پربيننده ترين مطالب
  نسخه تلکس
  اخبار در تلفن همراه
  خروجيهای RSS
  سايتهای ديگر

اخبار و مطالب ما در سايت شما (News Feed)

RSS فرمتی استاندارد شده برای توزيع اخبار و مطالب است.
خبرگزاری کتاب از اين فرمت برای ارائهء اخبار خود به سايتهای ديگر استفاده می کند. کانالهای RSS خبرگزاری کتاب شامل عنوان و خلاصهء خبر همراه با تاريخ انتشار است که به صفحهء خبر در سايت ما لينک شده است.
شما می توانيد از اين کانالهای RSS برای نمايش آخرين اخبار خبرگزاری کتاب در کليهء موضوعات در سايت خود بهره بجوئيد.
کانالهای RSS ما شامل10 خبر جديد در هر بخش (مانند آخرين اخبار کتاب و نشر) و همچنين 10 خبر پربينندهء هر بخش می باشد.
چنانچه در صفحات سايت خود نمی توانيد از فايلهای RSS استفاده کنيد بهتر است نمونهء JavaScript همان کانال خبری را بکار ببريد.
تازه ترين عناوين
پربيننده ترين عناوين
تازه ترين عناوين همه بخشها تازه ترين عناوين همه بخشها    JavaScript پربيننده ترين عناوين همه بخشها پربيننده ترين عناوين همه بخشها    JavaScript
تازه ترين عناوين جهان کتاب تازه ترين عناوين جهان کتاب    JavaScript پربيننده ترين عناوين جهان کتاب پربيننده ترين عناوين جهان کتاب    JavaScript
تازه ترين عناوين مدیریت کتاب تازه ترين عناوين مدیریت کتاب    JavaScript پربيننده ترين عناوين مدیریت کتاب پربيننده ترين عناوين مدیریت کتاب    JavaScript
تازه ترين عناوين نمایشگاه کتاب تازه ترين عناوين نمایشگاه کتاب    JavaScript پربيننده ترين عناوين نمایشگاه کتاب پربيننده ترين عناوين نمایشگاه کتاب    JavaScript
تازه ترين عناوين تاريخ و سیاست تازه ترين عناوين تاريخ و سیاست    JavaScript پربيننده ترين عناوين تاريخ و سیاست پربيننده ترين عناوين تاريخ و سیاست    JavaScript
تازه ترين عناوين فلسطین تازه ترين عناوين فلسطین    JavaScript پربيننده ترين عناوين فلسطین پربيننده ترين عناوين فلسطین    JavaScript
تازه ترين عناوين دين و اندیشه تازه ترين عناوين دين و اندیشه    JavaScript پربيننده ترين عناوين دين و اندیشه پربيننده ترين عناوين دين و اندیشه    JavaScript
تازه ترين عناوين ادبیات تازه ترين عناوين ادبیات    JavaScript پربيننده ترين عناوين ادبیات پربيننده ترين عناوين ادبیات    JavaScript
تازه ترين عناوين هنر و رسانه تازه ترين عناوين هنر و رسانه    JavaScript پربيننده ترين عناوين هنر و رسانه پربيننده ترين عناوين هنر و رسانه    JavaScript
تازه ترين عناوين جامعه تازه ترين عناوين جامعه    JavaScript پربيننده ترين عناوين جامعه پربيننده ترين عناوين جامعه    JavaScript
تازه ترين عناوين دانش و فناوری تازه ترين عناوين دانش و فناوری    JavaScript پربيننده ترين عناوين دانش و فناوری پربيننده ترين عناوين دانش و فناوری    JavaScript
تازه ترين عناوين دفاع مقدس تازه ترين عناوين دفاع مقدس    JavaScript پربيننده ترين عناوين دفاع مقدس پربيننده ترين عناوين دفاع مقدس    JavaScript
تازه ترين عناوين کودک و نوجوان تازه ترين عناوين کودک و نوجوان    JavaScript پربيننده ترين عناوين کودک و نوجوان پربيننده ترين عناوين کودک و نوجوان    JavaScript
تازه ترين عناوين عکس و چند رسانه ای تازه ترين عناوين عکس و چند رسانه ای    JavaScript پربيننده ترين عناوين عکس و چند رسانه ای پربيننده ترين عناوين عکس و چند رسانه ای    JavaScript