ارسال اين مطلب به دوستان

(( کلون: روایت مهدی در مورد دانشمندان اصلی سنت فلسفی اسلامی صادق است/ احیاء تراث فارابی )) 
پرونده جایزه کتاب سال