خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 22 آذر 1391 ساعت 12:47 http://www.ibna.ir/fa/naghli/156224/44-داستان-شیخ-بهایی-کودکان-نوشته -------------------------------------------------- عنوان : 44 داستان شیخ بهایی برای کودکان نوشته شد -------------------------------------------------- داستان‌هایی از شیخ بهایی برای کودکان ساده‌نویسی شد. این داستان‌ها در کتاب «۴۴ داستان از شیخ بهایی» گنجانده شده که از سوی انتشارات گوهر اندیشه منتشر می‌شود.- متن : بهگزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) فرج زاده، مدیر انتشارات گوهر اندیشهگفت:مجموعه ۴۴ داستان از شیخ بهایی شامل داستان هایی از این دانشمندایرانیاست که به قلممریم لطفعلی برایمخاطبکودکبازنویسی شدهاست.مخاطباین داستان ها کودکان گروه (ج) و (د) هستند. وی افزود: در این کتاب ۴۴ داستان گنجانده شدهکه درهر کدام از آن ها نکته ای اخلاقی وجود دارد وبا زبانی بسیار ساده برای کودکان و نوجوانان نوشته شده اند این داستان ها از کشکول شیخ بهایی انتخاب شده اند و تصویرگری این کتاب نیز به صورت سیاه و سفید است. فرج زاده درباره کتاب دیگری که به تازگیمراحل آماده سازی را طی می کنداظهار کرد:داستان های شاهنامه برای نوجوانان کتابی دیگر است که این روزها مراحل انتشار آن طی می شود.در این کتاب داستان های شاهنامه برای مخاطب نوجوان به طور کامل ساده نویسی شد ه اند.مریم حقیقی که این ساده نویسی را انجام داده،پیش از این ۳۰ جلد از شاهنامه را نیز برای کودکان بازنویسی کردهکه تاکنون ۲۴ جلد از آن ها منتشر شده است.