?> ?> ارسال اين مطلب به دوستان - توسعه همه‌جانبه روابط کشورها مستلزم تقویت ارتباطات فرهنگی است | ایبنا

ارسال اين مطلب به دوستان

(( توسعه همه‌جانبه روابط کشورها مستلزم تقویت ارتباطات فرهنگی است )) 
تحریف تاریخ