?> ?> ارسال اين مطلب به دوستان - محمدابراهیم ذاکر: در کتاب‌ها غرق شوید، دندان درد هم که داشته باشید فراموش می‌کنید | ایبنا

ارسال اين مطلب به دوستان

(( محمدابراهیم ذاکر: در کتاب‌ها غرق شوید، دندان درد هم که داشته باشید فراموش می‌کنید )) 
در خیمه کتاب