص خویش و همچنین حضور برجسته در حماسه تاریخی و سیاسی عاشورا، از جایگاهی مقدس، تقدیر‌انگیز و گاه شگفتی‌آفرین برخوردار بوده است. مروری بر گزیده آثاری که درباره این بانوی بی بدیل منتشر شده خالی از لطف نیست.

خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ـ تاریخ نگاران و دین‌پژوهان همواره معترف به نقش اساسی و مؤثر زینب (س) در گسترش، استمرار و جاودانسازی واقعه خونین کربلای سال 61 ه.ق. بوده‌اند. «گزیده‌های زینب‌پژوهی» گزارشی کوتاه و برگزیده از مجموعه آثاری به دست می‌دهد که در تاریخ حیات، فضایل اخلاقی و رفتاری و نقش زینب (س) در واقعه تاریخی عاشورا و پس از آن در قالب کتاب نشر یافته‌اند.
«گزیده‌های زینب‌پژوهی»، که حاصل جست‌وجو در منابع چاپی کتابخانه ملی ایران است، گزارشی کوتاه و برگزیده از مجموعه آثاری به دست می‌دهد که در تاریخ حیات، فضایل اخلاقی و رفتاری و نقش زینب (س) در واقعه تاریخی عاشورا و پس از آن، در قالب کتاب نشر یافته‌اند.

شخصیت و منش
واکاوی فضایل معنوی و ویژگیهای اخلاقی و رفتاری حضرت زینب (س)، به منظور معرفی ابعاد مختلف شخصیتی ایشان و نیز ارائه الگویی برای مسلمانان مبارز، همواره دستمایه‌ای منحصر به فرد برای نگارش بوده است. گلچینی از این دست آثار که چنین رسالتی را بر دوش کشیده‌اند، در زیر خواهد آمد:
• زی‍ن‍ب‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌ و ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ او، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ع‍ب‍اس‍ی‌ غ‍ری‍ب‌، بی‌جا.: خوشه، 251 صفحه، چاپ اول 1372، 3000 ريال.
• ت‍ک‍رار ح‍م‍اس‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌) در خ‍طب‍ه‌ زی‍ن‍ب‌ (س‌)، علی ک‍ری‍م‍ی‌ ج‍ه‍رم‍ی‌‌، قم: مؤسسه انتشارات حضرت معصومه علیهاالسلام، 88 صفحه، چاپ اول 1375، 1900 ريال.
• ع‍ق‍ی‍ل‍ه‌ ب‍ن‍ی‌ه‍اش‍م‌؛ زی‍ن‍ب‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ از ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ والای‌ زی‍ن‍ب‌ ک‍ب‍ری‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌، علی کریمی جهرمی، قم: مرکز نشر راسخون، 134 صفحه، چاپ اول 1376، 3200 ريال.
• دف‍اع‌ از ح‍ری‍م‌ ح‍ق‌: خ‍طب‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ زه‍را ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌، ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ ک‍ب‍ری‌ (س)، عمران علیزاده، قم: رسالت، 127 صفحه، چاپ اول 1377، 1700 ريال.
• س‍ی‍م‍ای‌ زی‍ن‍ب‌ ک‍ب‍ری‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌ اس‍وه‌ ص‍ب‍ر و پ‍ای‍داری‌،‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ب‍اب‍ازاده، تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی مکیال، 228 صفحه، چاپ اول 1377، 6500 ريال.
• فضائل زینب علیها السلام، تهران: نیک معارف، 47 صفحه، چاپ اول 1377، 550 ريال.
• زی‍ن‍ت‌ پ‍در: زی‍نب‌ (ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌) اس‍وه‌ ک‍رام‍ت‌ زن‌ و اف‍ت‍خ‍ار زن‌ ب‍ودن‌، م‍ل‍ک‌ س‍اک‍ت‌ اص‍ل‍ی‌، ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ظف‍ر، 80 صفحه، چاپ اول 1379، 3500 ريال.
• س‍ی‍م‍ای‌ زی‍ن‍ب‌ک‍ب‍ری‌ ع‍لی‍ه‍اال‍س‍لام‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ب‍اب‍ازاده‌، قم: دانش و ادب، 166 صفحه، چاپ دوم 1381، 15000 ريال.
• وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ ع‍ل‍ی‍ه‍االس‍لام‌ (خ‍ص‍ای‍ص‌ زی‍ن‍ب‍ی‍ه‌)، ن‍ورال‍دی‍ن‌ ج‍زای‍ری‌، قم: مسجد جمکران، چاپ سوم 1381، 10000 ريال.
• س‍ی‍م‍ای‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ (س‍لام‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍ا)، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ ت‍اج‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، تهران: ممتاز، 223 صفحه، چاپ دوم 1382، 8000 ريال.
• دویست داس‍ت‍ان‌ از ف‍ض‍ای‍ل‌، م‍ص‍ای‍ب‌ و ک‍رام‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام، ع‍ب‍اس‌ ع‍زی‍زی‌، قم: تهذیب، 208 صفحه، چاپ هشتم 1384، 12000 ريال.
• زی‍ن‍ب‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌ ف‍روغ‌ ت‍اب‍ان‌ ک‍وث‍ر، م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‌ اش‍ت‍ه‍اردی‌، تهران: برهان، 312 صفحه، چاپ چهارم 1384، 12000 ريال.
• نائبه‌الزهرا زینب‌کبری علیهاالسلام، عباس حاجیانی‌ دشتی، قم: موعود اسلام، 303 صفحه، چاپ اول 1384، 18000 ريال.
• عقیله بنی‌هاشم پیکر عفت وشجاعت: (حضرت زینب کی سوانح حیات اور خطبه کوفه وشام کی شرح)، قم: آستانه مقدسه قم، انتشارات زائر، 320 صفحه، چاپ اول 1385، 16000 ريال.
• فضائل‌ الزینبیه علیها‌السلام «قطره‌ای از دریای فضائل حضرت زینب کبری علیها‌السلام»، صادق طالبی، قم: لاهوتیان، 77 صفحه، چاپ اول 1386، 5000 ريال.
• زینب شکوه شکیبایی، امام موسی صدر؛ ترجمه مهدی فرخیان، تهران: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، 40 صفحه، چاپ اول 1387، 5000 ريال.
• شمیم کوثر: ترجمه سیرة الزهراء، زینب و ام‌کلثوم از کتاب ارزشمند اعیان‌ الشیعه، محسن امین، ترجمه علی‌اکبر رضایی صدرآبادی، یزد: نیکوروش، 147 صفحه، چاپ اول 1388، 20000 ريال.
• آرایه‌های ادبی در کلام زینب علیها‌السلام، انسیه خزعلی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 106 صفحه، چاپ اول 1389، 11000 ريال.
• آی‍ن‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ن‍م‍ا: آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ زی‍ن‍ب‌ ک‍ب‍ری‌ س‍لام‌ال‍ل‍ه‌ع‍ل‍ی‍ه‍ا، ج‍واد م‍ح‍دث‍ی‌، قم: نشر معروف، 59 صفحه، چاپ چهارم 1389، 50000 ريال.
• ن‍م‍ون‍ه‌ ص‍ب‍ر «زی‍ن‍ب‌ (ع‌)»، اک‍ب‍ر اس‍دی‌، م‍ه‍دی‌ رض‍ائ‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍ث‍اراح‍م‍د زی‍ن‌پ‍وری‌، قم: مؤسسه انصاریان، 210 صفحه، چاپ سوم 1389.
• تجلی قرآن در کلام حضرت زینب (س)، محمدعلی طباطبایی، قم: ادیان، 239 صفحه، چاپ اول 1390، 36000 ريال.
• جز زیبایی ندیدم: شرحی بر کلام حضرت زینب (س)، علی‌اکبر رنجبران‌ تهرانی، تهران: مجتمع فرهنگی عاشورا، 152 صفحه، چاپ اول 1390، 30000 ريال.
• قبله‌ صبر: مختصری از زندگانی حضرت زینب علیها‌السلام، مجید عیوضی، تهران: آرام دل، قدیم الاحسان، 108 صفحه، چاپ اول 1391، 25000 ريال.
• دختری از جنس بلور: فضایل و کرامات زینب کبری سلام‌الله علیها، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ظه‍ی‍ری‌، قم: شوذب، 176 صفحه، چاپ 1393.

