گزارش پیش رو تصاویری از کتابفروشی های کتاب "رفاه" و "خوارزمی"، واقع در چهارباغ اصفهان است.
کد مطلب : ۳۰۱۳۷۵