اخبار و مطالب ما در سايت شما (News Feed)
RSS فرمتی استاندارد شده برای توزيع مطالب است.
خبرگزاری کتاب ايران از اين فرمت برای ارائهء مطالب خود به سايتهای ديگر استفاده می کند. کانالهای RSS خبرگزاری کتاب ايران شامل عنوان و خلاصهء مطلب همراه با تاريخ انتشار است که به صفحهء مطلب در سايت ما لينک شده است.
شما می توانيد از اين کانالهای RSS برای نمايش آخرين مطالب خبرگزاری کتاب ايران در کليهء موضوعات در سايت خود بهره بجوئيد.
کانالهای RSS ما شامل10 مطلب جديد در هر بخش (مانند آخرين مقالات) و همچنين 10 مطلب پربينندهء هر بخش می باشد.
تازه ترين عناوين
تازه ترين عناوين همه بخشها تازه ترين عناوين همه بخشها    تازه ترين عناوين همه بخشها
تازه ترين عناوين مدیریت‌کتاب تازه ترين عناوين مدیریت‌کتاب    تازه ترين عناوين مدیریت‌کتاب
تازه ترين عناوين ادبیات تازه ترين عناوين ادبیات    تازه ترين عناوين ادبیات
تازه ترين عناوين هنر تازه ترين عناوين هنر    تازه ترين عناوين هنر
تازه ترين عناوين کودک و نوجوان تازه ترين عناوين کودک و نوجوان    تازه ترين عناوين کودک و نوجوان
تازه ترين عناوين فرهنگ مقاومت تازه ترين عناوين فرهنگ مقاومت    تازه ترين عناوين فرهنگ مقاومت
تازه ترين عناوين دین و اندیشه تازه ترين عناوين دین و اندیشه    تازه ترين عناوين دین و اندیشه
تازه ترين عناوين تاریخ و سیاست تازه ترين عناوين تاریخ و سیاست    تازه ترين عناوين تاریخ و سیاست
تازه ترين عناوين استان‌ها تازه ترين عناوين استان‌ها    تازه ترين عناوين استان‌ها
تازه ترين عناوين چندرسانه‌ای تازه ترين عناوين چندرسانه‌ای    تازه ترين عناوين چندرسانه‌ای
تازه ترين عناوين سایر حوزه‌ها تازه ترين عناوين سایر حوزه‌ها    تازه ترين عناوين سایر حوزه‌ها
تازه ترين عناوين جهان‌کتاب تازه ترين عناوين جهان‌کتاب    تازه ترين عناوين جهان‌کتاب
تازه ترين عناوين دانش‌ و سلامت تازه ترين عناوين دانش‌ و سلامت    تازه ترين عناوين دانش‌ و سلامت
تازه ترين عناوين کتاب در رسانه‌ها تازه ترين عناوين کتاب در رسانه‌ها    تازه ترين عناوين کتاب در رسانه‌ها
پربيننده ترين عناوين
پربيننده ترين عناوين همه بخشها پربيننده ترين عناوين همه بخشها    پربيننده ترين عناوين همه بخشها
پربيننده ترين عناوين مدیریت‌کتاب پربيننده ترين عناوين مدیریت‌کتاب    پربيننده ترين عناوين مدیریت‌کتاب
پربيننده ترين عناوين ادبیات پربيننده ترين عناوين ادبیات    پربيننده ترين عناوين ادبیات
پربيننده ترين عناوين هنر پربيننده ترين عناوين هنر    پربيننده ترين عناوين هنر
پربيننده ترين عناوين کودک و نوجوان پربيننده ترين عناوين کودک و نوجوان    پربيننده ترين عناوين کودک و نوجوان
پربيننده ترين عناوين فرهنگ مقاومت پربيننده ترين عناوين فرهنگ مقاومت    پربيننده ترين عناوين فرهنگ مقاومت
پربيننده ترين عناوين دین و اندیشه پربيننده ترين عناوين دین و اندیشه    پربيننده ترين عناوين دین و اندیشه
پربيننده ترين عناوين تاریخ و سیاست پربيننده ترين عناوين تاریخ و سیاست    پربيننده ترين عناوين تاریخ و سیاست
پربيننده ترين عناوين استان‌ها پربيننده ترين عناوين استان‌ها    پربيننده ترين عناوين استان‌ها
پربيننده ترين عناوين چندرسانه‌ای پربيننده ترين عناوين چندرسانه‌ای    پربيننده ترين عناوين چندرسانه‌ای
پربيننده ترين عناوين سایر حوزه‌ها پربيننده ترين عناوين سایر حوزه‌ها    پربيننده ترين عناوين سایر حوزه‌ها
پربيننده ترين عناوين جهان‌کتاب پربيننده ترين عناوين جهان‌کتاب    پربيننده ترين عناوين جهان‌کتاب
پربيننده ترين عناوين دانش‌ و سلامت پربيننده ترين عناوين دانش‌ و سلامت    پربيننده ترين عناوين دانش‌ و سلامت
پربيننده ترين عناوين کتاب در رسانه‌ها پربيننده ترين عناوين کتاب در رسانه‌ها    پربيننده ترين عناوين کتاب در رسانه‌ها
نمایشگاه کتاب 1402