تاریخ و زندگینامه
معرفی سیر زندگانی حضرت زینب (س) از ولادت تا وفات چه در قالب پژوهشهای دینی و تاریخی و چه در بستر داستانهای عامیانه، خالق آثاری متعدد بوده است که گزیده‌ای از آنها را می‌توان چنین برشمرد:
• ت‍رج‍م‍ه‌ خ‍ات‍ون‌ دو س‍را: ش‍رح‌ ح‍ال‌ زی‍ن‍ب‌ ک‍ب‍ری‌ س‍لام‌ال‍ل‍ه‌ع‍ل‍ی‍ه‍ا، ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌ فیض الاسلام، تهران: مرکز نشر آثار فیض الاسلام، 254 صفحه، چاپ اول 1366، 900 ريال.
• ذخ‍ائ‍ر ال‍ع‍ق‍ب‍ی‌ یا ت‍اری‍خ‌ زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ زه‍را و زی‍ن‍ب‌ ک‍ب‍ری‌، فاضل ورسی، ناشر مؤلف، 432 صفحه، چاپ اول 1369، 1300 ريال.
• زی‍ن‍ب‌ ک‍ب‍ری‌ (ع‌) ف‍ری‍ادی‌ ب‍ر اع‍ص‍ار، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ م‍ن‍ص‍وری‌ لاری‍ج‍ان‍ی‌، تهران: مجتمع شهید مطهری، 200 صفحه، چاپ اول 1369، 900 ريال.
• س‍رگ‍ذش‍ت‌ راس‍ت‌: ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ ف‍ارس‍ی‌، تهران: نشر مطهر، 62 صفحه، چاپ اول 1372، 600 ريال.
• زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ (ع‍ل‍ی‍ه‍اس‍لام‌): رس‍ال‍ت‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ع‍ق‍ی‍ل‍ه‌ ب‍ن‍ی‌ه‍اش‍م‌ «زی‍ن‍ب‌ (س‌)» و س‍ای‍ر اسرای آل عصمت، مصطفی اولیایی، بی‌جا: بی‌نا، 63 صفحه، چاپ اول 1373، 250 ريال.
• ن‍گ‍اه‍ی‌ ک‍وت‍اه‌ ب‍ه‌ زن‍دگ‍ی‌ زی‍ن‍ب‌ ک‍ب‍ری‌ (س‌)،‌ سید هاشم رس‍ول‍ی‌ م‍ح‍لاتی‌‌، ق‍م‌: ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، 103 صفحه، چاپ دوم 1373، 1000 ريال.
• زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ س‍لام‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍ا دخ‍ت‍ر ام‍ی‍ر م‍ؤم‍ن‍ان‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ دستغیب، قم: دارالکتاب، 117 صفحه، چاپ اول 1374، 2000 ريال.
• زی‍ب‍ات‍ری‍ن‌ ش‍ک‍ی‍ب‌: زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ س‍لام‌ال‍ل‍ه‌ع‍ل‍ی‍ه‍ا، اک‍ب‍ر اس‍دی‌، م‍هدی‌ رض‍ائ‍ی‌، قم: حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی جانبازان، 184 صفحه، چاپ اول 1374، 2800 ريال.
• زی‍ن‍ب‌ (س‌) ق‍ه‍رم‍ان‌ دخ‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ (ع‌)، اح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌‌ اردس‍ت‍ان‍ی‌، تهران: مطهر، 424 صفحه، چاپ دوم 1374، 6900 ريال.
• زی‍ن‍ب‌ ک‍ب‍ری‌ (س‌): ع‍ق‍ی‍ل‍ه‌‌ ب‍ن‍ی‌ه‍اش‍م‌، ح‍س‍ن‌ ال‍ه‍ی، تهران: مؤسسه فرهنگی آفرینه، 285 صفحه، چاپ اول 1375، 6800 ريال.‌
• س‍الار زی‍ن‍ب‌، ع‍اب‍د ص‍ادق‍پ‍ور، تهران: پیری، 384 صفحه، چاپ اول 1376، 11000 ريال.
• ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍درس‍ی، ترجمه م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ش‍ری‍ع‍ت‌، 71 صفحه، تهران: محبان الحسین، چاپ چهارم 1377، 2500 ريال.
• زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ی‍وس‍ف‍ی‌ (آم‍ل‍ی‌)، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 96 صفحه، چاپ اول 1377، 2600 ريال.
• پ‍ژوه‍ش‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ب‍ارگ‍اه‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ (ع‌)، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‍ی‍ن‌ س‍اب‍ق‍ی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ عیسی سلیم پور اهری، قم: دفتر نشر نوید اسلام، 288 صفحه، چاپ اول 1378.
• داس‍ت‍ان‍ه‍ای‍ی‌ از ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌، اح‍م‍د م‍ی‍رخ‍ل‍ف‌زاده‌، ق‍اس‍م‌ م‍ی‍رخ‍ل‍ف‌زاده‌، قم: مهدی‌یار، 159 صفحه، چاپ دوم 1378، 159 صفحه، 5500 ريال.
• م‍ج‍م‍وع‍ه‌ وف‍ی‍ات‌ الائ‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌ و ی‍ل‍ی‍ه‌ وف‍اة ال‍س‍ی‍ده‌ زی‍ن‍ب‌ (ع‌)، م‍راج‍ع‌ م‍ن‌ ال‍ع‍لم‍ا الاعلام، قم: شریف الرضی، 485 صفحه، ‌چاپ ؟ 1378، 20000 ريال.
• س‍ی‍ری‌ در زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ب‍ح‍رال‍ع‍ل‍وم‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ام‍ی‍ر وکیلیان و کریم جعفری، تهران: نشر حکمت، 130 صفحه، چاپ اول 1379، 7000 ريال.
• ال‍ع‍ق‍ی‍ل‍ه‌ زی‍ن‍ب‌ و ال‍ف‍واطم‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ش‍اک‍ری‌، ق‍م‌: م‍ؤس‍س‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ و الارش‍اد، 255 صفحه، چاپ اول 1380.
• دخ‍ت‍ران‌ پ‍ی‍غ‍م‍ب‍ر س‍خ‍ن‌ م‍ی‌گ‍وی‍ن‍د: ش‍ام‍ل‌ ش‍رح‌ زن‍دگ‍ی‌ و س‍خ‍ن‍ان‌ ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ زه‍را (ع‌)، حضرت زینب کبری (ع)، جواد فاضل، علی‌اصغر عبدالهی، تهران: افراسیاب، 408 صفحه، چاپ اول 1380.
• دم‍وع‍ی‌ و آلام‌ زی‍ن‍ب‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌، محمدع‍ل‍ی‌ آل‌ح‍م‍ی‍دان‌، قم: دارالتفسیر، 2 جلدی، چاپ اول 1380.
• زی‍ن‍ب‌(س‌) وص‍ی‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌): م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر زن‍دگ‍ان‍ی‌ ب‍زرگ‌ ب‍ان‍وی‌ اس‍لام‌ زی‍ن‍ب‌ ک‍ب‍ری‌(س‌) از ولادت تا وفات، قاسم تاج‌خواه حکم‌آبادی، تبریز: ناشر مؤلف، 170 صفحه، چاپ اول 1380، 9000 ريال.
• گ‍وه‍ری‌ از دری‍ا (س‍خ‍ن‍ان‍ی‌ ک‍وت‍اه‌ از ف‍ض‍ائ‍ل‌ و ک‍م‍الات‌ و درس‍ه‍ائ‍ی‌ از ت‍اری‍خ‌ زن‍دگ‍ان‍ی‌ ع‍ق‍ی‍ل‍ه‌ ب‍ن‍ی‌ه‍اش‍م‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ک‍ب‍ری‌ ع‍ل‍ی‍ه‍االس‍لام‌)، ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ی‍رح‍اف‍ظ، مشهد: ترنم، منتظران مصلح، 168 صفحه، چاپ اول 1380، 3500 ريال.
• ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ (س‌)، م‍ح‍م‍درض‍ا ه‍ادی‌زاده‌ ک‍اش‍ان‍ی، تهران: قصه پرداز دبیر، 48 صفحه، چاپ اول 1381، 6000 ريال.
