اخبار و مطالب ما در سايت شما (News Feed)
RSS فرمتی استاندارد شده برای توزيع مطالب است.
خبرگزاری کتاب ايران از اين فرمت برای ارائهء مطالب خود به سايتهای ديگر استفاده می کند. کانالهای RSS خبرگزاری کتاب ايران شامل عنوان و خلاصهء مطلب همراه با تاريخ انتشار است که به صفحهء مطلب در سايت ما لينک شده است.
شما می توانيد از اين کانالهای RSS برای نمايش آخرين مطالب خبرگزاری کتاب ايران در کليهء موضوعات در سايت خود بهره بجوئيد.
کانالهای RSS ما شامل10 مطلب جديد در هر بخش (مانند آخرين مقالات) و همچنين 10 مطلب پربينندهء هر بخش می باشد.
تازه ترين عناوين
پربيننده ترين عناوين
تازه ترين عناوين همه بخشها تازه ترين عناوين همه بخشها    تازه ترين عناوين همه بخشها پربيننده ترين عناوين همه بخشها پربيننده ترين عناوين همه بخشها    پربيننده ترين عناوين همه بخشها
تازه ترين عناوين جهان‌کتاب تازه ترين عناوين جهان‌کتاب    تازه ترين عناوين جهان‌کتاب پربيننده ترين عناوين جهان‌کتاب پربيننده ترين عناوين جهان‌کتاب    پربيننده ترين عناوين جهان‌کتاب
تازه ترين عناوين مدیریت‌کتاب تازه ترين عناوين مدیریت‌کتاب    تازه ترين عناوين مدیریت‌کتاب پربيننده ترين عناوين مدیریت‌کتاب پربيننده ترين عناوين مدیریت‌کتاب    پربيننده ترين عناوين مدیریت‌کتاب
تازه ترين عناوين دين‌واندیشه تازه ترين عناوين دين‌واندیشه    تازه ترين عناوين دين‌واندیشه پربيننده ترين عناوين دين‌واندیشه پربيننده ترين عناوين دين‌واندیشه    پربيننده ترين عناوين دين‌واندیشه
تازه ترين عناوين تاريخ‌و‌سیاست تازه ترين عناوين تاريخ‌و‌سیاست    تازه ترين عناوين تاريخ‌و‌سیاست پربيننده ترين عناوين تاريخ‌و‌سیاست پربيننده ترين عناوين تاريخ‌و‌سیاست    پربيننده ترين عناوين تاريخ‌و‌سیاست
تازه ترين عناوين ادبیات تازه ترين عناوين ادبیات    تازه ترين عناوين ادبیات پربيننده ترين عناوين ادبیات پربيننده ترين عناوين ادبیات    پربيننده ترين عناوين ادبیات
تازه ترين عناوين هنرورسانه تازه ترين عناوين هنرورسانه    تازه ترين عناوين هنرورسانه پربيننده ترين عناوين هنرورسانه پربيننده ترين عناوين هنرورسانه    پربيننده ترين عناوين هنرورسانه
تازه ترين عناوين دانش‌و‌فناوری تازه ترين عناوين دانش‌و‌فناوری    تازه ترين عناوين دانش‌و‌فناوری پربيننده ترين عناوين دانش‌و‌فناوری پربيننده ترين عناوين دانش‌و‌فناوری    پربيننده ترين عناوين دانش‌و‌فناوری
تازه ترين عناوين عکس‌و‌چند‌رسانه‎ای تازه ترين عناوين عکس‌و‌چند‌رسانه‎ای    تازه ترين عناوين عکس‌و‌چند‌رسانه‎ای پربيننده ترين عناوين عکس‌و‌چند‌رسانه‎ای پربيننده ترين عناوين عکس‌و‌چند‌رسانه‎ای    پربيننده ترين عناوين عکس‌و‌چند‌رسانه‎ای
تازه ترين عناوين ناشران تازه ترين عناوين ناشران    تازه ترين عناوين ناشران پربيننده ترين عناوين ناشران پربيننده ترين عناوين ناشران    پربيننده ترين عناوين ناشران
تازه ترين عناوين پدیدآوران تازه ترين عناوين پدیدآوران    تازه ترين عناوين پدیدآوران پربيننده ترين عناوين پدیدآوران پربيننده ترين عناوين پدیدآوران    پربيننده ترين عناوين پدیدآوران
تازه ترين عناوين تازه‌های کتاب تازه ترين عناوين تازه‌های کتاب    تازه ترين عناوين تازه‌های کتاب پربيننده ترين عناوين تازه‌های کتاب پربيننده ترين عناوين تازه‌های کتاب    پربيننده ترين عناوين تازه‌های کتاب
تازه ترين عناوين نشست‌های کتاب تازه ترين عناوين نشست‌های کتاب    تازه ترين عناوين نشست‌های کتاب پربيننده ترين عناوين نشست‌های کتاب پربيننده ترين عناوين نشست‌های کتاب    پربيننده ترين عناوين نشست‌های کتاب
تازه ترين عناوين نمایشگاه‌های کتاب تازه ترين عناوين نمایشگاه‌های کتاب    تازه ترين عناوين نمایشگاه‌های کتاب پربيننده ترين عناوين نمایشگاه‌های کتاب پربيننده ترين عناوين نمایشگاه‌های کتاب    پربيننده ترين عناوين نمایشگاه‌های کتاب
تازه ترين عناوين کتابخانه‌ها تازه ترين عناوين کتابخانه‌ها    تازه ترين عناوين کتابخانه‌ها پربيننده ترين عناوين کتابخانه‌ها پربيننده ترين عناوين کتابخانه‌ها    پربيننده ترين عناوين کتابخانه‌ها