?> ?> ارسال اين مطلب به دوستان - یاحقی: بخش عمده‌ای از تاریخ بیهقی «خاطره‌نگاری» است/ کتابی که از چشم تاریخ‌پژوهان دور ماند | ایبنا

ارسال اين مطلب به دوستان

(( یاحقی: بخش عمده‌ای از تاریخ بیهقی «خاطره‌نگاری» است/ کتابی که از چشم تاریخ‌پژوهان دور ماند ))