• زی‍ن‍ب‌ ف‍ی‌ ال‍ت‍اری‍خ، س‍ل‍ی‍م‌ ال‍ع‍راق‍ی‌، تهران: موسسه محبین، 178 صفحه، چاپ اول 1381.
• ش‍ه‍ب‍ان‍وی‌ اس‍لام‌ ف‍اطم‍ه‌ زه‍را و زی‍ن‍ب‌ ک‍ب‍را (ع‌)، م‍ح‍م‍دج‍واد ن‍ج‍ف‍ی، تهران: کتابفروشی اسلامیه، 191 صفحه، چاپ ششم 1381، 5600 ريال.
• ع‍ق‍ی‍ل‍ه‌ خ‍ان‍دان‌ وح‍ی‌: ال‍ص‍دی‍ق‍ه‌ ال‍ص‍غ‍ری‌ ال‍ح‍وراء ال‍ک‍ب‍ری‌ زی‍ن‍ب ‌ب‍نت‌ ام‍ی‍رال‍م‍ؤم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‍اال‍س‍لام‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ش‍رف‌ال‍دی‍ن‌؛ ترجمه‌ م‍ح‍م‍درض‍ا م‍ه‍ری‌، تهران: عارف کامل، 119 صفحه، چاپ اول 1381، 2000 ريال.
• زی‍ن‍ب‌(س‌) ع‍ق‍ی‍ل‍ه‌ ب‍ن‍ی‌ه‍اش‍م‌، م‍ح‍م‍د ب‍ح‍ق‌، قم: نشر میم، 112 صفحه، چاپ اول 1383، 6000 ريال.
• زی‍ن‍ب‌، ب‍ان‍وی‌ م‍ان‍دگ‍ار ت‍اری‍خ‌، ب‍در ت‍ق‍ی‌زاده‌ ان‍ص‍اری، تهران: علم روز، 378 صفحه، چاپ اول 1383، 38000 ريال.
• اس‍اور م‍ن‌ ذه‍ب‌ در اح‍وال‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ س‍لام‌ ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍ا، م‍ه‍دی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌‌اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، تهران: ساحت، 149 صفحه، چاپ اول 1384.
• الکلمه‌الغراء فی‌تفضیل ‌الزهراء و عقیله الوحی: زینب بنت امیرالمومنین علی‌بن ابی‌طالب (ع)، عبدالحسین شرف‌الدین الموسوی، قم: روح الامین، 132 صفحه، چاپ اول 1384.
• ف‍رازه‍ای‍ی‌ ج‍ذاب‌ و خ‍وان‍دن‍ی‌ از زن‍دگ‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ق‍ل‍ی‌‌، تهران: رامین، 170 صفحه، چاپ اول 1384، 100000 ريال.
• ال‍ع‍ق‍ی‍ل‍ة ال‍ه‍اش‍م‍ی‍ه‌ زی‍ن‍ب‌ ب‍ن‍ت‌ ع‍ل‍ی‌ «ع‍ل‍ی‍ه‍م‍اال‍س‍لام‌»، ع‍ل‍ی‌ ال‍روح‍ان‍ی‌، قم: بضعة الرسول (ص)، 127 صفحه، چاپ اول 1385.
• بانوی آفتاب برگرفته از: زینب علیها‌السلام از ولادت تا شهادت، معصومه فرهادی، مسعوده کرمی، قم: نسیم انتظار، 272 صفحه، چاپ اول 1385، 24000 ريال.
• در سوگ کوثر: زندگانی و مصائب حضرت فاطمه سلام‌الله‌ علیها و حضرت زینب کبری (س)، یداالله بهتاش، تهران: سبحان، 312 صفحه، چاپ سوم 1385، 25000 ريال.
• زندگانی حضرت زینب علیها‌السلام، عطیه صادق‌ کوهستانی، قم: نسیم حیات، 176 صفحه، چاپ اول 1385، 17000 ريال.
• زی‍ن‍ب‌ (س)، ع‍ق‍ی‍ل‍ة ال‍ع‍رب‌، ع‍ب‍اس‌ ش‍ب‍گ‍اه‍ی‌ ش‍ب‍س‍ت‍ری، تهران: نیروانا، 423 صفحه، چاپ اول 1385، 40000 ريال.
