ارسال اين مطلب به دوستان

(( رسالت شاعر از مردم بودن و برای مردم نوشتن است )) 
در خیمه کتاب