پربيننده ترين مطالب
  نسخه تلکس
  اخبار در تلفن همراه
  خروجيهای RSS
  سايتهای ديگر
داخلی پرونده كتاب سال / كتاب فصل

  با برگزيدگان كتاب سال 1386 _ داوود مستوفي نژاد

6 اسفند 1386 ساعت 12:02
داوود مستوفي نژاد در سال 1339 در تهران به دنيا آمد. وي دوره متوسطه را در دبيرستان سعدي اصفهان گذراند و مدرك ديپلم خود را در سال 1357 در رشته رياضي-‌ فيزيك از همان دبيرستان اخذ كرد.
سپس در رشته مهندسي عمران دانشگاه تهران پذيرفته شد و اين دوره را در همان دانشگاه و دانشگاه صنعتي اصفهان در بين سال هاي 1357 -‌1364 گذراند.
وي در مقطع كارشناسي ارشد در سال 1364 در رشته مهندسي عمران، گرايش سازه، در دانشگاه صنعتي اصفهان شروع به تحصيل و در سال 1366 در اين دوره فارغ‌التحصيل شد. دكتر مستوفي‌نژاد بعد از قبولي در مقطع دكترا، در رشته مهندسي عمراني با گرايش سازه‌هاي بتوني، اين دوره را در دانشگاه كارلتون، اتاوا كانادا طي كرد و هم‌اكنون به عنوان استاد دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اصفهان مشغول به كار است. 
***
 سازه هاي بتون آرمه/ تاليف داوود مستوفي‌نژاد-‌ اصفهان: انتشارات اركان دانش (2 جلد) 1385. مصور، جدول-‌ نمودار 

سوابق تحصيلي و علمي
بعضي از سوابق اجرايي در دانشگاه
• رئيس دانشكدة مهندسي عمران (1379- 1382).
• مسؤل هستة تحقيقاتي بتن (1379- 1385).
• سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكدة مهندسي عمران (1376-1379).
• معاون دانشجويي دانشگاه (1368-1370).
• دبير ششمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي عمران (ارديبهشت 1382)
• دبير قطب علمي علوم و فناوري زير دريا (1381- 1385).
• دبير هيات امناي كنگره‌هاي مهندسي عمران (1380- 1385).

عناوين مورد تدريس
• سازه هاي بتن آرمه (1، 2، پيشرفته، وپروژه)
• بتن پيشرفته
• بتن پيش تنيده
• تكنولوژي بتن پيشرفته
• تحليل ماتريسي سازه ها
• بارگذاري و سيستم‌هاي باربر
• استاتيك و مقاومت مصالح
• تحليل سازه ها (1 و2)
حوزه‌هاي تحقيقاتي
• سازه‌هاي بتن آرمه
• كاربرد كامپوزيت‌هاي FRP در بتن آرمه
• مقاوم سازي سازه‌هاي بتن آرمه در مقابل زلزله با استفاده از كامپوزيت‌هاي FRP
• بتن با مقاومت بالا (HS/HP Concrete)
• بتن اليافي (FRC)
• تعمير و بازسازي سازه‌هاي بتني آسيب ديده
• شكل پذيري و باز توزيع لنگر درسازه‌هاي بتن آرمه
• آناليز غير خطي سازه‌هاي بتن آرمه به روش اجزاء محدود

كتاب‌هاي منتشره
1. سازه‌هاي بتن آرمه (جلد دوم)، چاپ اول: بهار 1385، چاپ دوم: پاييز 1385، چاپ سوم: بهار 1386، چاپ چهارم: پاييز 1386، 776 صفحه.
2. سازه‌هاي بتن آرمه (جلد اول)، چاپ اول: بهار 1384، چاپ دوم: پاييز 1384، چاپ سوم: بهار 1385، چاپ چهارم: پاييز 1385، چاپ پنجم: بهار 1386، چاپ ششم: پاييز 1386، 716 صفحه.
3. تكنولوژي و طرح اختلاط بتن (چاپ اول: 1375، چاپ دوم: 1377، چاپ سوم: 1379، چاپ چهارم: 1380، چاپ پنجم: 1381، چاپ ششم: 1382، چاپ هفتم: بهار 1383، چاپ هشتم: پاييز 1383، چاپ نهم: بهار 1384، چاپ دهم: پاييز 1384، چاپ يازدهم: بهار 1385، چاپ دوازدهم: پاييز 1385، چاپ سيزدهم: بهار 1386، چاپ چهاردهم: پاييز 1386).
