خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 6 مهر 1392 ساعت 10:02 http://www.ibna.ir/fa/tolidi/181154/محور-جهان-بینی-نویسنده-به-جای-سیاست-معرفت-مبتنی-باشد -------------------------------------------------- علی باباچاهی: عنوان : محور جهان‌بینی نویسنده به‌جای سیاست بر معرفت مبتنی باشد -------------------------------------------------- علی باباچاهی، شاعر، به بهانه چاپ دوم کتاب «عقل عذابم می‌دهد» گفت: جهان‌نگری، خودشناسی و چند لایه بودن تفکر مؤلف را باید از متن کتاب دریافت. نویسنده و هنرمند حتما باید جهان‌بینی داشته باشد. البته محور این جهان‌بینی نباید بر ایدئولوژی سیاسی مبتنی شود؛ بلکه باید مبنی بر معرفت صورت گیرد.- متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، باباچاهی گفت: کسی که 50 سال استکار ادبی می کند، حتما باید جهان بینی داشته باشد. این جهان بینی البته ناظر بر تعریف خاص، ثابت و مرسوم نیست. منظورم این است که نباید محور جهان بینی ایدئولوژی سیاسی باشد بلکه باید مبنی بر معرفتصورت گیرد. وی توضیح داد: معرفت را به ویژه در حوزه شعر به شناختی بی طرفانه از واقعیت ها و رویدادها باید تعبیر کرد اما منظورم از بی طرفی این نیست که با حقیقت و یا حقایقی از جهان روبه رو نیستیم و نباید از آن ها دفاع کنیم بلکه منظورم پرهیز و فاصله گرفتن از نوعی جزمیت و تعصب است. وی درباره پدیده رشد ناموزون که در مقاله آخر کتاب با موضوع محور و مشخصه های شعر پسانیمایینوشته شدهاست، توضیح داد: من در آخر کتاب عقل عذابم می دهد به اشارات اکتفا کرده ام. وقتی آدم به اشارات اکتفا می کند، مخاطبان خاصی را در نظر می گیرد. وقت و مجالی که یک مقاله همراه کتاب به انسان می دهد، اجازه شرح و بسط و ارزیابی های علت و معلولی را از فرد می گیرد ولی منظور از عدم توازن که به آن اشاره کرده ام، مشخص است. شاعر به شیوه خودشان عاشق می شوند گفت: در جامعه، به ویژه از لحاظ شعر و داستان و هنر، از فرهنگی یکدست و متوازن برخوردار نیستیم. در اینجا کار من رضایت فوری مخاطب نیست. در غیر این صورتباید مؤلفی باشم که در طی ازدیاد مخاطب و در عین حال تخدیر روحی مخاطب باشم؛ یعنی مطالبی به آن ها بدهم که مورد پسند و خوش آیند آن ها باشد. کار شعر به ویژه شعر متفاوت از طرف یک شاعر مؤلف طبعاً خواسته های عموم را برآورده نمی کند. شاعر مؤلف نباید بر این روش باشد که خواسته های خوانشی مخاطب را عرضه کند؛ بلکه خواسته و ناخواسته با متنی که می آفریند و البته به تدریج، ارتقای دریافت خواننده را برآورده خواهد کرد؛ یعنی به جای این که آن ها را تسکین دهد، ذهنشان را ارتقا می دهد. شاعر مؤلف همرنگ جماعت نمی شود چون سرشتش این طور است. وی در این باره که در طول سالیان اخیر چه تصوری از مخاطبان و خوانندگان شعرهایش داشته، توضیح داد: درسال های اخیر با استقبال بهتر و بیشتری از مخاطبان مواجه بوده ام وسند این که مخاطبان بیشتری دارم، این است که کارهای متفاوتی داشته ام. با توجه به کاری که می کنم فروش کتاب هایم رضایت بخش بوده است. البته شاعر می تواند شعر عاشقانه سطحی بگوید یا عنوانی برای کتابش انتخاب کند که همهکتاب هایش ظرف مدتی کوتاه به فروش برسد. باباچاهی ادامه داد: ذاتم این نیست که به خواننده دروغ بگویم و شعری بگویم که به ظاهر باب طبع او باشد.باید چند بار با حسن ظن با شعرها برخورد داشته باشی تا رمز و راز شعر و نه تنها یک معنای خاص را دریافت کنی. در بخشی از نخستین شعر کتاب با عنوان از این که در سه زمان آمده است: زمان تقویمی یعنی چه یک جا و در سه زمان به کسی فکر کن که یکی بود و یکی نبود یکی که بود و مثل هر چه خودش بود یکی که هست و مثل هر چه که فکر می کنم هست و نیست یکی که نمی دانم از کدام آینه ی جیبی و چه وقت؟ و بعدها که چه خواهد بود و چه نخواهد بود. ... عقل عذابم می دهد در سال 1391 از سوی نشر زاوش منتشر شد وکمتر از یک سال به چاپ دوم رسید. کتاب باباچاهی که شعرهای دی ماه 75 تا فروردین 78 شاعر را در برمی گیرد، با شمارگان هزار و 200 نسخه و با قیمت یازده هزار تومان در 235 صفحه منتشر شده است. باباچاهی حدود 18 سال در بوشهر به تدریس ادبیات اشتغال داشت. این شاعر در طول مدت تدریس خود علاوه بر انتشار شعر در نشریات پایتخت،در حوزهمطبوعات نیزفعالیت می کرد. تازه ترین کتاب های وی با نام های عقل عذابم می دهد و به شیوه خودشان عاشق می شوند امسال(1392) به ترتیب از سوی نشر زاوش و مروارید منتشر شده اند.