خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 11 دی 1387 ساعت 15:49 http://www.ibna.ir/fa/report/31679/سنايی-بنيانگذار-شعر-عرفانی -------------------------------------------------- در دومين روز همايش بين‌المللی سنایی عنوان شد عنوان : سنايی، بنيانگذار شعر عرفانی است -------------------------------------------------- دومين روز همايش بين‌المللی سنایی امروز (چهارشنبه ۱۱ دی) طي نشست‌هایی با عناوين «آراي كلامی، مذهبی سنايی»، «حكيمان، فيلسوفان، شاعران و سنايي»، «جامعه‌شناسي شعر سنايي و شيوه‌هاي شاعری» به كار خود ادامه داد._ متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا) در نشست حكيمان، فيلسوفان، شاعران و سنايي كه صبح امروز با اجراي مهدي نيك منش آغاز شد، عثمان نظير آتش(رييس بنياد بين المللي زبان تاجيكي فارسي) مقاله اي را با عنوان رباعيات خيام و سنايي قرائت كرد و گفت: ايران سرزميني است كه مردمان بي شكست دارد و سنايي مرد استثنايي جهان است. این پژوهشگر یادآور شد: سنايي 31 سال پيش از خيام به دنيا آمده و 10 سال پيش از خيام دنيا را وداع گفته است. اين دو ازمنظر زبان، هر دو فارسي دري گو هستند و از ضمير آنها سبزه هايي روييده كه هيچ گاه خشك نمي شوند. وي افزود: سنايي، مرد بزرگ عرفان و اساس گذار عرفان و خيام، رند و سخن گر است و هر دو خدا را يكه و يگانه بيان كرده اند. نظيرآتش ادامه داد: در قياس رباعي هاي اين دو شاعر و عارف، عشق، محبت، عرفان، وفاداري و... هماهنگي هاي زيادي وجود دارد؛ ولي خيام جهان مادي را بيشتر جانبداري مي كند و زندگي دنيا را بيش تر مطرح مي كند. در ادامه اين نشست مقاله اي كه توسط مهين پناهي نوشته شده بود، قرائت شد. عنوان اين مقاله "توجهات سنايي به انديشه هاي امام محمد غزالي در كيمياي سعادت" نام داشت. تاثيرپذيري هاي سنايي از تعاليم و انديشه ديني و قرآني غزالي، از مواردي بود كه در اين مقاله به آن پرداخته شده بود. بنا به این مقاله،سنايي پايبند شريعت است و پيش از وي، غزالي، متابعت از شريعت را مايه سعادت بشر مي دانست. شريفي نويسنده ديگر اين مقاله و خواننده آن، با بيان اينكه سنايي حديقه را بر اساس كيمياي سعادت به نگارش درآورده، گفت: غزالي تنها كسي بوده كه واژه عشق را در ارتباط با رابطه بين انسان و خدا در كيمياي سعادت به كار برده و بعدها اين واژهاز سویعارفان ديگر از جمله سنايي استفاده شده است. شريفی گفت: غزالي و سنايي در تحول مضامين شعري در ادب فارسي بنيانگذار عرفان براساس تعاليم ديني هستند. اين نشست تخصصي با سخنراني دكتر احمد گلي با قرائت مقاله سنايي و خاقاني، سنايي و حافظ ادامه داشت. وي با اشاره به جايگاه شاعري سنايي گفت: در تاريخ شعر فارسي كمتر شاعري مانند سنايي تاثيرگذار بوده است. در ديوان صائب، شاعر با ابياتي به استقبال غزل هاي سنايي رفته است. گلي به شباهت هاي كلامي و مضمون در اشعار اين دو شاعر (صائب و سنایی) اشاره كرد و توضيح داد: بين اين دو شاعر همانندي ها و همساني هايي در موسيقي بيروني كلامي و نيز در قالب و محتوا ديده مي شود. نیز،هر دو در سطح بالايي از صنايع ادبي استفاده كرده اند. وي با اشاره به تازه تر بودن زبان صائب تاكيد كرد: با فاصله زماني بين زندگي سنايي و صائب، طبيعي است كه زبان صائب نوتر باشد. در سطح ادبي هم هر دو با زباني بديع بهزيبايي شناختي شعر توجه داشته اند. اين محقق در ادامه گفت: اتحاد مضمون در غزل هاي سنايي بيش تر است. در مجموع صائب كوشيده كه شعر خود را به شعر سنايي نزديك كند و درحد بالايي هم موفق بوده. او بارها ارادت خود را به سنايي مطرح كرده است. آخرين سخنران اين نشست، خديجه حاجيان بود كه به قرائت مقاله اي با عنوان وام گيري حافظ از سنايي پرداخت. وي دراين باره به تشابهات مضموني در اشعار شاعران كلاسيك فارسي اشاره كرد و توضيح داد: اگر ما در شعر دو شاعر به مضامين مشابه برخورد كنيم، این امر بر اين واقعیت دلالت دارد كه يكی از این دوشاعر از ديگری تاثير پذيرفته. چرا كه حكما و شاعران ما براي آنكه مي خواستند شعر خوب بگويند، از شاعران قبل از خودشان هزاران بيت شعر در ذهن داشتند. حاجيان با بيان اينكه حافظ و سنايي در مطرح كردن عشق خيلي به هم نزديكند، شباهت و تقابل عشق را نيز در اشعار و نگرش هاي اين دو به هم نزديك دانست و اضافه كرد: علاوه بر مضامين مشترک مربوط به عشق، در شعرهای اين دو شاعر در حوزهمباحث كلامي مانند قضا و قدر و جبر و اختيار و..، شباهت فكري بسیار وجود دارد. اين محقق شباهت هاي ديدگاهي و نگرشي بين شاعران و عارفان ايراني را اين گونه شرح داد: حافظ و سنايي در رابطه با هماهنگي بين علم و عمل و فضل و هدايت و عنايت الاهي و...، در اشعارشان، و نیز به دليل آبشخور و پيشينه يكسانی كه متاثر از مضامين عرفاني است، رويكردي مشابه دارند. البتهبا تحقيقبیش تر مي توان اين تاثيرات را در آثار ديگر شاعران كلاسيك فارسي هم به وضوح نشان داد.