ارسال اين مطلب به دوستان

(( صادقی: خوزستان امپراتور ایلام و دارای زبان منفرد خوزی بود )) 
آینه نشر ایران بهار 1401