خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 17 شهريور 1392 ساعت 9:32 http://www.ibna.ir/fa/tolidi/178687/فرقانی-نگرش-صحیح-مطبوعات-نیاز-اصلی-کتاب-های-رسانه -------------------------------------------------- سیر تحولات کتاب‌های حوزه ارتباطات و رسانه/3 عنوان : فرقانی: نگرش صحیح به مطبوعات نیاز اصلی کتاب‌های رسانه است -------------------------------------------------- محمدمهدی فرقانی، استاد ارتباطات درباره رشد کمی و کیفی کتاب‌های منتشر شده حوزه روزنا‌مه‌نگاری و ارتباطات گفت: به لحاظ چاپ آثار تالیفی و ترجمه‌ای در وضعیت خوبی قرار داریم اما معضل اصلی ما ایجاد فضای حرفه‌ای و فرهنگی صحیح روزنامه‌نگاری است تا از این طریق به خلق کتاب‌های ارزشمند در مطبوعات و رسانه دست یابیم.- متن : فرقانی در گفت وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به رسالتدفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها در انتشار کتاب های روزنامه نگاری اشاره کرد وگفت: در این مرکز از ابتدای تاسیس در سال 1369 چند نوع فعالیت فکری، تولیدی وتئوریک صورت گرفت و در همین فضا بود کهموفق شدیم با فکری جدید کتاب های روزنامه نگاری را منتشر کنیم. آثار چاپی این مرکز در حوزه تولید و ترجمه ادبیات ارتباطات و روزنامه نگاری نقش موثری داشته و دارد.این مرکز با دانشکده علوم ارتباطات و علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی همکاریمی کند و در بخش تالیف و پژوهش همکاران گروه ارتباطات نقش تعیین کننده ای در این زمینه ایفا کرده اند. مولف کتاب درآمدی بر ارتباطات سنتی در ایرانبه تالیف کتاب هایی با تلاشبرخی روزنامه نگاران در حوزه مطبوعاتاشاره کرد و گفت:مرحومسید منصور حسین زاده، روزنامه نگار و دانش آموخته ارتباطات، مولف کتاب دوجلدی تاریخ مطبوعات کودک و نوجوان استو تاریخ مطبوعات ایران تالیف سید فرید قاسمی، روزنامه نگارباسابقه ایران، کتاب هایی به شمار می آیند کهبرای تهیه اینآثار زحمات فراوانی کشیده شده است. ایندسته ازکتاب ها حاصل تلاش های پژوهشی بوده کهاز سوی دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها چاپ و منتشر شد. فرقانی درباره اوج گیری انتشار کتاب های تخصصی در حوزه مطبوعات،ارتباطات و رسانه گفت: از همان اوایل دهه 70 تالیف و چاپ کتاب های تخصصی ارتباطات آغاز شد زیرا ما در دو زمینه دانش نظری و عملی روزنامه نگاری و ارتباطات دچار فقر شدیدی بودیم. در گذشته به دلیل نیمه تعطیل شدن رشته روزنامه نگاری و تغییر و تحولات سطح اجتماع فقدان دانش و ادبیات مربوط به حوزه ارتباطات مشهود بود که البته در حال حاضر نیزبهبی نیازی کامل نرسیده ایم. نویسنده کتابتازه انتشار گزارش نویسی برای مطبوعات بهگسترش انتشار کتاب های تخصصی رسانه، ارتباطات و مطبوعاتاشارهکرد و گفت: تا به حال حدود 300 عنوان کتاب در مرکز مطالعات و برنامه ریزی رسانه هامنتشر شده که از نظر کمیت، کیفیت و تنوع موضوع ها، محتوا و همچنین تطبیق با موازین و معیار های علمیارزشمند است و اگر آمار چاپی سایر ناشران فعال این حوزه مانند انتشارات سروش، ثانیه، همشهری و سیمای شرق را اضافه کنیم به حجم بالایی دست پیدا می کنیم. فرقانی همچنین بهنقش شورای تخصصی کتاب از سوی مرکز مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها در چاپ و انتشار کتاب های حوزه روزنامه نگاری و ارتباطاتپرداخت و عنوان کرد: چنین شورایی با حضور استادان و صاحبنظران ارتباطات و رسانه، صرف نظر از سلیقه های مختلف درباره