ارسال اين مطلب به دوستان

(( چرا تاریخ شفاهی قطعنامه 598 گردآوری نشد؟/ عرصه دیپلماسی در صحنه پایانی جنگ ضعیف بود )) 
تحریف تاریخ