خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 1 مرداد 1396 ساعت 10:00 http://www.ibna.ir/fa/doc/book/250246/نوشته-هایی-فیلسوفان-برجسته-تحلیلی-کتاب-فلسفه-ریاضیات -------------------------------------------------- عنوان : نوشته‌هایی از فیلسوفان برجسته تحلیلی در کتاب «فلسفه ریاضیات» -------------------------------------------------- بخش‌های جداگانه کتاب «فلسفه ریاضیات» را فیلسوفان برجسته تحلیلی در شاخه‌های تخصصی خود نوشته‌اند. سعی شده تا مطالب این مجموعه به گونه‌ای تنظیم شوند که بعنوان متن آموزشی به کار طالبان فلسفه بیاید. متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب فلسفه ریاضیات نوشته مایکل دامت با ترجمه مرتضی قرایی گرکانی توسط انتشارات حکمت منتشر شده است. بسیاری از رشته های نظری مسأله های خاصی را برای فیلسوف پیش می آورد: [بدینسان،] فلسفه زیست شناسی و فلسفه ی اقتصاد می تواند وجود داشته باشد. ولی از زمان افلاطون به بعد، ریاضیات تا حد زیادی، فیلسوفان را متحیر ساخته، به چالش گرفته است. این امر برخاسته ویژگی منحصر به فرد آن است. چنان می کند که ریاضیات، مانند فلسفه، پژوهش پیشینی است؛ ولی روش های آن، مانند خصلت قطعی و بی چون و چرایی نتیجه های آن، از روش های فلسفه یکسره متفاوت است: ریاضیات پیوسته در حال پیشرفت است؛ در حالی که فلسفه در حیرت بی پایان نسبت به مسأله هایی که از آغاز با آنها رویاروی بود، لنگ لنگان گامی به پیش برمی دارد. این تفاوت بین دو موضوع است که تفاوت بین راهنمای مطالعه ی شاخه ای از یک موضوع را با راهنمای مطالعه ی شاخه ای از موضوع دیگر نشان می دهد. راهنمای مطالعه یک شاخه از ریاضیات در پی آن است که اطلاعاتی را درباره ی حوزه ای از ریاضیات به دست دهد. نویسندگان گوناگون چه بسا حوزه های گوناگونی از ریاضیات را برگزینند، یا یک حوزه را به شیوه دیگرگونی پیش نهند: با اینهمه، همگی همرأیند که هدفشان آموزش پاره ای حقیقت ها به خوانندگانشان است. راهنمای مطالعه ی یک شاخه از فلسفه در پی دست یازدیدن به چنین امری نیست: هدف فلسفه کمک به خواننده است تا به نتیجه های خود در باب حقیقت موضوع برسد. چه بسا فلسفه خواننده را از دیدگاه هایی که نگارنده گان کتاب ها در باب موضوع برگزیده اند، استدلال هایی که به دست داده اند، تمایزهایی که ترسیم کرده اند، و قضیه هایی (theorem) که اثبات کرده اند، آگاه سازد؛ ولی بنابر آن نیست که خواننده را نسبت به حق بودن هیچ پاسخی به یک پرسش فلسفی متقاعد سازد. به همین دلیل، نویسنده از چنین تلاشی پرهیز کرده است. این راهنمای مطالعه نه هیچ نتیجه فلسفی را تصدیق خواهد کرد، و نه در باب اعتبار هیچ دلیل فسلفی داوری خواهد کرد. در بخشی از کتاب درباره اینکه برای مطالعه فلسفه ریاضیات به چه چیزی نیاز است؟ می خوانیم: فلسفه ی ریاضیات قلمروی تخصصی در فلسفه است، لیکن نه قلمرو تخصصی مستقل. بسیاری از پرسش هایی که در فلسفه ی ریاضیات پیش می آید، هرچند نه هرگز همه ی آنها، نمونه های خاصی از پرسش های فراگیرترند که در قلمروهای دیگر فلسفه پیش میآیند، و در فلسفه ریاضیات در قالبی کاملاً نظری، یا کاملا ساده شدة، رخ می نمایند. از جنبه ای مهمّ، این موضوع همانند فلسفه ی زمان است. انسان نمی تواند بدون آشنایی کلی و مقدماتی با زیست شناسی به بررسی فلسفه ی زیست شناسی، یا بدون آشنایی کلی و مقدماتی با اقتصاد به بررسی