4. بارگذاري و سيستم‌هاي باربر (چاپ اول: اسفند 1378، چاپ دوم: تابستان 1380، چاپ سوم: تابستان 1382 ، چاپ چهارم: بهار 1384، چاپ پنجم: تابستان 1385، چاپ ششم: تابستان 1385 ، چاپ هفتم: پاييز 1386)، 600 صفحه.
5. مهندسي سازه و زلزله، جلد اول از مجموعه مقالات ششمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي عمران، ارديبهشت 1382، دانشگاه صنعتي اصفهان، (تدوين و ويرايش).
6. سازه‌هاي بتن‌آرمه و فولادي، و تكنولوژي بتن، جلد دوم از مجموعه مقالات ششمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي عمران، ارديبهشت 1382، دانشگاه صنعتي اصفهان، (تدوين و ويرايش).
7. هيدروليك و منابع آب، جلد سوم از مجموعه مقالات ششمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي عمران، ارديبهشت 1382، دانشگاه صنعتي اصفهان، (تدوين و ويرايش).
8. محيط زيست، هيدرولوژي، و مهندسي حمل و نقل، جلد چهارم از مجموعه مقالات ششمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي عمران، ارديبهشت 1382، دانشگاه صنعتي اصفهان، (تدوين و ويرايش).
9. مكانيك خاك، ژئوتكنيك و ژئودزي، جلد پنجم از مجموعه مقالات ششمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي عمران، ارديبهشت 1382، دانشگاه صنعتي اصفهان، (تدوين و ويرايش).
10. Structural Engineering and Concrete Technology, Proceedings of the 6th International Conference on Civil Engineering (ICCE 2003), Volume 6, May 5-7, 2003, Editor.
11. Water Resources, Geotechnics and Transportation, Proceedings of the 6th International Conference on Civil Engineering (ICCE 2003), Volume 7, May 5-7, 2003, Editor.

مقالات
الف) مقالات در نشريات علمي-پژوهشي و ژورنال‌ها: 25 عدد (ليست مقالات در رزومة پيوست موجود است)
ب) مقالات در ساير نشريات و كنفرانس‌ها: 60 عدد (ليست مقالات در رزومة پيوست موجود است)
پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد و رساله‌هاي دكتراي سرپرستي شده: 25 عدد

بعضي از مقالات منتشر شده
الف) مقالات در نشريات علمي-پژوهشي و ژورنال‌ها
1. مستوفي نژاد، داود، و سعادتمند، حسن، «پيش بيني رفتار بتن محصور در كامپوزيت FRP به روش اجزاي محدود،» مجلة بين المللي علوم مهندسي دانشگاه علم و صنعت، تابستان 1386.
2. مستوفي نژاد، داود، و حسينيان، سيد مهدي، «بررسي اثر درشت دانه, نسبت آب به مواد سيماني و ميكروسيليس بر يخ‌زدگي بتن با مقاومت زياد،» نشرية مهندسي دانشگاه صنعتي اصفهان، استقلال، اسفند 1385.
3. مستوفي نژاد، داود، و قاري قران، عليرضا، «رفتار مکانيکي بتن ساخته شده با سيليکات سديم (محلول آب شيشه)،» نشرية علمي- پژوهشي دانشگاه تبريز، تابستان 1385.
4. مستوفي نژاد، داود، و حسينيان، سيد مهدي، «ارائة روابط تجربي جهت بررسي اثرات يخ‌زدگي بتن معمولي ،» نشرية علمي- پژوهشي اميركبير ، دانشگاه صنعتي امير كبير، ، شمارة 62، پاييز 1384، صفحات 117-128.
5. مستوفي نژاد، داود، و نظري منفرد، حامد حسين، افزودن سرباره و پودر سنگ آهك به بتن جهت افزايش دوام پايه‌هاي پل در برابر يون سولفات، پژوهشنامة حمل و نقل، فصلنامة علمي-پژوهشي، تابستان 1385.
