خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 21 بهمن 1397 ساعت 10:49 http://www.ibna.ir/fa/doc/shortint/271308/علوم-اجتماعی-مایل-اندیشیدن-نقد-روشنگری -------------------------------------------------- بازخوانی مقصود فراستخواه از چهار دهه علوم اجتماعی در ایران و آثار آن عنوان : علوم اجتماعی مایل به اندیشیدن، نقد و روشنگری است -------------------------------------------------- مقصود فراستخواه گفت: علوم اجتماعی مایل به اندیشیدن، نقد و روشنگری است و نسل‌های جدید علمی هم در راهند. متن : مقصود فراستخواه جامعه شناس ایرانی و عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در گفت وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)در ارزیابی خود از وضعیت کمی و کیفی علوم اجتماعی پس از انقلاب اسلامی عنوان کرد: علوم اجتماعی می شود گفت با چنگ و دندان تلاش کرده و خیلی زمینه خوبی برایش فراهم نبوده است. وی ادامه داد:طی این چهار دهه دیدگاه هایی مطرح شد که ایدئولوژی بر علم حاکم شد و ایدئولوژی دولتی دچار یک وضعیت و هژمونی شد که سبب شد بیشترین لطمه را علوم انسانی و علوم اجتماعی ببیند و با دیدگاه هایی مثل بومی سازی، آزادی فکری متفکران علوم انسانی و امکان های معرفت شناختی سلب شد. به گفته فراستخواه، البته این باز نشان دهنده زمینه ها و ظرفیت ها و قابلیت های تمدنی این جامعه است. ظرفیت های فرهنگی جامعه به رغم همه محدودیت ها و کمبودهایی که می بینیم به گونه ای است که علوم اجتماعی همچنان نفس می کشد. وی تاکید کرد: علوم اجتماعی مایل به اندیشیدن، نقد و روشنگری است و نسل های جدید علمی هم در راهند و اگر این امکان فراهم شود مسلم می تواند برای سرزمین و محافظت و آینده این سرزمین بسیار موثر باشد. این استاد جامعه شناسی در پاسخ به این سوال که آیا کارنامه نشر علوم اجتماعی قابل دفاع است؟ عنوان کرد:متاسفانه به دلیل محدودیت ها و زمینه های نامساعد و سیاست های غیر حمایتی که وجود داشته و از سوی دیگر سیاست های کنترلی و مداخله ای موجب شده علوم اجتماعی کتاب های جدی منتشر نکند. بنابراین برخی محدودیت ها مانع شکوفایی علوم انسانی و اجتماعی شده و من معتقدم ظرفیت هایی برای این جامعه است که می تواند بار علوم اجتماعی را به دوش بکشند.