?> ?>خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 18 آذر 1388 ساعت 11:12 http://www.ibna.ir/fa/naghli/56765/كتاب-نامه-احمد-اخوت-منتشر -------------------------------------------------- كاغذي با احساس از راه دور عنوان : كتاب «اي نامه» احمد اخوت منتشر شد -------------------------------------------------- «اي نامه» تازه‌ترين كتاب احمد اخوت توسط موسسه جهان كتاب منتشر شد. اين اثر سومين كتاب اين نويسنده است كه به طور خاص به موضوع نوشتن و اهميت آن مي‌پردازد. بررسي وجوه احساسي نامه‌نگاري از بخش‌هاي دیگر اين اثر است./ متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، روياي نوشتن وتا روشنايي بنويساز ديگر آثار اخوتدرباره نوشتن و آداب نگارش است كه سال گذشته از سوي انتشارات موسسه جهان كتاب به چاپ رسيد. اي نامه نيز به موضوع نامه و نقش آن در ادبيات اختصاص يافته است. اخوت در اين كتاب با ارايه ديدگاه هايي از برخي نويسندگان مطرح دنيا به بررسي اين موضوع و جايگاه ادبي آن از وجوه مختلف جامعه شناسي و هنري پرداخته است. ويدر مقدمه اين كتابنوشته:حتما مي پرسيد چرا رفته ام سراغ نامه ها؟ آن هم در غروب نامه نويسي كاغذي و رواج نامه هاي الكترونيكي؟ بالاخره بايد از اين منظر به نامه نگاه كنيم كه هر يك از آنها پيكي رسيده از جايي ديگر است و نمايي دور را به ما نشان مي دهد. نامه كاغذي نه مانند نامه الكترونيكي خنثي (شايد هم مرده) بلكه موجودي با هويت و زنده و حامل نشانه هايي از خود نويسنده است (كاغذي رسيده از آ نجا، محلي دور از من) چه ردهاي درخشاني كه گاه از فرستنده نامه بر كاغذ باقي است: چند اثر خون ( هنگام نوشتن نامه تيزي كاغذ دستش را بريد)، يكي دو موي ابرو (در اثر خاراندن فرو افتادند روي كاغذ)، جاي خيسي بر كاغذ(دست نويسنده عرق كرده يا باران و يا آب چكيده روي نامه).... نويسنده در پايان اين مقدمه آورده است: مهم اين است كه ما اين همه آثار را برنامه هاي كاغذي مي بينيم، چيزهايي كه حتي يكيشان در نامه هاي الكترونيكي ديده نمي شوند. اخوت در اين كتاب با ارايه ديدگاه هايي از برخي نويسندگان مطرح دنيا به بررسي اين موضوع و جايگاه ادبي آن از وجوه مختلف جامعه شناسي و هنري پرداخته است. اصول پستي، نامه هاي غيابي، نامه هاي به مقصد نرسيدهو از:من به:تو از سرفصل هاي بخش هاي مختلف اين كتابند. دور و نزديك نامه ها و بوسه هاي كاغذي نيز نخستين بخش هاياين كتاب را تشكيل مي دهند. چطور است هربار به نامه رسان انعام بدهيد (ارنست همينگوي)، نامه رسان ناجنس (رابيندرانات تاگور) و نامه رسان (ريچارد براتيگان) مقالاتي اند از نویسندگان سرشناسكه در بخش اصول پستي اين كتابگنجانده شده اند. نامه هاي غيابي، نامه اي در مرگ فلوبر، هتل فين جويس، نامه هاي عروسك، ساعت كافكا و نامه اي از پاريس، نيز از مطالب بخش نامه هاي غيابي اند. در فصل نامه هاي به مقصد نرسيده نيز مقالاتي با نام نامه هايفرستاده نشده، نامه پاياني و آخرين شعر، به چاپ رسيده است. مقدمه، نامه هايي به خاله ژوزفين (جيمز جويس) و نامه اي به دنيا،نيز از مطالب قسمت پاياني اين كتاب به شمار مي آيند. اي نامه نوشته احمد اخوت پاييز امسال (88) به شمارگان 550 نسخه از سوي انتشارات موسسه فرهنگي، هنري جهان كتاب منتشر شد. اين كتاب 314 صفحه اي با قيمت 5000 تومان دربازار ارايه مي شود.