خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 7 خرداد 1391 ساعت 10:00 http://www.ibna.ir/fa/doc/report/135706/باران-بوران-همان-خاك-خنده-ريز -------------------------------------------------- اكبر صحرايي: عنوان : «باران و بوران» همان «خاك خنده ريز» است -------------------------------------------------- اكبر صحرايي كتاب «باران و بوران» را حجيم شده كتاب «خاك خنده ريز» اثر محمد عارف دانست كه حتي با توجه به نو بودن موضوع و نگارش آن به لهجه كازروني، نقاط ضعفي در ساختار و شخصيت‌پردازي و تصوير سازي دارد./ متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، باران و بوران اثر محمد عارف،مجموعه اي از25متن طنز دفاع مقدس با گويش كازروني است كه پس از نخستين چاپ در سال 1390چهار بار تجديد چاپ شد. نگارش اين كتاب به لهجه كازروني باعث شده تا نويسنده در ابتداي كتاب آوانگاري كلمات را در يك جدول پيش روي خواننده قرار دهد. اين آوانگاري مختص به لحن شناسي و بيان صحيح گفتار، واژگان و اصوات است و در پاورقي هر صفحه نيز تلفظ و معناي كلمات آورده شده اند. متن هاي ارايه شده در كتاب يكپارچه نيستندو مخاطب رادر خواندنكتاب باسه قالب خاطره، داستان و شبه نمايشنامه رو به رو مي كند. درپايان كتاب نيز فيلمنامه اي با عنوان عروسي حسن آورده شده است. ارايه نقاشي هاي 4 رنگ در ارتباط بامتن نيزنكته قابل توجه ديگر در اين اثر محسوب مي شود. موضوع نگارش كتاب طنز به لهجه كازوني كه از خوانش سختي برخوردار استرا بااكبر صحرايي، نويسنده طنزجنگمطرح كرديمتا نظر او را درباره اين كتاب بدانيم. مولفي كه اهل شيراز است و خواندن اين كتاب برايش دشوار نيست. نويسنده كتاب خمپار هاي خواب آلود، كتاب باران و بوران را حجيم شده كار قبلي عارف با عنوان خاك خنده ريز دانست و گفت: خاك خنده ريز در سال 1380 توسط كنگره شهداي فارس در 85 صفحه منتشر شد.آن را بيشتر مي پسندم زيرا هم به گويش محلي توجهدارد و همكاري نو در طنز دفاع مقدسمحسوب مي شد. وي ادامه داد: در كتاب خاك خنده ريزخاطرات، كوتاه اند. 80 درصد اينخاطرات با موضوع دفاع مقدس و 20 درصد هم به انقلاب پرداخته اند. اين اثر منبع خوب و غني اي براي نوبسندگان جواني استكه مي خواهنددر نگارش اثراز مضامين طنز استفاده كنند. صحرايي افزود: زماني كه باران و بوران چاپ شد، نويسنده در هيچ جاي كتاب ذكر نكرد كه اين اثر برگرفته از همان كتاب خاك خنده ريز است كه اين بار در 183 صفحه چاپ شده است. وي يكي از نقاط ضعف بارز اثر را حجيم شدن مطالب دانست كه از جذابيت متن كاسته و گفت: پس از مقايسه دو كتاب خاك خنده ريز و باران و بوران متوجه شدم كه متن خاطرات از 1 يا 2 صفحه به 5 يا 6 صفحه تبديل و در پايان كتاب هم فيلمنامه اي اضافه شده است. صحرايي كتاب باران و بوران را بيشتر مجموعه خاطرهدانست و افزود: ما در اين كتاب با يك كشكول مواجهيم. زيرا متنارايه شده در كتاب بين خاطره، داستان و نمايشنامه سرگردان مانده است.