?> ?> ارسال اين مطلب به دوستان - سرنوشت پرماجرای بنیانگذار جمهوری ترکیه در کتاب «آتاتورک»/ جسارت همسر رئیس‌جمهوری در پوشیدن شلوار سوارکاری و چکمه ساق بلند مهمیزدار | ایبنا

ارسال اين مطلب به دوستان

(( سرنوشت پرماجرای بنیانگذار جمهوری ترکیه در کتاب «آتاتورک»/ جسارت همسر رئیس‌جمهوری در پوشیدن شلوار سوارکاری و چکمه ساق بلند مهمیزدار ))