خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 5 بهمن 1399 ساعت 12:00 http://www.ibna.ir/fa/note/301754/بی-تفاوتی-پاسخی -------------------------------------------------- یادداشت جبار رحمانی درباره کتاب «بی تفاوتی؛ یک انتخاب ناگزیر» عنوان : بی تفاوتی، پاسخی است به بی تفاوتی! -------------------------------------------------- کتاب «بی تفاوتی؛ یک انتخاب ناگزیر» نشان می‌دهد که بی تفاوتی بخشی از سیاست زندگی و گاه سیاست مقاومت است. کتاب بی‌تفاوتی ،خودش حاصل بی تفاوت نبودن مولف به واقعیت زندگی جاری جامعه ایرانی است. متن : خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) جبار رحمانی؛ عضو هیأت علمی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی: کتاب بی تفاوتی نوشته فاطمه علمدار که امسال از سوی نشر اندیشه احسان وارد بازار نشر شد، به مقوله مهمی در زندگی روزمره ایرانیان توجه کرده است، اینکه چگونه آدم ها نسبت خودشان را با شرایط و موقعیت های پیش روی خودشان تنظیم می کنند. هرچند در وهله اول این موضوع، یک امر روانشناختی به نظر می رسد، اما آنچه که در جریان زندگی ما رخ می دهد، هرچند ابعاد روانی دارد، اما در کنه خودش حاصل شرایط جاری زندگی واقعی ما در میانه جمع و با دیگران است. به همین دلیل برخی مکاتب جامعه شناختی وظیفه این علم را فهم نیروهای موثر بر ایجاد و شکل دهی به رفتارها و کنش های اعضای جامعه می دانند. از این رو مساله اصلی آنست که کنش هایی که آدمها در موقعیت های اجتماعی انتخاب می کنند، نه یک امر صرفا فردی، بلکه یک امر جمعی و محصول تعاملات اجتماعی است. لذا باید به دنبال عناصر سازنده این کنشها، و فهم ابعاد و پیامدهای آنها و مهمتذ از همه فهم چگونه رخداد این کنش ها در واقعیت بود. کتاب حاضر نیز در همین سنت قرار دارد و به دنبال آنست که آدمها چگونه انتخاب هایشان را در رفتارشان شکل می دهند، و چگونه از خلال کنش هایی که انجام می دهند جریان زندگی را برای خودشان معنادار می کنند و به عبارت دیگر با این کنش های خرد و جاری، زندگی خودشان و معنا را برای خودشان می سازند. این درک از زندگی اجتماعی بیانگر آنست که زندگی و رفتارهای ما صرفا از پیش تعیین شده و محصول ساختارهای بزرگ و نامرئی نیست، بلکه کنشگران بواسطه انتخاب هایشان زندگی را شکل می دهند. کتاب حاضر به مساله مهمی در زندگی ما ایرانیان توجه کرده، اینکه چرا آدمها نسبت به برخی رخدادها و موقعیت ها، بی تفاوت می شوند و اصولا بی تفاوتی چه معنایی برای آنها دارد. شاید در وهله اول، بی تفاوتی را نوعی بی مسئولیتی یا نوعی ضعف اخلاقی بدانیم، که در این حالت پدیده ای ناهنجار است. عده ای نیز آن را ناشی از ضعف ها و اختلالات روانی در مواجهه با موقعیت های پیش رو می دانند و آن را به اختلال روانی و آسیب های روحی منتسب می کنند. در نهایت می توان تعریفی غیرآسیب شناختی هم از آن داشت، که در این منظر، بی تفاوتی یک انتخاب و یک مکانیسم کنشگری در جامعه است، و لذا وظیفه ما آنست که فارغ از ارزیابی ها و قضاوت های پیشینی در مورد آن، بفهمیم این انتخاب و منطق کنش چرا و چگونه در واقعیت شکل می گیرد. از این رو کتاب تلاش دارد نقبی به درون زندگی ایرانیان بزند، تا در موقعیت های بغرنجی که آدمها ناگزیر به انتخاب بی تفاوتی هستند، آن شرایط را بهتر بفهمیم و مهمتر از همه آنکه از تحلیل های کلیشه ای مانند مردم خودخواه، جامعه بی تفاوت و مردم بی مسئولیت و ... که پیشایپش با قضاوت های منفی این نوع کنش ها و کنشگران را ارزشگذاری منفی کرده اند، فاصله بگیریم. کتاب تلاشی است برای نشان دادن فرآیند ساخته شدن زندگی ما ایرانیان در خردترین و نزدیکترین سطح آن، جایی که ما ریزترین ولی در عین حال جدی ترین استراتژی های زندگی مان را می سازیم. کتاب شامل یک دیباچه، درآمد و چهار فصل است. دیباچه را دکتر جوادی یگانه، یکی از مهمترین متخصصان مطالعات اجتماعی فرهنگ و شخصیت ایرانیان نوشته اند. هرچند کتاب در اصل برگرفته