?> ?> ارسال اين مطلب به دوستان - تخصیص تخفیف بیشتر به کتاب‌های تالیفی مخاطبان کتاب را محدود می‌کند | ایبنا

ارسال اين مطلب به دوستان

(( تخصیص تخفیف بیشتر به کتاب‌های تالیفی مخاطبان کتاب را محدود می‌کند )) 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران ـ 1400
تاثیر فعالیت فروشگاه کتاب آنلاین بر چرخه نشر
پرونده ویژه تحول در صنعت نشر