6. Mostofinejad, Davood, and Talaeitaba, S. B., “Finite Element Modeling of RC Connections Strengthened with FRP Laminates,” Iranian Journal of Science & Technology, Transaction B: Engineering, Shiraz University, Vol. 30, No. 21, 2006.
7. مستوفي نژاد، داود، و فرحبد، فرهنگ، «بررسي عوامل موثر بر بازتوزيع لنگر در تيرهاي سراسري پل‌هاي بتن آرمه با ارزيابي مقايسه‌اي آيين نامة بتن ايران و ACI 318-02،» پژوهشنامة حمل و نقل، فصلنامة علمي-پژوهشي، سال 2، شمارة 2، صفحات 118-109، تابستان 1384.
8. مستوفي نژاد، داود، و رئيسي، محمد، «بررسي تاثير پودر سنگ آهك بر مقاومت فشاري بتن حاوي ميكروسيليس و بهينه‌سازي طرح اختلاط با استفاده از منحني‌هاي هم پاسخ،» نشرية مهندسي دانشگاه صنعتي اصفهان، استقلال، سال 24، شمارة 1، صفحات 411-401، شهريور 1384.
9. Mostofinejad, Davood, and Nozhati, M., “Prediction of the Modulus of Elasticity of High Strength Concrete,” Iranian Journal of Science & Technology, Transaction B: Engineering, Shiraz University, Vol. 29, No. B3, 2005, pp. 311-321.
10. مستوفي نژاد، داود، باراني، اميد رضا، و سعادت‌پور، محمد مهدي، «روشي جديد براي تخمين خزش پاية بتن با استفاده از آزمايش‌هاي كوتاه مدت خزش تحت دماي بالاتر،» نشرية مهندسي دانشگاه صنعتي اصفهان، استقلال، سال 23، شمارة 1، صفحات 122-95، شهريور 1383.
11. مستوفي نژاد، داود، و حاتمي، شهاب‌الدين، «اثر الياف پلي‌پروپيلن بر ترك خوردگي ناشي از آب‌رفتگي پلاستيك و كارايي بتن،» نشرية دانشكدة مهندسي، دانشگاه فردوسي مشهد، سال 16، شمارة 1، صفحات 73-86، 1383.
12. مستوفي نژاد، داود، و سبحاني، جعفر، «پيش بيني رفتار اتصالات خارجي بتن آرمه با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي،» نشرية علمي- پژوهشي اميركبير ، دانشگاه صنعتي امير كبير، سال 15، شمارة د- 58، صفحات 535-546، بهار 1383.
13. مستوفي نژاد، داود، و سبحاني، جعفر، «مطالعة رفتاري و طبقه بندي اتصالات بتن آرمه در بار نهايي،» نشرية دانشكدة فني ، دانشگاه تهران، سال 37، شمارة 2، صفحات 295-310، زمستان 1382.
14. مستوفي نژاد، داود، ميرطلايي، كمال، و صادقي، مرتضي، «بررسي تجربي خوردگي فولاد در بتن حاوي سرباره و ميكروسيليس،» نشرية علمي- پژوهشي اميركبير ، دانشگاه صنعتي امير كبير، سال 14، شمارة 53، صفحات 259-278، زمستان 1381.
15. مستوفي نژاد، داود، ميرطلايي، كمال، و صادقي، مرتضي، «بررسي مقاومت فشاري بتن حاوي سرباره و ميكروسيليس،» نشرية بين‌المللي علوم مهندسي، دانشگاه علم و صنعت ايران، سال 13، شمارة 2، صفحات 117-132، تابستان 1381.
16. مستوفي نژاد، داود، و داوود نبي، مهدي، «بررسي تاثير صلبيت ديافراگم كف طبقات بر رفتار ساختمان‌هاي بلند بتني با ديوارهاي برشي ناپيوسته تحت بارگذاري جانبي،» نشرية مهندسي دانشگاه صنعتي اصفهان، استقلال، سال 21، شمارة 1، صفحات 81-100، شهريور 1380.
17. مستوفي نژاد، داود، «بررسي تجربي خواص بتن مسلح به الياف شيشه (GFRC)،» نشرية مهندسي دانشگاه صنعتي اصفهان، استقلال، سال 20، شمارة 1، صفحات 83-95، شهريور 1379.