• زینب دختر امیر‌المؤمنین علیه‌السلام، علی‌ محمد‌ علی‌ دخیل، ترجمه زهره رفیعی، قم: مصطفی، 78 صفحه، چاپ اول 1385، 6500 ريال.
• زینب‌ الکبری علیها‌السلام من‌‌المهد الی‌‌ اللحد، محمدکاظم القزوینی، قم: لسان الصدق، 44 صفحه، چاپ دوم 1385.
• زندگانی زینب‌کبری (س)، عبدالحسین مؤمنی، تهران: بدرقه جاویدان، 193 صفحه، چاپ اول 1386، 25000 ريال.
• زن‍دگ‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ س‍لام‌ الله ع‍ل‍ی‍ه‍ا: رس‍ال‍ت‍ی‌ از خ‍ون‌ و پ‍ی‍ام‌، ع‍ل‍ی‌ ق‍ائ‍م‍ی‌، تهران: امیری، 392 صفحه، چاپ چهارم 1386، 10000 ريال.
• زینب عقیله‌ بنی‌هاشم (سلام‌الله‌ علیها)، رسول چاوشی. تبریز: اختر، 277 صفحه، چاپ اول 1386، 35000 ريال.
• حضرت زینب کبری «علیه‌السلام»، لطیف راشدی، محمدرضا راشدی، قم: لاهوتیان، 56 صفحه، چاپ اول 1387، 8000 ريال.
• عزیز برادر، حضرت زینب: زندگانی حضرت زینب از ولادت تا وفات، محسن ماجراجو، قم: موسسه فرهنگی صلوات، 192 صفحه، چاپ اول 1388، 25000 ريال.
• زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ (ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌)، م‍ص‍طف‍ی‌ اول‍ی‍ای‍ی‌، قم: ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ران‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌، 112 صفحه، چاپ یازدهم 1388، 7000 ريال.
• شاهنامه زینب کبری (سلام‌الله علیها)، یاسر مهدوی، ساری: اندیشه قلم، 96 صفحه، چاپ اول 1388، 18000 ريال.
• زینب علیهاالسلام احیاگر تشیع: نگاهی به تاریخ ۶۰ ساله اسلام، مهری کیانوش‌راد، قم: دارالعلم، 317 صفحه، چاپ اول 1389، 50000 ريال.
• بانوی بزگ اسلام، زینب کبری علیها‌السلام، محمود الشرقاوی؛ ترجمه سید مصطفی دیباجی، تهران: آوای سبحان، 112 صفحه، چاپ اول 1390.
• خ‍داح‍اف‍ظ درخ‍ت‍ان‌ س‍رو: داس‍ت‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ان‍و زی‍ن‍ب‌ (س‌)، م‍ژگ‍ان‌ ش‍ی‍خ‍ی‌، تهران: قدیانی، 335 صفحه، چاپ چهارم 1390، 65000 ريال.
• زندگانی حضرت زینب (س)، هادی منش‌داوی برای گروه فرهنگی قدسیان، قم: پارسایان، 327 صفحه، چاپ اول 1390، 55000 ريال.
• زینب علیها‌السلام بانوی گل‌های کبود: گلبرگ‌هایی از زندگانی حضرت زینب علیها‌السلام، علی تبریزیان، قم: امیرالعلوم، 344 صفحه، چاپ اول 1390.
• مجموعه مقالات حضرت زینب (سلام الله علیها)، دبیرخانه کنگره سیاسی حضرت زینب(س) سپاه نبی اکرم (ص) کرمانشاه، فرنگیس الماسی، کرمانشاه: موسسه فرهنگی و هنری و سینمایی کوثر، 498 صفحه، چاپ اول 1390.
• زینب کیست؟، رسول ایزدی، اهواز: کردگار، 324 صفحه، چاپ اول 1391.
• قصه‌های زینب، مهری ماهوتی، تهران: مدرسه، 120 صفحه، چاپ اول 1391.
• السلام علیک یا زینب‌ الکبری ام‌ المصائب، جلیل رحیمیان، تهران: اندیشه عصر، 97 صفحه، چاپ اول 1392.