کیفیت کتاب ها و طرح های پژوهشی به بحث و کارشناسی می پرداخت و سپس به کتاب ها اجازه انتشار داده می شد. البته می توان اعتراف کرد که این شورا در مواردی بسیار جدی و در برخی مواقع نقش اساسی خود را ایفا نمی کرد و مرجع تصمیم گیری نبود. عضو انجمن بین المللی تحقیق در ارتباط جمعی به چگونگی انتخاب برخی عناوین کتاب های منتشر شده مطبوعات و رسانهپرداخت و گفت: در این شورا انتخاب عناوین با توجه به نیاز روز جامعه علمی و تجربی فضای روزنامه نگاری و دانشگاه ها بوده و با در نظر گرفتن غنای علمی ومحتوایی آثار ترجمه ای یا تالیفی بررسی می شد. فرقانی در پاسخ به این سوال که تغییر و تحولات در حوزه کتاب های علوم ارتباطات و روزنامه نگاری چگونه است، گفت:اوضاع در حال تغییر است وقطعا نیاز ها درباره انواع رسانه ها، شرح وظایف و کارکرد ها، آموزش، محتوا و کیفیت کتاب ها تغییر می کنند. هر تغییری که به وجود بیاید ابتدا باید مشخص شود در چه وضعیتی به سر می بریم و شرایط جدید را تعریف کنیم که اکثر این موارد در گام نخست به سیاستگذاری فرهنگی مرتبط است. مدیر سابق دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها همچنین درباره مشکلات حوزه روزنامه نگاری و ارتباطات بیان کرد: هر چند وضعیت کتاب هاایده آل نیستاما در جایگاه نسبتا خوبی قرار داریم و روند رو به رشد آمار کمی و کیفی کتاب های ارتباطی و مطبوعاتی حاکی از این موضوع است اما معضل اصلی جامعه روزنامه نگاری و رسانه کمبود تالیف، ترجمه، استاد یا مولف نیست، مساله اصلی ما فقدان فضای روزنامه نگاری حرفه ای در کشور است کهدر گام نخست بایدموقعیت حرفه ای بودن فراهم شود ونظام حقوقی روزنامه نگاران شکل بگیرد و ساختار روزنامه نگاری حرفه ای مهیا باشد. در این وضعیت جدید است کهنهاد ها، تشکل های صنفی، ناشران، دانشگاه ها و افراد مختلف به فکر و انگیزه تالیف و ترجمه آثار خوب و متنوعی در این حوزه می رسند. مسوول راه اندازی نخستین دانشکده علوم ارتباطات در دانشگاه علامه طباطبایی در پایان به ذکر پیشنهاد ها و راهکار هایی برای بهبود وضعیت آینده نشر کتاب های حوزه ارتباطات و مطبوعات پرداخت و گفت: اگر مشکلات زیربنایی، صنفی، حقوقی و فرهنگی روزنامه نگاری وجود داشته باشد بهترین نیرو ها، آموزش ها و استادان کاری از پیش نمی برند. وقتی که آموزش ها اجرایی و عملی نشود نیروها دچار سرخوردگی می شوند و منابع کتابی کارکرد خود را از دست خواهد داد. از این رو باید همه مجموعه مشکلات را در یک سیستم واحد با هم نگریست و با هم بررسی کرد. ما به طور کلی کمبود کتاب در این حوزه تخصصی نداریم بلکه به یک نگرش توسعه یافته در مطبوعات نیازمندیم که نگاه صحیح به روزنامه نگاری و روزنامه نگاران را ایجاد کند. اگر این موانع برطرف شود به خلق کتاب های ارزشمند در حوزه مطبوعات و رسانه می انجامد. محمدمهدی فرقانی متولد 1331 در یزد است. وی فارغ التحصیل دوره کارشناسی روزنامه نگاری، کارشناسی ارشد و دکترای علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی است.ازتالیفات وی کتاب درآمدی بر ارتباطات سنتی در ایران و راه دراز گذارو گزارش نویسی برای مطبوعات را می توان نام برد. جزوه های درسی گزارش نویسی، مصاحبه مطبوعاتی وارتباط با رسانه از سایر تلاش های قلمی اوست. وی از سال های (1387-1382) مدیریت باسابقه ترین مرکز تحقیقاتی آموزشی انتشاراتی حوزه مطبوعات و رسانه ها (مرکز مطالعات و برنامه ریزی رسانه های معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) را بر عهده داشت.