ب) مقالات در ساير نشريات و كنفرانس‌ها
1. مستوفي نژاد، داود، و فاضلي، محمد علي، «تقويت خمشي اتصالات دال‌هاي دو طرفة تخت با استفاده از صفحات FRP ،» مجموعه مقالات هفتمين كنگرة بين‌المللي مهندسي عمران، دانشگاه تربيت مدرس، ارديبهشت 1385، تهران.
2. مستوفي نژاد، داود، و نور محمدي، محسن، «استفاده از تئوري ميدان فشاري در بررسي رفتار تيرهاي تقويت شده با صفحاتFRP، تحت برش و خمش،» مجموعه مقالات هفتمين كنگرة بين‌المللي مهندسي عمران، دانشگاه تربيت مدرس، ارديبهشت 1385، تهران.
3. مستوفي نژاد، داود، و حسينيان، سيد مهدي، «بررسي مقاومت فشاري بتن با مقاومت بالا در مقابل يخبندان،» مجموعه مقالات هفتمين كنگرة بين‌المللي مهندسي عمران، دانشگاه تربيت مدرس، ارديبهشت 1385، تهران.
4. مستوفي نژاد، داود، «كاربرد كامپوزيت‌هاي FRP در بتن آرمه و بررسي دوام آن‌ها،» مجموعه مقالات دومين همايش منطقه‌اي بتن، انجمن بتن ايران، اسفند 1385، مشهد، صفحات 19-38.
5. مستوفي نژاد، داود، و رهگذر، نيما، «استفاده از ورقه‌هاي FRP براي تامين ظرفيت خمشي در اتصالات پيش ساختة بتن آرمه،» مجموعه مقالات دومين كنگرة ملي مهندسي عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران، ارديبهشت 1384، تهران.
6. مستوفي نژاد، داود، و فاضلي، محمد علي، «تقويت دال‌هاي دو طرفه با استفاده از صفحات FRP براي افزايش ظرفيت برش منگنه‌اي،» مجموعه مقالات دومين كنگرة ملي مهندسي عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران، ارديبهشت 1384، تهران.
7. مستوفي نژاد، داود، و فرحبد، فرهنگ، «بررسي مقايسه‌اي بازتوزيع لنگر تيرهاي سراسري در آيين نامة ACI 318-02 و آيين نامة بتن ايران،» مجموعه مقالات دومين كنگرة ملي مهندسي عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران، ارديبهشت 1384، تهران.
8. مستوفي نژاد، داود، نظري منفرد، حامد حسين، « بررسي تاثير غلظت يون سولفات بر بتن حاوي سرباره و پودر سنگ آهك،» مجموعه مقالات دومين كنگرة ملي مهندسي عمران، دانشگاه علم و صنعت ايران، ارديبهشت 1384، تهران.
9. Mostofinejad, Davood, and Nazari Monfared, H. H., “Effect of Drying and Wetting Cycles on Durability of Concrete Containing Slag and Limestone Powder under Magnesium Sulfate Ions,” 2nd International Conference on Concrete and Development, April 30 – May 2, 2005, Tehran, Iran.
10. مستوفي نژاد، داود، و طلايي طبا، سيد بهزاد، «بررسي تاثير ريز دانه‌هاي شيشه‌اي و پودر شيشه در دوام بتن با مقاومت بالا در محيط سولفات منيزيم،» مجموعه مقالات دومين كنفرانس بين‌المللي بتن و توسعه، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، ارديبهشت 1384، تهران.
11. مستوفي نژاد، داود، و حسينيان، سيد مهدي، «بررسي مقاومت فشاري بتن معمولي در برابر يخبندان،» مجموعه مقالات دومين كنفرانس بين‌المللي بتن و توسعه، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، ارديبهشت 1384، تهران.
12. مستوفي نژاد، داود، و افتخار، محمد رضا، «بررسي خواص مكانيكي بتن با مقاومت پايين بازيافتي،» مجموعه مقالات دومين كنفرانس بين‌المللي بتن و توسعه، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، ارديبهشت 1384، تهران.
13. مستوفي نژاد، داود، و نجار، محمد، «بررسي مقاومت فشاري بتن حاوي دانه و پودر لاستيك تاير بازيافتي،» مجموعه مقالات دومين كنفرانس بين‌المللي بتن و توسعه، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، ارديبهشت 1384، تهران.
