در قالب یک کتاب منتشر شد؛

بررسی10 سال وضعیت نشر رمان در ایران

کتاب «نظام‌هـای چندگانـه و شـبکه‌های نشـر ادبـی: تحليـل شـبکه نشـر رمان در ایران» به قلم نسرین اشرفی و محمدرضا هاشمی منتشر شد.
بررسی10 سال  وضعیت نشر رمان در ایران
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا)، در این کتاب، مولفان کوشیده‌اند با بهره‌گیری از نظریات جامعه‌شـناختی،  انجام پژوهشـی تجربی، و مبنا قراردادن روش تحلیل شبکه اجتماعی، به آسیب‌شناسی وضعیت فرهنگی کشور در حوزه نشر ادبی، تبیین بازار نشـر ادبیات داسـتانی و ‌سیاستگذاری‌های فرهنگـی مربـوط، میـزان تاثیرپذیری کمّی و کیفی نظـام چندگانه ادبی ایران از ساختار و تحولات سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک کشور، و چیستی و چگونگی تغییرات در ارتباطات با شبکه‌ موجود میان عوامل اصلی نشر رمان در دهه‌های 1370 و 1380 شمسی بپردازند.  

به‌گفته مولفان این اثر، کتاب مذکور از نخسـتین پژوهش‌هـای دانشـگاهی در مطالعه نظام چندگانه ادبی ایران از منظر تحلیل شـبکه‌های اجتماعی اسـت که از مباحث روزآمد مطالعات جامعه‌شـناختی و بینارشـته‌ای در سـطح بین‌الملل به شمار مـی‌رود و اسـتفاده از نظریات جامعه‌شناسـی ادبیـات و به‌کارگیـری رویکرد تلفیقی عاملیت-سـاختار، تعمیـم‌پذیری و عمق تحلیـل‌های ارایه شده در آن‌را افزایش داده‌است.  

این کتاب در شمارگان 1000 نسخه از سوی انتشارات مورخان و به سفارش دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده‌است.
کد مطلب : ۲۹۲۲۹۱
http://www.ibna.ir/vdccoiqis2bqoi8.ala2.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما