​Abdülhüseyin Zerrînkûb'dan Bir Eser Daha İngilizce'ye Çevrildi

 
Publish Date : Monday 3 April 2017 - 11:43
 
 
İran Edebiyatının birçok değerli eserini İngilizce'ye çeviren deneyimli tercüman Paul Sprachman, ünlü İranlı yazar ve araştırmacı Abdülhüseyin Zerrînkûb en önemli eserlerinden biri sayılan ''Two Centuries of Silence'' (İki Asır Sessizlik) adlı eseri İngilizce'ye çevirerek yayınladı.
 
İran kitap Haber Ajansı (İBNA) -  Edebiyat, tarih ve tasavvuf alanındaki çalışmalarıyla tanınan İranlı bilim adamı Abdülhüseyin Zerrînkûb'un ''Two Centuries of Silence: An Account of Events and Conditions in Iran During the First Two Hundred Years of Islam, from the Arab Invasion to the Rise of the Tahirid Dynasty'' adlı eseri, Paul Sprachman tarafından İngilizce'ye çevrilerek yayınlandı.

İran ve İslam tarihi konusunu işleyen eser, İran'ın birinci ve ikinci hicri yıllarındaki siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal vs. durumunu inceliyor. Eserin ilk baskısı 1950 yılında yayınlandı ve daha sonra Zerrînkûb tarafından defalarca gözden geçirilerek, eklemeler yapıldı.

Abdülhüseyin Zerrînkûb 19 Mart 1923'te Burûcird’de doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra bu şehirde başladığı lise öğrenimini Tahran'da tamamladı. Bu arada babasının teşvikiyle Arapça öğrendi; fıkıh, hadis, tefsir, kelâm gibi dinî ilimleri tahsil etti. Ayrıca ilgi duyduğu tarih, felsefe ve edebiyat kitapları okuyarak kendini yetiştirmeye çalıştı.

1941'de Tahran Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kayıt yaptırdıysa da babasının isteği üzerine Burûcird'e dönmek zorunda kaldı. Bir süre Hürremâbâd ve Burûcird’de lise öğretmenliği yaptı; tarih, coğrafya, İran edebiyatı, Arapça, felsefe, yabancı dil, matematik, fizik, ilâhiyat gibi pek çok alanda ders verdi. 1945'te yeniden Tahran Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne girdi. 1948'deki mezuniyetinin ardından aynı bölümde doktora yapmaya başladı. Üniversite tahsili sırasında Tahran'daki çeşitli liselerde öğretmenlik yaptı.

Dönemin en tanınmış ilim adamlarından Bedîüzzaman Fürûzanfer'in danışmanlığında hazırladığı Nakdü'ş-Şi'r, Târîh ve Usûl-i Ân adlı teziyle 1955'te edebiyat doktoru unvanını aldı. Tahran'daki eğitimi sırasında Şeyh Ebü'l-Hasan-ı Şa'rânî’nin sohbetlerine katılarak İslâm felsefesi konusundaki bilgisini arttırdı.

Arapça, Fransızca ve İngilizce yanında II. Dünya Savaşı yıllarında İtalyanca ve Almanca öğrenmeye çalıştı. 1956’da Tahran Üniversitesi Aklî ve Naklî Bilimler Fakültesi’ne doçent olarak tayin edildi. Burada İslâm tarihi, dinler ve mezhepler tarihi, tasavvuf ve bilim tarihi konularında dersler verdi. 1960'ta profesör oldu. Bir yandan Tahran Yüksek Öğretmen Okulu ve Dramatik Sanatlar Fakültesi’nde derslere girerken bir yandan da Fars dili ve edebiyatı doktora programlarında öğrenci yetiştirdi.

1949'dan itibaren beş yıl süreyle haftalık Mihrigân dergisinin başyazarlığını yapan Zerrînkûb, kısa bir süre sonra İntişârât-i Büngâh-i Terceme ve Neşr-i Kitâb adlı kurumun yöneticiliğini üstlendi. Bu arada Müctebâ Mînovî ile birlikte Müessese-yi Lugat-i Franklin’de sözlük ve ansiklopedi yazımıyla ilgili bazı çalışmalar gerçekleştirdi. 1951 yılından itibaren İkbâl-i Âştiyânî, Saîd-i Nefîsî, Muhammed-i Muîn, Pervîz Nâtil Hânlerî gibi bilim adamlarıyla beraber, Hollanda’da basılan The Encyclopaedia of Islam ile Gulâm Hüseyn-i Musâhib’in gözetiminde hazırlanan ve ilk modern Farsça ansiklopedi projesi sayılan Dâ’iretü’l-Ma’ârif-i Fârsî’nin telif ve çeviri çalışmalarına katıldı.

1963'te Râhnemâ-yi Kitâb dergisinin başyazarlığına getirildi. Bunun yanında Sühan, Yaġmâ, Cihân-i Nev, Dâniş, 'İlm ô Zindegî, Mihr, Ferheng-i Îrân-zemîn gibi dönemin etkili sanat ve edebiyat dergileriyle iş birliğini sürdürdü. 1968-1970 yıllarında misafir öğretim üyesi olarak California ve Princeton üniversitelerinde beşerî bilimler alanında ders verdi. Ardından Tahran Üniversitesi’ne döndü. 1976-1977 ders yılında Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanlığını yürüttü.

1981-1983 yılları arasında Fransa'da yaşadı. Avrupa, Amerika, eski Sovyetler Birliği, Hindistan, Pakistan ve çeşitli Arap ülkelerine yaptığı seyahatlerde bilim adamlarıyla tanıştı. Bu ülkelerin kütüphane, bilimsel kurum ve müzelerinden yararlandı; çok sayıda yazma eserin mikrofilmine ulaşma imkânını elde etti. Bağdat’ta V. İslâm (1962), Yeni Delhi’de XXVI. Uluslararası Müsteşrikler, Viyana'da Uluslararası Tarih Bilimleri, Cenevre’de Dinler Tarihi, Duşanbe'de Hâfız-ı Şîrâzî’yi Anma, İtalya ve Amerika'da Nizâmî-yi Gencevî’yi Anma, Münih'te Mevlânâ’yı Anma, Kirman'da Hâcû-yi Kirmânî’yi Anma ve Tahran'da Orta Asya Ulusları İşbirliği kongrelerine katıldı. Orta yaşlarından itibaren çeşitli hastalıklarla mücadele eden Zerrînkûb 15 Eylül 1999'da vefat etti.
 
Share/Save/Bookmark
haber kodu: 246563