14. Mostofinejad, Davood, and Talaei Taba, S. B., “FE Modelling of FRP Strengthened RC Joints,” Proceedings of the 2nd International Conference on FRP Composites in Civil Engineering (CICE 2004), 8-10 December, 2004, Adelaide, Australia.
15. مستوفي نژاد، داود، و طلايي طبا، سيد بهزاد، «افزايش شكل پذيري اتصالات بتن آرمه با استفاده از صفحات FRP،» مجموعه مقالات اولين كنگرة ملي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي شريف، ارديبهشت 1383، تهران.
16. مستوفي نژاد، داود، و نظري منفرد، حامد حسين، «بررسي تاثير نوع و غلظت يون سولفات بر بتن حاوي ميكروسيليس و پودر سنگ آهك،» مجموعه مقالات اولين كنگرة ملي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي شريف، ارديبهشت 1383، تهران.
17. مستوفي نژاد، داود، و رئيسي، محمد، «بررسي تأثير ميكروسيليس و پودر سنگ آهك بر مقاومت فشاري بتن با مقاومت بالا به روش منحني‌هاي هم پاسخ،» مجموعه مقالات اولين كنگرة ملي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي شريف، ارديبهشت 1383، تهران.
18. مستوفي نژاد، داود، و نظري منفرد، حامد حسين، «بررسي تأثير تر و خشك شدن متوالي بر بتن حاوي ميكروسيليس و پودر سنگ آهك در محيط حاوی سولفات منيزيم،» مجموعه مقالات اولين كنگرة ملي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي شريف، ارديبهشت 1383، تهران.
19. مستوفي نژاد، داود، و طلايي طبا، سيد بهزاد، «افزايش شکل‌پذيری و مقاومت اتصالات بتن‌آرمه با تقويت بهينة اتصال با ورقه‌هاي FRP ،» مجموعه مقالات اولين همايش كاربرد كامپوزيت‌هاي FRP در بهسازي و ساخت سازه‌ه، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، صفحات 31-48، ارديبهشت 1383، تهران.
20. مستوفي نژاد، داود، و طلايي طبا، سيد بهزاد، «تقويت اتصالات بتن‌آرمه با کامپوزيت‌های FRP به منظور جبران کمبود فولادهای عرضی در ناحية اتصال،» مجموعه مقالات اولين همايش كاربرد كامپوزيت‌هاي FRP در بهسازي و ساخت سازه‌ه، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، صفحات 49-60، ارديبهشت 1383، تهران.
21. مستوفي نژاد، داود، و سعادتمند، حسن، «بررسي تأثير پوشش ستون بتن آرمه با ورقة FRP بر رفتار ستون تحت تأثير بار محوري و لنگر خمشي،» مجموعه مقالات اولين همايش كاربرد كامپوزيت‌هاي FRP در بهسازي و ساخت ساز‌ه، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، صفحات 61-80، ارديبهشت 1383، تهران.
22. مستوفي نژاد، داود، و سعادتمند، حسن، «ارائة روابطي براي مدل‌سازي بتن محصور در ورقه‌هاي FRP،» مجموعه مقالات اولين همايش كاربرد كامپوزيت‌هاي FRP در بهسازي و ساخت سازه، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، صفحات 81-92، ارديبهشت 1383، تهران.
23. مستوفي نژاد، داود، و طلايي طبا، سيد بهزاد، «كاربرد کامپوزيت‌های FRP در ساخت، بهسازي و تقويت سازه‌ها،» پيام مهندس، نشرية عمران، معماري، دكوراسيون، مكانيك و مهندسي برق، شمارة 16، صفحات 20-27، آبان 1382.
24. مستوفي نژاد، داود، و طلايي طبا، سيد بهزاد، «مدل اجزاء محدود اتصالات بتن‌آرمة تقويت شده با ورقه‌هاي FRP،» مجموعه مقالات ششمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي عمران، ICCE 2003، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد 2، صفحات 3-10، ارديبهشت 1382، اصفهان.
25. مستوفي نژاد، داود، و رئيسي، محمد، «بررسي دوام حاوي پودر سنگ آهك در محيط‌هاي سولفاتي و كلروري،» مجموعه مقالات ششمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي عمران، ICCE 2003، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد 2، صفحات 351-358، ارديبهشت 1382، اصفهان.
