کدام جایزه داستانی به سلیقه شما نزدیک‌تر است؟
جایزه جلال آل احمد
% ۷.۴
جایزه دوسالانه داستان شیراز
% ۱۴.۸
جایزه هفت اقلیم
% ۰
جایزه احمد محمود
% ۳.۷
جایزه سیلک کاشان
% ۷.۴
جایزه شهید غنی پور
% ۲۹.۶
جایزه مهرگان ادب
% ۷.۴
جایزه واو
% ۷.۴
جایزه پروین
% ۱۱.۱
هیچ کدام
% ۱۱.۱