خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 28 آذر 1390 ساعت 17:05 http://www.ibna.ir/fa/naghli/125044/طبيب-زاده-جشنواره-نقد-حوزه-فلسفه-ادبيات-چشم-انداز-وسيع -------------------------------------------------- با برگزيدگان هشتمين دوره جشنواره نقد كتاب/ عنوان : طبيب‌زاده: جشنواره نقد در حوزه فلسفه و ادبيات چشم‌انداز وسيع دارد -------------------------------------------------- اميد طبيب‌زاده، برگزيده بخش ادبيات هشتمين دوره جشنواره نقد كتاب، براي مقاله «واژگاني براي زبان فارسي» اين جشنواره را در حوزه توجه به آثار و مقالات منتشر شده در حوزه علوم انساني، ادبيات و فلسفه، موفق ارزيابي كرد و گفت: جشنواره نقد در بخش پژوهش علوم انساني، ادبي و فلسفي چشم‌اندازي وسيع دارد._ متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، طبيب زاده، برگزيده مقاله واژگاني براي زبان فارسي كه اسفند سال 1389 در مجله دستور فرهنگستان زبان و ادب فارسي به چاپ رسيده است، در حاشيهمراسم اختتاميههشتمين دوره جشنواره نقد كتاب گفت: كتاب واژگاني براي زبان فارسي نوشته علاءالدين طباطبايي است. ايشان در اين كتاب سعي داشته تا به بيان واژگان ذهني انسان بپردازد. وي افزود: اين مولف در بيان اين ديدگاه از تلفيق چند نظريه استفاده كرده است ومتاثر از نظريه زايشينوآم چامسكي بوده است. پيشينه اين نظريه به لحاظ نظري در اروپا و آمريكامطرح شده است. اين پژوهشگر زبان و ادبيات فارسي در ادامه توضيح داد: اين كتاب از اين نظرکه تا به حال تحقيق جامعي در اين بارهصورت نگرفته، حايز اهميت است و من ضمن بررسي اين كتاب در حيطه نظريه زايشي، برخيويژگي هاي آن را همراه با پاره اينواقص كتابدر اين مقاله شرح داده ام. طبيب زاده در ادامهرويكرد جشنواره نقد كتابدر حيطه اقبال به نقدآثار حوزه ادبيات و علوم انساني را بسيار موثر دانست و گفت: جشنواره نقد نشان داده كه در حوزه نقد علوم انساني و به ويژه فلسفهنگاه وسيعي داشته و از توجه دقيق به اين حوزه غافل نشده است. مقاله واژگاني براي زبان فارسي نوشتهاميد طبيب زاده، اسفند سال 1389در شماره 6مجله دستور منتشر شده است. مراسم اختتاميه هشتمين دوره جشنواره نقد كتاب، عصر امروز،دوشنبه 28 آذر،در سراي اهل قلم برگزار شد.