26. مستوفي نژاد، داود، و فرحبد، فرهنگ، «بررسي خواص مكانيكي بتن سبك سازه‌اي با استفاده از مصالح موجود در ايران و ميكرمسيليس،» مجموعه مقالات ششمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي عمران، ICCE 2003، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد 2، صفحات 383-390، ارديبهشت 1382، اصفهان.
27. مستوفي نژاد، داود، و قاري قرآن، عليرضا، «تاثير محلول آب شيشسه بر رفتار مكانيكي بتن،» مجموعه مقالات ششمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي عمران، ICCE 2003، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد 2، صفحات 425-432، ارديبهشت 1382، اصفهان.
28. Mostofinejad, Davood, and Reisi. M., “Effect of Chemical Ingredients of Seawater (Sulfate and Chloride) on Concrete Containing Silica Fume,” Proceedings of the 6th International Conference on Civil Engineering (ICCE 2003), Volume 6, May 5-7, 2003, Isfahan University of Technology (IUT), Isfahan, Iran, pp. 239-246.
29. مستوفي نژاد، داود، «كاربرد كامپوزيت‌هاي FRP در صنعت ساختمان و سازه‌هاي هيدروليكي،» مجموعه مقالات كارگاه مسائل ويژه در طراحي سدها و تاسيسات جانبي، كميتة ملي سدهاي بزرگ، دانشگاه صنعتي اصفهان، صفحات 153-168، آبان 1381، اصفهان.
30. مستوفي نژاد، داود، «كاربرد ميله‌هاي كامپوزيتي FRP در بتن‌آرمه،» نشرية انجمن بتن ايران، شمارة 4، صفحات 17-21، پاييز 1380، اصفهان.
31. مستوفي نژاد، داود، و نزهتي، مجيد، «ارائة روشي جديد براي طرح مخلوط بتن با مقاومت بالا،» مجلة تازه‌هاي ساختمان و مسكن، سال پنجم، شمارة 3، صفحات 46-53، 1380، تهران.
32. مستوفي نژاد، داود و سماعي نژاد، علي، «پيش بيني مقاومت بتن با عملكرد بالا با استفاده از شبكه هاي عصبي»، مجموعه مقالات اولين كنفرانس بين المللي بتن و توسعه، جلد 1 (فارسي)، صفحات 713-722، ارديبهشت 1380، تهران.
33. مستوفي نژاد، داود و نزهتي، مجيد، «ارائة روشي جهت طرح اختلاط بتن با مقاومت بالا (با نگرشي انتقادي بر روش ACI 211-4R)»، مجموعه مقالات اولين كنفرانس بين المللي بتن و توسعه، جلد 1 (فارسي)، صفحات 667-678، ارديبهشت 1380، تهران.
34. مستوفي نژاد، داود و داوود نبي، مهدي، «آناليز ساختمانهاي بتني با ديوارهاي برشي ناپيوسته و بررسي اثر صلبيت ديافراگم كف در اين سازه‌ها تحت بارگذاري جانبي»، مجموعه مقالات اولين كنفرانس بين المللي بتن و توسعه، جلد 1 (فارسي)، صفحات 181-190، ارديبهشت 1380، تهران.
35. Mostofinejad, Davood, “An Overview on FRP Reinforced Concrete as a Corrosion-Resistant Element in Offshore Structures,” 4th International Conference on Coasts, Ports & Marine Structures ICOPMAS 2000, November 2000, Bandar Abbass, Iran.
36. مستوفي نژاد، داود و افشار، جهانگير، «تاثير نوع مصالح دانه اي در كيفيت بتن با مقاومت بالا»، گردهمايي مسابقات بين المللي ACI، مهر 1379.
37. مستوفي نژاد، داود و نزهتي، مجيد، «نقش درشت دانه در تخمين مدول الاستيسيتة بتن با مقاومت بالا (HSC/HPC)»، مجموعه مقالات پنجمين كنفرانس بين المللي عمران، جلد سوم: سازه هاي بتني و فولادي، صفحات 65-73، ارديبهشت 1379، مشهد.