زینب (س) و حماسه عاشورا
نقش برجسته و تاریخی حضرت زینب در پیگیری و نشر پیام عاشورا، سبب‌ساز نگارش آثاری ماندگار شده است که هر یک دریچه‌ای خاص را به این موضوع می‌گشایند. گلچینی از این آثار در زیر معرفی شده‌اند:
• شهادت (نهم محرم ۱۳۹۲)، پس از شهادت (شب یازدهم محرم ۱۳۹۲) (و اکنون رسالت زینب)، کنفرانس علی شریعتی در مؤسسه علمی و آموزشی و تحقیقی حسینیه ارشاد، تهران: حسینیه ارشاد، 13 صفحه، چاپ اول 1350، 50 ريال.
• بزرگ‌بانوی جهان زینب (ع) و خطب بلیغه و زیارت مفجعه آن حضرت و خطبه حضرت سجاد (ع)، مهدی ملتجی، تهران: اشرفی، 104 صفحه، چاپ اول 1353.
• ب‍ان‍وی‌ ک‍رب‍لا: زی‍ن‍ب‌ دخ‍ت‍ر زه‍را (ع‌)، ع‍ای‍ش‍ه‌ ب‍ن‍ت‌ال‍ش‍اطی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ رض‍ا ص‍در، قم: 22 بهمن، 179 صفحه، چاپ اول 1362، 150 ريال.
• پ‍ی‍ام‌آور ع‍اش‍ورا: ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍ر زن‍دگ‍ی‌، ان‍دی‍ش‍ه‌ و ج‍ه‍اد زی‍ن‍ب‌ ک‍ب‍ری‌ (س‌)، ع‍طاءال‍ل‍ه‌ مهاجرانی، تهران: اطلاعات، 358 صفحه، چاپ دوم 1374، 4500 ريال.
• پ‍ی‍ام‌ زی‍ن‍ب‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ان‍ص‍اری‌، ع‍ذرا ان‍ص‍اری‌، قم: مؤسسه زمینه‌سازان ظهور امام عصر (عج)، 158 صفحه، چاپ اول 1376، 3500 ريال.
• پ‍ی‍ام‌آور ک‍رب‍لا، م‍رت‍ض‍ی‌ ف‍ه‍ی‍م‌ ک‍رم‍ان‍ی، قم: دارالسلام، 208 صفحه، چاپ اول 1376، 5000 ريال.
• ب‍ان‍وی‌ ع‍اش‍ورا: «ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ (س‌)»، رس‍ول‌ س‍ی‍ف، تهران: نهضت سواد آموزی، انتشارات مدرسه، 44 صفحه، چاپ اول 1377، 3000 ريال.
• ال‍س‍ی‍ده‌ زی‍ن‍ب‌ رائ‍ده‌ ال‍ج‍ه‍اد ف‍ی‌ الاس‍لام‌: ع‍رض‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌، ب‍اق‍ر ش‍ری‍ف‌ ال‍ق‍رش‍ی‌، قم: مهدیه، 344 صفحه، چاپ اول 1378، 13000 ريال.
• خ‍طب‍ه‌ه‍ای‌ ه‍دف‍دار و اص‍ی‍ل‌ ع‍ق‍ی‍ل‍ة ال‍ع‍رب‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ ک‍ب‍ری‌ س‍لام‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍ا در ش‍ام‌ و م‍ج‍ل‍س‌ یزید، علی اکبر صدرالدینی، تبریز: منشور، 61 صفحه، چاپ اول 1378، 2500 ريال.
• م‍ص‍ائ‍ب‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ (ع‌) از واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا ت‍ا ارب‍ع‍ی‍ن‌، م‍ق‍ص‍ود ب‍اق‍ری‌، تبریز: سالار، 170 صفحه، چاپ اول 1379.
• زی‍ن‍ب‌ و ف‍اج‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ت‍أل‍ی‍ف‌ مؤس‍س‍ة ال‍ب‍لاغ‌، تهران: مؤس‍س‍ة ال‍ب‍لاغ‌، 96 صفحه، چاپ اول 1380.
• زی‍ارت‌ س‍ت‍ارگ‍ان‌ ش‍ام‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ و ح‍ض‍رت‌ رق‍ی‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌،‌ زه‍را رم‍ض‍ان‍ی، تهران: نیایشگران وحدت، 80 صفحه، چاپ اول 1381، 1200 ريال.
