ارسال اين مطلب به دوستان

(( هنر سلمان هراتی، بازسازی زبان در سطح کارکرد شاعرانه بود )) 
در خیمه کتاب