38. Mostofinejad, D., and Nozhati, M., “Estimation of Modulus of Elasticity of HP/HS Concrete,” Proceedings of fifth International Conference on Civil Engineering, Volume III, Materials, Concrete and Steel Structures, May 2000, Mashhad, Iran, pp. 21-30.
39. مستوفي نژاد، داود و نزهتي، مجيد، «نقش ملات در تخمين مدول الاستيسيتة بتن با مقاومت بالا (HSC/HPC)»، مجموعه مقالات دومين كنفرانس بين المللي بتن، ارديبهشت 1379، تهران.
40. مستوفي نژاد، داود، «مطالعات تجربي خواص مكانيكي بتن اليافي با الياف شيشه (F( FRC)،» مجموعه مقالات اولين سمينار بتن اليافي، دانشگاه صنعتي شريف، صفحات 60-74، اسفند 1378، تهران.
41. مستوفي نژاد، داود و نزهتي، مجيد، «مقاومت فشاري ملات و نقش آن در شكل گيري مقاومت فشاري بتن‌هاي با مقاومت بالا (HSC/HPC)»، مجموعه مقالات اولين كنفرانس علمي-تخصصي انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران، جلد دوم، صفحات 611-618، مهر 1378، تهران.
42. Razaqpur, A.G., and Mostofinejad, D., “Experimental Study of Shear Behavior of Continuous Beams Reinforced with Carbon Fiber Reinforced Polymer,” Proceedings of the 4th International Symposium, Fiber Reinforced Polymer Reinforcement for Reinforced Concrete Structures, SP-188, American Concrete Institute, 1999, Farmington Hills, Michigan, USA, pp. 169-178.
43. Mostofinejad, D., and Razaqpur, A.G., “Moment Redistribution in Continuous FRP Reinforced Concrete Beams,” Proceedings of the second International composites in Infrastructures, ICCI’98, January 1998, Tucson, Arizona, USA, pp. 25-36.
44. Saadatpour, M.M., and Mostofinejad, D., “Static, Vibration and Buckling of Anistropic Composite Shells with Arbitrary Planforms,” Proceedings of the second International composites in Infrastructures, ICCI’98, January 1998, Tucson, Arizona, USA, pp. 303-315.
45. Mostofinejad, D., and Razaqpur, A. G., “Critical Analysis of Current Shear Design Methods for FRP Reinforced Concrete Beams,” Proceedings of the third International Symposium on Non-Metallic (FRP) Reinforcement for Concrete Structures, October 1997, Sapporo, Japan.
46. Razaqpur, A.G., and Mostofinejad, D., “Effect of FRP Reinforcement on Current Code Requirements for the Design of Reinforced Concrete Slabs,” Report of TASK FORCE ON SLABS, GSA Technical Committee on the Design of Fibre-Reinforced Plastic (FRP), Structural Components and Reinforcing Materials for Buildings, S804, June, 1994, Ottawa, Canada-‌

درپي برگزيده شدن كتاب "سازه هاي بتون آرمه" به عنوان كتاب سال جمهوري اسلامي در سال 1386، گفت و گويي با "دكتر داوود مستوفي نژاد " انجام داده ايم كه مي خوانيد.

 كتاب مشابهي هم شبيه كتاب شما با عنوان «سازه‌هاي بتون آرمه» تاليف شده و اگر بله چه تفاوتي بين اثر شما و ديگران وجود دارد؟
بله، كتاب‌هاي مشابهي بوده اما طرفداران زيادي پيدا نكرده‌اند. كاري كه من كرده‌ام نتيجه و تجربه پانزده سال سابقه تدريسم در اين زمينه است و گرايش من در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري هم همين عنوان بوده و مدت 5 سال هم در كشور كانادا به تحقيق درباره اين موضوع پرداخته‌ام. بنابراين با آنچه كه ديگران انجام داده‌اند متفاوت است. زيرا من اعتقاد به كار تكراري ندارم.
-‌ كارهاي كه انجام داده‌ايد فردي است يا نتيجه تلاش گروهي است؟
بيشتر فردي است در كتاب اخير نگارش به صورت فردي انجام شده براي رسم شكل‌ها يك گروه بزرگ دانشجويي حدود 15 نفر به من ياري رساندند.