فلسفه ی اقتصاد بپردازد. به همین ترتیب، پرداختن به فلسفه ی ریاضیات کاری است شتابزده، مگر از سوی کسی که پیشینه ی آشنایی با ریاضیات را داشته باشد، درست همان طور که نمی توان به هیچ مطالعه ی جامعی در فلسفه ی زمان دست زد، مگر کسی که دریابد فیزیکدانان در نظریه های [فیزیکی] چه برداشتی از زمان دارند. در مورد ریاضیات پیش شرط دیگری برجا است: باید آگاهی معقولی درباره ی منطق ریاضی نیز داشت، [البته] نه تا آن اندازه که در حکم بخشی از موضوع مطالعه باشد، بلکه در حکم ابزاری در خدمت پژوهش. با این همه، پاره ای پرسش ها که در فلسفه ی ریاضیات پیش می آید، ممکن است به نحوی سودمند، موضوع تأمل و تحقیق انسانی قرار گیرد که اساساً، در باب ریاضیات، یا حتا منطق ریاضی، آگاهی اندکی دارد، چنانکه در مورد برخی مسأله های فلسفی درباره ی زمان نیز، این معنا حقیقت دارد برغم همه ی اینها، ورود به چنین پرسشی با آموخته هایی از معرفت به احتیاط نزدیکتر است، حتا اگر انسان فقط بتواند اطمینان دوباره ای به خود ببخشد که معرفت تخصصی (technical) چندان پیوند نزدیکی با این امر نداشته، و نتیجه هایی را که بدون توسل به آن معرفت تخصصی بدست آورده از اعتبار نمی اندازد. اگر آگاهی چندانی از منطق ریاضی ندارید، به شما به طور جد سفارش می شود آگاهی [لازم] را در این باب فراگیرید، زیرا منطق ریاضی پیوند خیلی نزدیکتری با فلسفه ی ریاضیات دارد. لیکن، اگر آگاهی اندکی از ریاضیات دارید، نیازی نیست، پیش از پرداختن به فلسفه ی ریاضیات، این کمبود را جبران کنید. ممکن است پیش از به دست آوردن آگاهی فراوان درباره ی ریاضیات، انتشار مقاله هایی درباره ی موضوع [فلسفه ی ریاضیات] در نگاه شما گستاخی باشد؛ با این همه، شما می توانید مناقشه ها و نظریه های نوین فراوانی را در باب موضوع [فلسفه ی ریاضیات]، بدون آگاهی گسترده درباره ی آن، بخوبی بفهمید. نوعی آشنایی به فلسفه ی ریاضیات بخش گریزنا پذیر آموزش فلسفی است، در حالی که آشنایی به فلسفه ی اقتصاد اینگونه نیست. برای نمونه، اگر کسی نتواند درباره ی ضرورت حقیقت های ریاضی سخن بگوید، رأی او درباره ی ضرورت چه اعتباری خواهد داشت؟ پرسش هایی بنیادین فلسفه ریاضیات در بخش دیگری از کتاب آمده است: نخستین پرسش در فلسفه ی ریاضیات پرسش از جایگاه موضوع است. این پرسش به چهار پرسش فرعی تقسیم می شود. چگونه علم داریم که نظریه های ریاضی صادقند؟ ریاضیات درباره چه چیزی است؟ به بیان دیگر، اگر یک گزاره ی ریاضی صادق است، چه چیزی آن را صادق میسازد؟ به یمن چه چیزی آن صادق است؟ آیا حقیقت های ریاضی به ضرورت صادقند، و اگر چنین است، خاستگاه این ضرورت چیست؟ پاسخ ما به این پرسش ها تنها در صورتی می تواند رضایتبخش باشد که، همزمان، از عهده ی پاسخ به پرسش دیگر برآید: به کاربردن حقیقت های ریاضی در واقعیت خارجی چگونه ممکن است، و این کاربست بر چه امری استوار است؟ البته چنین نیست که فیلسوفان ریاضیات به طور تک تک، و یکی پس از دیگری به این پرسش ها پاسخ دهند. در بیشتر، بلکه همه ی موردها، نظریه های فراگیری درباره ی ماهیت ریاضیات پیش می نهند، که، در صورت درست بودن، پاسخ هایی برای همه ی آن پرسش ها فراهم می آورند. کتاب فلسفه ریاضیات نوشتهمایکل دامت به ترجمهمرتضی قرایی گرکانی با شمارگان هزار نسخه در 182 صفحه به بهای 14 هزار تومان توسط انتشارات حکمت در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.