خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 1 دی 1389 ساعت 11:23 http://www.ibna.ir/fa/naghli/91382/زندگي-نامه-4-خلبان-شهيد-زبان-انگليسي -------------------------------------------------- سازمان حفظ آثار ارتش منتشر مي‌كند عنوان : زندگي‌نامه 4 خلبان شهيد به زبان انگليسي -------------------------------------------------- مجموعه انگليسي زبان و 4 جلدي "قهرمانان آسمانی" با زندگي‌نامه خلبانان شهيد نهاجا "مصطفي اردستاني"، "منصور ستاري"، "عليرضا ياسيني" و "عباس بابايي" توسط انتشارات سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس ارتش (ساحادم) منتشر خواهد شد.\ متن : به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) متن فارسي اين4 اثر، بر اساس گفت وگو با خانواده، دوستان و همرزمان شهيدان اردستاني، ستاري، ياسيني، بابايي و همچنين اقتباس از كتاب هاي منتشر شده درباره آن ها گردآوري و تنظيم شده است. در هر يك از مجلدات "قهرمانان آسماني"، خلاصه اي از زندگي نامه و مجموعه اي از خاطرات حضور آن ها در جبهه هاي نبرد بازگو شده و "اباصلت رسولي"، اين4 كتاب را به زبان انگليسي ترجمه كرده است. تاكنون كتاب هاي متعددي درباره اين شهيدان نيروي هوايي منتشر شده كه از جمله آن ها مي توان به "م‍رد اب‍ر پ‍وش : ب‍ر اس‍اس زن‍دگ‍ی ش‍ه‍ی‍د م‍ن‍ص‍ور س‍ت‍اری " ن‍وش‍ت‍ه ح‍م‍ی‍د ن‍وای‍ی ل‍واس‍ان‍ی ، "ی‍اس‍ی‍ن‍ی ب‍ه روای‍ت ه‍م‍س‍ر ش‍ه‍ی‍د" اثر ن‍ف‍ی‍س‍ه ث‍ب‍ات ، "اوج پ‍رواز: ب‍راس‍اس زن‍دگ‍ی خ‍ل‍ب‍ان ش‍ه‍ی‍د س‍رل‍ش‍ک‍ر ع‍ب‍اس ب‍اب‍ای‍ی " تاليف م‍اه م‍ن‍ی‍ر ک‍ه‍ب‍اس‍ی و "اع‍ج‍وب‍ه ق‍رن : م‍روری ب‍ر زن‍دگ‍ی ش‍ه‍ی‍د س‍رل‍ش‍گ‍ر خ‍ل‍ب‍ان م‍ص‍طف‍ی اردس‍ت‍ان‍ی " اثر ع‍ل‍ی م‍ح‍م‍د گ‍ودرزی اشاره كرد. مجموعه "قهرمانان آسماني" گوشه اي از ارزش ها، باورها، شجاعت و حضور مداوم نيروي هوايي ارتش جمهوری اسلامی ایران در صحنه های پرخطر نبرد را به تصوير كشيده و همچنين تجربيات خلبانان نهاجا با تکیه بر دوران دفاع مقدس را به همه خلبانان جهان منتقل خواهد كرد. همچنین این مجموعه در گسترش دامنه لغات و واژگان انگلیسی و آشنايي بيشتر با اصطلاحات مرسوم در نیروهای مسلح، موثر خواهد بود. به همين سبب، مطالعه اين آثار به دانشجویان دانشگاه های افسری توصيه شده است. انتشارات سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارتش(ساحادم)، مجموعه 4 جلدي "قهرمانان آسماني" را به چاپ خواهد رساند.