ظرفیت های شعر سپید برای آئینی سرودن باحضور زهیر توکلی و سید احمد نادمی، در سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.
کد مطلب : ۳۲۴۶۸۵