?> ?> ارسال اين مطلب به دوستان - برنامه‌های دومین جشنواره ملی نشر دانشگاهی با نگاهی به کتاب‌های برتر دانشگاهی و نشر الکترونیک | ایبنا

ارسال اين مطلب به دوستان

(( برنامه‌های دومین جشنواره ملی نشر دانشگاهی با نگاهی به کتاب‌های برتر دانشگاهی و نشر الکترونیک )) 
برنامه ششم توسعه در صنعت نشر
تاثیر تخفیف بر بازار کتاب