خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 11 شهريور 1387 ساعت 13:07 http://www.ibna.ir/fa/report/25272/تجليل-علي-اكبر-شعاري-نژاد-معلم-مؤلف-نمونه -------------------------------------------------- انجمن آثار و مفاخر فرهنگي برگزار كرد عنوان : تجليل از علي‌اكبر شعاري‌نژاد، معلم و مؤلف نمونه -------------------------------------------------- عصر روز گذشته، يكشنبه دهم شهريور ماه در سالن اجتماعات انجمن آثار و مفاخر فرهنگي از علي‌اكبر شعاري به عنوان معلم و استاد دانشگاه برجسته و مؤلف در حوزه تعليم و تربيت، آموزش و پرورش و روان‌شناسي تجليل شد.\ متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، علي اكبر شعاري نژاد،معلم و كارمند آموزش و پرورش، درسال 1334در رشته فلسفه و علوم تربيتي فارغ التحصيل و موفق به اخذ ديپلم فرهنگيآن زمانشد و تدريس در دانشسراي تبريز را آغاز كرد. وي تحصيلات عالي خود را در دانشگاه تهران ادامه داد وسال 1347 در رشته روان شناسي فارغ التحصيل و سپس در سال هاي بعد استاد دانشكده روان شناسي و علوم تربيت علامه طباطبائي شد.شعاري نژاداولين كسياست كه در زمينه روان شناسي رشد، روان شناسي يادگيري و اصول ادبيات كودكان تاليف دارد. از جمله آثار وي كه تاكنون چاپ شدهمي توان به فلسفه آموزش و پرورش، فرهنگ علوم رفتاري، نظري هاي رشد و تكامل انسان، مباني روان شناختي تربيتي و آثار ديگر در حوزه تعليم و تربيت، آموزش و پرورش و روان شناسي اشاره كرد. عمده آثار وي تاليف است و تنها دو اثر ترجمه شده دارد. شعاري نژاد در حال حاضر دو اثر با نام هاي روان شناسي كودك و روان شناسي اجتماعي در دست چاپ دارد. انجمن آثار و مفاخر فرهنگيعصر روز گذشتهدر مراسمي از شعاري نژاد، به پاس زحمات وي در عرصه تعليم و تربيت و آموزش و پرورشتجليل كرد. در اين مراسم حسن ملكي، معاون پژوهشي دانشگاه علامه طباطبائي و رئيس دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي، مرتضي مجدفر، سردبير رشد آموزش ابتدايي، ابراهيم اصلاني، مدير امور پژوهشي سازان سما و جواد محقق شاعر و نويسنده حضور داشتند. در ابتداي اين مراسم مهدي محقق، رئيس انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، تعليم و تربيت رايكي از مهم ترين مسائل فرهنگي دانست و گفت: اهميت تعليم و تربيت به اندازه اي است كه در قرآن كريم و احاديث ائمه اطهار(ع) هم به آن اشاره شده است. وي در ادامه افزود: در كنار ارج نهادن به تعليم و تربيت، قدرداني و سپاس از معلم، به خصوص اگر داراي صفت برجسته باشد واجب است و از آن جايي كه علي اكبر شعاري نژاد به عنوان يك معلمنمونه و با ارزش، با سابقه طولاني در اين عرصه فعاليت داشتهبايد از وي قدرداني مي شد. سپس حسن ملكي، فرهنگ سپاس و قدرداني را به عنوان فرهنگي جاودانه و با ارزش مطرح كرد و گفت: هر جا قدرداني باشد فرهنگ انساني و الهي هم هست لذا چنين مراسمي بسيار باارزش است. وي در مورد شخصيت شعاري نژاد گفت: من 3 ويژگي اين معلم را برجسته تر از ساير ويژگي هايش مي دانم؛ يكيدغدغه براي آموختن در طول زندگي علمي شان است. به همين دليلآمار تاليفات ايشان بالا است. مورد دومپيوند عميق علم و تجربه وعملدر آثار ايشان استو سوم،شخصيت مردميايشان استكه خود را جدا ازديگران نمي دانند. مرتضي مجدفر نيز در سخنراني خود به بازنمايي يك جنبه از زندگي شعاري نژاد پرداخت و گفت: من آقاي شعاري نژاد رابا نوشته هايش در مجله معلم امروز كه به مديريت خودش منتشر مي شد، بين سال هاي 1334_1344 شناختم، مقاله هايي كه بعدها هر كدام به صورت يك اثر ماندگار منتشر شدند. وي در ادامه گفت: تيراژ 5000 نسخه براي يك مجله آن هم براي آن زمان رقم بالايي بود و اين دليلي نداشت مگر نثر پخته و اصولي شعاري نژاد. در سال هاي 36ـ37 كه مقاله هاي روان شناسي پرورشي كودكبه صورت دنباله دار چاپمي شد، مجله پرطرفدارتر شد. ابراهيم اصلاني نيز پويا بودن شخصيت شعاري نژاد را به عنوان مهم ترين عنصر در شخصيت وي مطرح كرد و گفت: مهم ترين ويژگي استاد اين است كه زندگي را پويا ودر حال تغييرمي بيند و به نو شدن پي درپي اعتقاد دارد. وي در ادامه گفت: ميل به دانستن و كشف كردن از ديگر ويژگي هاي وي است و اينكه دائم در پي دانستن هستند و هنوز كه هنوز هست من تازه ترين كتاب هاي منتشر شدهرا در اتاق ايشان مي بينم. مدير امور پژوهشي "سما" گفت: دانشجويان زيادي شيفته اين پويايي و اخلاق خوش استاد هستند واين ويژگي در مقايسه با نسل امروزي ها كه شيفته فردگرايي و مادي گرايي هستند،قابل ستايش است. در پايان مراسمجواد محقق گفت: ساده زيستي و بي پيرايگي، پاي بندي به هويت علمي و مذهبي و پيشتازي در حوزه ادبيات كودك و نوجوان از ويژگي هاي بارز آقاي شعاري نژاد است. وي در ادامه گفت: آقاي شعاري نژاد اولين كسي است كه در سال هاي 1340 در حوزه ادبيات كودكان كتاب نوشت وكتاب ادبيات كودكانايشان تا به حال 20 بار تجديد چاپ شدهاست. سپس مجري برنامه با قرائت متن لوح تقدير اهدايي از طرف انجمن آثار و مفاخر فرهنگياز محمدرضا نصري، علي موسوي گرمارودي و مهدي محقق دعوت كرد تا جوايز علي اكبر شعاري نژادرا اهدا كنند. علي اكبر شعاري نژاددر انتهاي برنامهگفت: من معلم بودم و هستم و افتخار مي كنم و معتقدم يك معلمبايد دو ويژگي عشق و جرئترا با هم داشته باشد و عشق يعني محبت بي قيد و شرط و به همين دليل من به شغلم عشق مي ورزم و از هيچ چيز دريغ نمي كنم.