-‌ نياز جامعه را به رشته تخصصي خود چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
رشته مهندسي عمران به ساخت و ساز بر مي‌گردد و نشان دهنده پيشرفت كشور است، در كشورهاي پيشرفته مراجعه به اين كار بسيار زياد است و طرفدار زيادي دارد.
كشور ما هم همين طور است. زيرا در حال توسعه هستيم. زير ساخت‌هاي كشور-‌ ساخت تونل‌ها سدها و جاده‌ها نيازمند اين رشته هستند.
-‌ سير تحول در نوع زير ساخت معماري و مهندسي ايران را چگونه مي‌بينيد؟
اين امر از سه ديدگاه قابل توجه است: 1-‌ معماري است. به هر حال ما يك ساختار شرقي و اسلامي داريم كه در مقابل ساختار غربي است و متفاوت با آن و اين موضوع محتوايي فرهنگي دارد. ما در اين سال هاي اخير با حفظ هويت معماري خود ايده‌هاي نسبتا خوبي از غرب گرفته‌ايم و خطوط نسبتا مناسبي ايجاد شده است.
دوم مربوط به علم ساختمان‌سازي و مهندسي آن است ما در مهندسي سازه چيزي كمتر از ساير كشورها نداريم و اصول آن را در دانشگاهايمان خوب آموزش مي‌دهيم و خوب ياد مي‌گيريم و در اين خصوص ابتكار عمل فراواني داريم. بسياري از مقالات منتشر شده ما مورد توجه كشورهاي ديگر قرار مي‌گيرد و براي آنان مرجع است و از اين لحاظ خوشبختانه كمبودي نداريم. متخصصين ما در اين زمينه توانا هستند و به راحتي وارد بازار كار و بازار تحقيق كشورهاي اروپايي مي‌شوند و در حقيقت نوك پيكان پيشرفت دنيا ايستاده‌اند.
بحث سوم، بحث تكنولوژي و به خصوص مصالح نوين است كه در اين مساله جلو نيستيم. علم داريم اما از ديدگاه تكنولوژي و چگونگي مصارف آن عقب افتاده‌ايم در حقيقت در رديف 15 سال گذشته دنيا قرار داريم. در اين زمينه نياز به يك همت بلند است و سياست‌هاي كلان را مي‌طلبد تا با جهش بيشتر و مصارف و توليد مصالح نوين كه نقش اساسي دارد حركت كنيم داشته‌ام.
-‌ چقدر در روز مطالعه مي‌كنيد؟
حداقل 5 ساعت در شبانه‌روز مي‌نويسم و مي‌خوانم.
-‌ علت گرايش شما به اين رشته چه بوده؟
علاقه داشته‌ام و توصيه‌ام به همه آن‌هايي كه با من مشورت مي‌كنند اين است كه رشته‌هايي را براي تحصيل انتخاب كنند كه علاقه‌مند هستند. علاوه بر اين خانواده‌ام با اين كه در سطح رفاه خوبي نبودند اما به تحصيل توجه زيادي داشته‌اند. با تشويق پدر و به خصوص مادرم، تحصيل و اين مراتب را طي كردم. در زندگي فعلي هم تحمل همسرم در سختي‌ها و زير و بم‌هاي زندگي كمك سازنده و حامي من بوده است و مديون او هستم.
-‌ به جز كتاب هاي تخصصي به چه موضوعاتي در كتابخواني علاقه‌منديد؟   
به كتاب هاي مذهبي، اجتماعي و سياسي علاقه‌مندم. شعر و ادبيات فارسي را دوست دارم.
-‌ كتاب هاي شعر با مضمون عارفانه و موضوعاتي با عنوان معماري باستاني چقدر مي‌تواند در آثار شما موثر باشد؟
بي‌تاثير نيست، مي‌شود از آن‌ها الهام گرفت. روح مي‌خواهد و تعمق مي‌طلبد. البته من نتوانستم آنگونه كه بايد پيوندي بين اين دو برقرار كنم زيرا تخصص من معماري نيست و مهندسي سازه ارتباط كمي با معماري دارد.

.
کد مطلب : 16554
ارسال اين مطلب به دوستان دريافت فايل مطلب نسخه قابل چاپ
با برگزيدگان كتاب سال 1386 _ داوود مستوفي نژاد
تايپ فارسیتايپ انگليسی
آدرس ايميل :
نظر شما :
نمايش آدرس ايميل