از رساله دکتری خانم علمدار در دانشگاه تهران است، اما در قالب فعلی، تبدیل به کتاب شده و تفاوت هایی با شکل رساله دانشگاهی دارد. دکتر یگانه در دیباچه مختصری که نوشته اند، به خوبی زمینه بحث و ایده اصلی کتاب و اهیمت آن را جمع بندی کرده اند و در مورد کتاب نیز نظرشان آنست که این اثر در نوع خود نخستبن پروژه پژوهشی در ایران است که با شیوه ای کیفی و بهره گیری از روش شناسی مردم نگار به بررسی موضوع بی تفاوتی اجتماعی می پردازد. هرچند این کتاب در وهله اول شبیه کتاب های خلقیات نویسی است، اما تفاوت جدی این کتاب با سری خلقیات نویسی در ایران آنست که در خلقیات نویسی بر ایده های فردی یک شخص (گاه نویسنده متن و گاه سفرنامه نویس و...) تاکید شده است و به نوعی بیان تجربه های شخصی مولفان از پدیده های اجتماعی است. کتاب های دیگری هم هست که می توان آنها را حاصل جستار نویسی مولفان در زمانه و زمینه های مختلف دانست. اما کتاب خانم علمدار، این تفاوت جدی را با سری خلقیات نویسی را دارد که دقیقا در پارادایم جامعه شناسی قرار دارد و پژوهشی آکادمیک در باب منطق کنش های ایرانیان است که نمونه های اندکی در این زمینه وجود دارد و شاید بهترین نمونه ای که از این نوع مطالعات در زبان فارسی وجود دارد، کتاب زبان، قدرت و منزلت در ایران تالیف ویلیام بی من هست. از این رو مهمترین ویژگی کتاب حاضر، ابتنای آن بر روش شناسی علمی جامعه شناختی است، از این روی قابلیت ارزیابی و سنجش علمی را هم در خودش دارد. کتاب در فصل اول، تلاش کرده تعریفی علمی و جامعه شناختی از مقوله بی تفاوتی بدهد و ریشه های این مفهوم را در آرای نظریه پردازان بزرگ علوم اجتماعی دنبال کند. هرچند این بحث با تبارشناسی واژه انگلیسی بی تفاوتی شروع می شود، اما بهتر بود مولف هم به دلالت های این واژه در زبان فارسی و اصطلاحات مترادف آن در زبان فارسی می پرداخت. لذا ریشه شناسی این واژگان و مفاهیم فارسی برای این پدیده، برای صورتبندی جامعه شناختی این پدیده در زندگی ایرانیان ضرورت دارد. در فصل دوم است که مولف تلاش کرده از منظری جامعه شناختی، پدیده اجتماعی ـ روانی بی تفاوتی را در بافت تعاملی و موقعیت اجتماعی آن توصیف و تحلیل کند. قلم روان و ذهن خلاق مولف، به خوبی می تواند مخاطب را با جریان رخداد این پدیده فرهنگی همراه کند و حسی از همدلی و درک همدلانه از این کنش را برای مخاطب فراهم کند. مولف عملا به مخاطب نشان می دهد که بی آنکه درباب بی تفاوتی قضاوت ارزشی و اخلاقی داشته باشد، آن را مورد واکاوی قرار داده تا درک توصیفی و تحلیلی عمیقی از آن بدست آورد. این فصل در عمل بیانگر روش کار میدانی محقق هم هست. البته می توان این نقد جدی روش شناختی را هم بر کار وارد کرد، اینکه ما به دنبال فهم و تحلیل ذهنیت آدمها در توجیه و توضیح بی تفاوتی شان باشیم، تا حدی از منطق روش شناختی پاراداریم جامعه شناسی مکتب کنش متقابل نمادین که مبنای این کتاب هم هست، فاصله دارد. این مکتب جامعه شناختی، از طریق تجربه زیسته و گاه انجام کنش های خلاف قاعده، قواعد مبنایی و ضمنی کنش در آن بافت و بستر را آشکار می کند. آدمها وقتی از کنش در شرایط بعد از رخداد واقعه صحبت می کنند، به تعبیری روایت دستکاری شده خودشان را از آن کنش بیان کرده اند. لذا ما نه با کنش واقعی، بلکه با روایت از کنش افراد توسط خودشان مواجهیم. از این رو این روش شناسی، بیشتر در الگوی روشی نظریه مبنایی قرار می گیرد تا روش شناسی مردمی. هرچند در کتاب هم معادل یکسانی برای اتنومتدولوژی دیده نمی شود. گاه روش شناسی مردم نگار آمده و گاه روش شناسی مردم. اما در مجموع کتاب به شیوه خلاقانه ای توانسته وارد زیست جهان کنشگران و نحوه توجیه و برساخت معنا توسط آنها شود. در فصل سوم، مولف به گونه شناسی انواع بی تفاوت پرداخته است، و چهار گونه بی تفاوتی را بر می شمرد، 1- بی تفاوتی از روی ناتوانی، 1- بی تفاوتی اخلاق مدار، 3- بی تفاوتی گزینشی و 4- بی تفاوتی محتاطانه. هرچند این گونه شناسی