ناشر در مقدمه كتاب، اين اثر را مجموعه داستان معرفي مي كند در حالي كه كتاب همان خاطرات نقل شدهخاك خنده ريزباحجم بيشتر است. به اعتقاد مناين كتاب مجموعه داستان و نمايشنامه نيستو تنها يك مجموعه خاطره است. نويسنده كتاب خمپاره هاي خواب آلود ادامه داد: در مقايسه دو كتاب مي توان دريافت كه كتاب خاك خنده ريز تاثير بيشتري از كتاب باران وبوران بر مخاطب دارد. زيرا باعث خستگي خواننده نمي شود و فيلمنامه اي كه در پايان كتاب آمده اثر را از قالب طنز خارج كرده است. وي ادامه داد: باران و بوران ازنظر فني مجموعه اي پكپارچه نيست. نويسنده در خاطرات به شخصيت سازي نپرداخته و مشخص است كه اين كتاب بر اساس مجموعه اي از خاطرات رزمندگان و فرماند هان به صورت پراكنده گردآوري شده است. صحرايي اين كتاب را فاقد فرم مشخصي خواند و گفت: ضعف در تصوير سازي يكي ديگر از نقاط ضعف است. زيرا نقاشي ها سطحي اند وموضوعي نو را به مخاطب منتقل نمي كنند و فقط 4 رنگ اند. اين نوع تصاوير ويژه كودكانند و اگر مخاطب كتاب جوانان و بزرگسالانند بايد از نقاشي هاي دو رنگ يا سياه و سفيد استفاده مي شد. اين كتاب ظرفيت استفاده از تصويرسازي مدرنرا داشت،اما تصاوير همان سبك و سياق قديمي را دارند و كمكي به خواننده در خوانش متن نمي كنند. وي ادامه داد: اگر مولف اين كتاب رابه كارشناسان نشانمي داد وبا حذف برخي از بخش ها مانند فيلمنامه، آن را در 120صفحه منتشر مي كردبه طور حتمماندگار مي شد. زيرا اثر از نظر محتوا جالب است ودر حوزه دفاع مقدس نمره قبولي گرفته است. اين نويسنده افزود: برخي متن ها جذاب و خواندنياند و مخاطب را هم به خنده وامي دارند و هم از از سوي ديگر باعث تفكر او مي شوند. بايد اين كار را به فال نيك گرفت زيرا طنز دفاع مقدس در كشور ما فقير است و حركت اين مولف در اين حوزه قابل تقدير است و مي تواند نمونه كاري خوببراي نويسندگان جوان باشد. از سوي ديگر، رضا دالوند، تصوير گر كتاب باران و بوران نقد هاي وارد بر تصويرسازي كتاب را صحيح دانست و گفت: فرم تصويرسازي كتاب بر اساس سليقه نويسنده است و اين كار را در مدت زمانكوتاهي انجام دادم. وي ادامه داد: اين كتاب به زبان بومي نوشته شده بود و نويسنده متن هاي خلاصه شده اي را در اختيارم قرار داد. در حالي كه يك تصويرگر بايد متن را كامل بخواند تا با آن ارتباط برقرار كند. دالوند با تاكيد بر اين كه تصويرگري 4 رنگ براي بزرگسالان به كار نمي رود، گفت: معتقدم كه اگر تك رنگ يا دو رنگ كار مي شد بهتر بود واگر براي تصويرگري كتاب زمان كافي داشتم، تكنيك را عوض مي كردم تا طنز را به صورت دروني تر به مخاطب منتقل كند. محمد عارف قرار است در چاپ پنجم كتاب باران و بوران علاوه بر تغييراتي در متن و حذف فيلمنامه پاياني كتاب، تصوير روي جلد را هم عوض كند. اين تغييرات به دليل انتقاد هاي وارد بر كتاب است. اين كتاب تاكنونسه بار تجديد چاپ شدهو چاپ چهارم آن در بيست وپنجمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران توسط انتشارات سلمان فارسي عرضه شده است.