خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 1 آبان 1390 ساعت 16:36 http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/119876/رک-پوست-كنده-آسیه-جوادی-کتاب-فروشی-ها -------------------------------------------------- عنوان : «رک و پوست كنده» آسیه جوادی در کتاب‌فروشی‌ها -------------------------------------------------- «رك و پوست كنده» يا «داستان ما زنان»، مجموعه داستاني نوشته آسيه جوادي (ناستين) است كه به زودي منتشر مي‌شود. به گفته جوادي، در اين مجموعه سعي شده تا تصوير واقعي زن ايراني غير از آنچه در برخي رمان‌های چند دهه پيش و سال‌هاي اخير توصيف شده،نشان داده شود._ متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) جوادي درباره اين مجموعهكه به زودي از سوي نشر آموت راهي بازار كتاب مي شود،توضيح داد: اين كتاب دربرگيرنده مجموعه نوشته هايی است كهبهمدت يک سال در ستوني از روزنامه فرهيختگان منتشر مي شد. وي افزود: در اغلب فضاهاي داستاني بسياري از نويسندگان و داستان نويسان ايراني، شخصيت زنان به شكليواقعي توصيف نمي شود و اين شخصيت پردازي از نگاه مخاطبان قابل درک نيست و خواننده نمي تواند با آن ها همذات پنداري كند. اين پژوهشگر در ادامه با بيان اينكه اين نگاه نمي تواند هويت واقعي زنان و در مجموع انسان را تبيين كند، اضافه كرد: من سعي داشتم تا به زنان نگاهي امروزی داشته باشم و درباره زناني نوشته ام كه همين دورو بر ومانند من و شما هستند. وي گفت: بايد بدانيمچيزهايي در اطراف ما وجود دارند كه ديده نمي شوند و نويسنده بايد آن ها را به خوبي ببيند و بنويسد. جوادياكنون يک مجموعه داستان ديگر را نيز آماده انتشار كرده است.