خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 1 دی 1393 ساعت 5:24 http://www.ibna.ir/fa/tolidi/212830/تالیف-اندیشه-های-سیاسی-سعدی-توسط-مدرس-علوم-دانشگاه-شهید-بهشتی -------------------------------------------------- عنوان : تالیف «اندیشه‌های سیاسی سعدی» توسط مدرس علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی -------------------------------------------------- علیرضا ازغندی، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه شهید بهشتی از تالیف کتابی درباره مسایل ایران خبر داد و از محتوای جدیدترین کتابش با عنوان «اندیشه‌های سیاسی سعدی» گفت. متن : علیرضا ازغندی، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی از نگارش کتابی درباره ایران خبر داد و به خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) گفت: تالیف این کتاب هنوز در مراحل مقدماتی خود قرار دارد و عنوان دقیقی برای آن انتخاب نشده است. وی همچنین درباره جدیدترین کتابی که اخیرا با عنوان اندیشه های سیاسی سعدی به چاپ رسیده است گفت: محتوای این کتاب به اندیشه ها و آرای سیاسی سعدی برمی گردد. در واقع این کتاب ارزیابی در قالب جامعه شناسی سیاسی از آرای سعدی نه به عنوان شاعر بلکه یک مربی علم الاجتماع و جامعه شناس واقع گراست. ازغندی ادامه داد: سه منبع اصلی این کتاب، آثار خود سعدی از جمله گلستان، بوستان و نصیحه الملوک بوده است و سرفصل های آن را مباحثی چون واقع گرایی، اعتدال در رفتار و کردار، تدبیر، سرشت پادشاهان و صاحبان قدرت، رفتار حاکمان نسبت به زیردستان، عدل و داد و... تشکیل می دهند. این نویسنده کتاب های سیاسی با بیان این که در مقدمه این کتاب مطالبی از زندگی، زمانه و نوشته های سعدی آورده شده است، درباره دلیل تالیف این کتاب گفت: علاقه من به این حوزه و آرای سیاسی عالم واقع گرا و آگاه اجتماعی چون سعدی دلیل اصلی تالیف این کتاب بود؛ چراکه تاکنون ده ها عنوان کتاب درباره سعدی نوشته شده است اما کتابی که صرفا به آرا و اندیشه های سیاسی سعدی بپردازد، کمتر دیده می شود. وی همچنین درباره منابعی که در تالیف این کتاب از آنها استفاده شده است، گفت: آثار سعدی به علاوه نوشته های محمدعلی فروغی و سعدی شناسانی چون غلامحسن یوسفی، محمدعلی ناصح و... منابع اصلی این کتاب بوده اند. علیرضا ازغندی (متولد 1320)، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است و برخی از مهم ترین کتاب های وی با عناوین ت اری خ ت ح ولات س ی اس ی و اج ت م اع ی ای ران ، ج ن گ و ص ل ح ، چارچوب ها و جهت گیری های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، درآم دی ب ر ج ام ع ه ش ن اس ی س ی اسی ای ران ، رواب ط خ ارج ی ای ران (دول ت دس ت ن ش ان ده ) ۱۳۵۷ -1320، س ی اس ت خ ارج ی ج م ه وری اس لام ی ای ران و ع ل م س ی اس ت در ای ران هستند.