• زی‍ن‍ب‌ ع‍ل‍ی‍ه‍اال‍س‍لام‌ و ف‍اج‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا، ه‍اش‍م‌ ال‍م‍وس‍وی‌، تهران: فرهنگ مشرق‌زمین، 76 صفحه، چاپ اول 1383.
• زی‍ن‍ب‌ (ع‌) در ح‍س‍است‍ری‍ن‌ و درخ‍ش‍ان‍ت‍ری‍ن‌ دوران‌ زن‍دگ‍ی‌ خ‍ود ی‍ع‍ن‍ی‌: از ع‍اش‍ورا ت‍ا ارب‍ع‍ی‍ن‌، ب‍درال‍دی‍ن‌ ن‍ص‍ی‍ری‌، اس‍دال‍ل‍ه‌ م‍رادی‌ ب‍روج‍ردی‌، ک‍اش‍ان‌: ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ام‍ام‍ت‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ج‍م‍ع‌ م‍ت‍وس‍ل‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ آل‌ م‍ح‍م‍د (ص‌)، 349 صفحه، چاپ اول 1383، 24000 ريال.
• ح‍س‍ی‍ن‌ و زی‍ن‍ب، اص‍غ‍ر م‍ح‍م‍دی‌ ه‍م‍دان‍ی‌‌، تهران: گلزار کتاب، 82 صفحه، چاپ اول 1384.
• امواج‌ البکاء فی مواضع بکاء سید الشهداء علیه‌السلام و خروج زینب‌ الحوراء علیهاالسلام فی یوم عاشورا، نوروزعلی البسطامی، ترجمه علی‌جمال‌ اشرف، قم: مدین، 184 صفحه، چاپ اول 1385.
• پیام‌آوران عشق و رستگاری: خطابه‌ها و سخنان حضرت امام سجاد علیه‌السلام و زینب کبری سلام‌الله علیها همراه با قیام مختار، ایرج بدرخانی، شیراز: نوید شیراز، 111 صفحه، چاپ اول 1386، 12000 ريال.
• سر نینوا، زینب کبری علیهاالسلام، محمدعلی محسن‌زاده، تهران: مشعر، 238 صفحه، چاپ اول 1387، 15000 ريال.
• قافله‌سالار صحرای کربلا زینب سلام‌الله علیه، امیر‌سیف‌الدینی، مشهد: آفتاب توس، 125 صفحه، چاپ اول 1388، 17500 ريال.
• پیام‌آور کربلا: شرح و تفسیری بر خطابه‌های حضرت زینب در کوفه و شام، تألیف احمد فاضل، اصفهان: ناشر مؤلف، 207 صفحه، چاپ اول 1389.
• حضرت زینب سلام‌الله علیها و قیام عاشورا، علی‌رضا رضوانی‌نیا، فاطمه پارسا سیرت، تهران: گلبرگ آفرینش، 41 صفحه، چاپ اول 1389، 30000 ريال.
• زینب‌ الکبری و دورها فی‌النهضة الحسینیه، عبدالسلام الجعفری، قم: دارالغدیر، 272 صفحه، چاپ اول 1389.
• نگاهی به خطبه‌های حضرت زینب علیهاالسلام در کوفه و شام به همراه زندگی‌نامه، پیام‌ها و فضایل، عبدالکریم پاک‌نیا تبریزی، قم : فرهنگ اهل بیت (ع)، 132 صفحه، چاپ اول 1389، 13000 ريال.
• یادگار خیمه‌های سوخته: ترجمه کتاب « مع بطلة کربلا»، محمدجواد مغینه، ترجمه علیرضا رجالی تهرانی، تهران: دارالصادقین، 198 صفحه، چاپ سوم 1390.
• راوی کربلا: نگاهی به زندگی حضرت زینب علیهاالسلام، خدیجه شمس‌الدینی، مشهد: عیدگاه، 95 صفحه، چاپ اول 1391، 25000 ريال.
• زینب (علیهاالسلام) سخنگوی عاشورا، مریم محمدزاده هروی، تهران: بی‌زمان، 176 صفحه، چاپ اول 1391، 88000 ريال.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها