خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 1 شهريور 1387 ساعت 10:10 http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/24331/كودكان-نيز-جهان-بيني-خود -------------------------------------------------- حجه‌الاسلام حيدري ابهري: عنوان : كودكان نيز جهان‌بيني خود را دارند -------------------------------------------------- حجه‌الاسلام حيدري ابهري، نويسنده كتاب‌هاي ديني كودكان است و تا كنون كتاب‌هاي اعجاز خاك، لبخند ستاره‌ها، زيارت عاشورا در نگاهي ديگر و حكمت‌نامه پارسيان را تأليف كرده و در حال حاضر نيز مجموعه‌ «به من بگو خدا كيست؟» كه مرجعي براي جهان‌بيني كودكان به شمار مي‌رود را زير چاپ دارد. متن : حجت الاسلام غلامرضا حيدري ابهري در رابطه با آخرين اثر خود با عنوان به من بگو خدا كيست؟ كهدر اوايل شهريورماه سال جاريروانه بازار نشر مي شود به خبرنگار كتاب ايرا ن(ايبنا)، گفت: اين مجموعه ده جلدي با نام ديگر خداشناسي قرآني شكوفه ها براي معرفي خداوند به كودكان و شكل دهي به ايدئولوژيآناننوشته شده است. وي در خصوص ويژگي بارز اين اثر افزود: ترجمه زير نويس اين اثر به زبان انگليسي توسط دكتر محسن رضا حيدري موجب گسترش اين نوشتار كه به نوعي جهان بيني كودكان نيز محسوب مي شود، شده است. اين نويسنده مباحثي چون؛ تشكر از خدا، دوستي با خدا، گفت وگو با خدا، رزاقيت خدا،اصل اثبات خدا و مسايل كلي اي كه در ارتباط با خداوند مي توان به كودكان آموخت رااز عناوين اثر خود عنوان كرد. حجت الاسلام حيدري درباره شيوه مطالعه اين اثر ابراز داشت: اين مجموعه در امتداد آثار قبلي ام، طراحي شده و در ابتداي هريك از جلدهاي اين مجموعهنيز توضيحاتي براي والدين و مربيان در زمينه مفاهيم آنجلد آمده است. وي ضمن اشاره به منابع براي شناخت خدا نزد كودكان، گفت : مهم ترين منبع ما براي شناخت خدا، معرفي اي است كه خداوند از خود در قرآن كريم آورده است. حيدري در ادامه اضافه كرد: با توجه به تجربه من در اثر قبلي ام(خداشناسي قرآني كودكان) كه در يك سال شش بار تجديد چاپ شد،بايد گفتاين اثر به تنهايي مي تواند پاسخ گوي كاملي براي پرسش هاي ديني كودكان باشد. اين نويسندهدربارهتفاوت ظاهري مفاهيم قرآني در بيان كودكان و تفاسيراظهار داشت: ما چيزي را تغيير نمي دهيم. بايد بين تغيير و توضيح تفاوت قائل شويم. ما مصاديق و موارد مفاهيم قرآني را به كودكان نشان مي دهيم اين توضيح مفاهيم است نه تغيير آن. وقتي ما براي كودك صحبت مي كنيم در آن حقيقت را ساده نمي كنيم بلكه ادبيات ساده تري را براي بيان مطلب به كار مي بريم. وي درباره بهره برداري از منابع تفسيري گفت: وقتي طلبه اي سه سال درس تفسير قرآن، يك دوره تفسير الميزان و كتاب هاي مهم خداشناسي را مطالعه كرده قطعاً كاري كه عرضه مي كند نمي تواند به دور از نگاه كارشناسي بزرگان قرآني باشد. حجت الاسلام و المسلمين حيدري كه پيشتر با نوشته هاي موزون و شعرگونه آثارش را به رشته تحرير درآورده بود، درباره كتاب هايش جديدشاظهار داشت: برخي از مفاهيم را مي توان در قالب شعر و به صورت موزون آورد، اما براي برخي از مطالب كه ظرافت زيادي دارند مانند كتاب به من بگو خدا كيست؟ ناچار شدم از نثر ساده استفاده كنم زيرا اين امكان وجود داشت كهمحدوديت هايقالب شعر دستم را ببندد. وي درباره نگارش برايكودكانگفت: تركيب جمعيتي كشور ما به گونه اي است كه ما بايد به اين مقطع سني بيشتر توجه كنيمزيرا نياز بيشتري در اين حوزه احساس مي شود. دليل ديگركمبودتأليفاتي است كههمراه با كارشناسي ديني تدوين شده اند. ابهري درباره انگيزهنگارش شكوفه هاي قرآنيتاكيد كرد: با توجه به فطرت پاك و دست نخورده كودكانواهميت اصل توحيداز يك سو و گسترش خداشناسي هاي وارداتي در بازار ايران از سوي ديگر، لازم بود تا اثري با نگاه شيعي ـ قرآني مبحث خداشناسي را براي كودكان مسلمان تبيين كند. ويتصريح كرد: هم اكنون ترجمه هاي زياديوارد بازار مي شودو معني ندارد كه ما كامل ترين دين را داشته باشيم و با نگاه ديگران به خدا را ببينيم و بشناسيم. ابهري افزود: مجموعه خداشناسي نقش خداوند را در زندگي نشان داده استاماخداي ترجمه اي و وارداتي بيشتر در حد دعايسفره بوده و تأمين كننده خوشبختي كودكان يا بزرگسالان نيست.