چهارگانه در بطن خود، انواع فرعی تری را هم دارند، اما این طبقه بندی دقیق میتواند مخاطب را برای خروج از کلیشه های فرهنگی در ساده سازی فهم امور پیچیده و قضاوت های پیشینی درباره آن رها کند. در فصل چهارم، مولف تلاش کرده نتیجه نهایی کارش را به صورت مختصر بیان کند. چهار دلیل اصلی برای انتخاب بی تفاوتی به مثابه نوع خاصی از کنش در بافت های تعاملی ایرانیان بر حسب نظر مولف کتاب عبارتند از: یک، انسداد جریان های اطلاعاتی. این موضوع که در نهایت منجر به ابهام عمومی در بافت های تعاملی شده، خودش سبب می شود که کنشگر از ترس رویدادهای پیش بینی ناپذیر از گام برداشتن هراسان شود. و در نتیجه به سمت جانب احتیاط رفته و بی تفاوتی را مناسب ترین راه حل می داند. دوم، مرگ خلاقیت است. نظام های اجتماعی و سیاسی ایدئولوژیک منجر به شرایطی می شوند که امور از پیش تعیین شده هستند، یا باید به شکل های خاص تعیین شوند. در نتجیه ما با شرایط مرگ خلاقیت مواجهیم. سوم، انباشت بیش از حد تنش های متعدد در جامعه و زندگی افراد. جامعه ایرانی، در دهه های اخیر نتوانسته روی خوشی از زندگی را ببینید. نظام های مدیریت جامعه، عملا به دلیل بی کفایتی یا تصمیم گیری های غلط، جامعه را به سمت انبوهه ای از بحران ها و تنش های بی پایان و مهمتر از همه تنش های حل ناشده و پرونده های بسته نشده برده اند. لذا در چنین جامعه ای حساس بودن به شرایط جامعه به معنای صرف انرژی روحی فراوان و عملا به بهای از دست دادن آرامش و امینت ذهنی خواهند بود. لذا پذیرش وضع نامطلوب و بی تفاوتی بدان، استراتژی برای مواجهه با این شرایط خارج از کنترل است. چهارم، احساس انزوا و تنهایی، دلیل چهارم خلق مداوم بی تفاوتی در میان کنشگران است. نوعی اجبار به اتکا به خویشتن به واسطه اعتمادناپذیری جهان بیرونی و دیگران. کتاب تلاشی خلاقانه برای روشن کردن بی تفاوتی است، اما پایان کتاب، مولف با نقل داستان خرابی سیستم سرمایش کتابخانه ملی در تابستان و موقع نوشتن این متن پژوهشی، و پناه بردن افراد به آوردن پنکه های کوچک شخصی برای خنک شدن، ناخواسته نتیجه ای دیگری را به کتاب می افزاید که مولف در گونه شناسی هایش بدان چندان توجه نکرده است: بی تفاوتی، پاسخی است به بی تفاوتی. مثال پایانی کتاب نشان می دهد وقتی نهادها یا کنشگران نهادی (مسئول سالن مطالعه و سیستم سرمایش به شان و شرایط حاضران در سالن مطالعه احترامی نگذاشته و نسبت به شرایط آنها بی تفاوت هستند، این کنشگران مطالعه کننده هم در چاسخ به این تفاوتی، راه حلی فردی را جستجو کرده و با آوردن پنکه، بی تفاوت از کنار بی تفاوتی مدیران و مسئولان کتابخانه می گذرند. تا بجای صرف انرژی، کار خودشان را دنبال کند. در نهایت کتاب نشان می دهد که بی تفاوتی بخشی از سیاست زندگی و گاه سیاست مقاومت است. بی تفاوتی صرفا به معنای عدم کنشگری در یک بافت نیست، بلکه پیش از آن مشروعیت آن بافت و تعهد مداخله گرانه اخلاقی ما به آن را منتفی کرده و درنهایت پس از این فرآیند مشروعیت زدایی تعهد مداخله گرانه به بافت های تعاملی، کنش بی تفاوتی را امکان پذیر می کند. به عبارت دیگر بی تفاوتی را نمی توان صرفا فقدان کنش دانست، بلکه خودش نوعی کنش است. کنشی برای فروکشیدن واقعیت و نشان دادن بی ارزشی آن. حال اگر این واقعیت در بافت سیاسی باشد می توان آن را نوعی مقاومت سیاسی علیه سلطه دانست و اگر در شرایط حاد یک بحران اجتماعی جدی باشد، می توان آن را نوعی گسبختگی یا سستی جهان اجتماعی دانست که می تواند زمینه ای برای تشدید یا توسعه بحران باشد. به هر حال چنین کتاب هایی می تواند گامی باشند برای خروج از منطق کلیشه ای و متاثر از ژانر خلقیات شرق شناختی از ایرانیان. مساله اصلی فهم علمی و جامعه شناختی از زندگی ایرانیان خواهند بود. البته کل کتاب بیانگر آنست که مولف، نتوانسته از کنار زندگی روزمره و مکانیسم های برساخت آن بی تفاوت بگذرد، لذا کتاب بی تفاوتی ،خودش حاصل بی تفاوت نبودن مولف به واقعیت زندگی جاری جامعه ایرانی است.