ارسال اين مطلب به دوستان

(( مدیر نشر کتاب دانشگاهی: در قراردادهایی نشر نباید فقط منفعت یکی از طرفین در نظر گرفته شود ))