خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 6 شهريور 1393 ساعت 15:01 http://www.ibna.ir/fa/tolidi/206089/مدرس-دانشگاه-اصفهان-ذهن-مخاطب-جنس-تقلبی-عادت-کرده-پدیده-کتابسازی-بین-رفتنی -------------------------------------------------- کتابسازی در حوزه علم/ 10 عنوان : ‌مدرس دانشگاه اصفهان: ذهن مخاطب به جنس تقلبی عادت کرده/ پدیده کتابسازی از بین رفتنی است -------------------------------------------------- سیدمهدی نوریان با اشاره به تاثیر مثبت تاسیس خانه نقد در پیشگیری از مصادیق کتابسازی گفت: پدیده کتابسازی با نقد سازنده از بین رفتنی است. متن : دکتر سیدمهدی نوریان، مدرس دانشگاه اصفهان، در گفت و گو با خبرنگارخبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) درباره موضوع کتابسازی اظهار کرد: کتابسازی در معنای مثبتیعنییک محقق تمام عیار با صرف وقت و عمر خود و مراجعه به منابع مختلف، با تحمل زحمت زیاد و جمع آوری و تحلیلمطالب به تولید کتاب اقدام کند. وی درباره کتابسازی در معنای منفی نیزگفت: کتابسازی در معنای منفی یعنی یک فرد حاصل تلاش یک محقق را با اعمال تغییرات جزئی به نام خود منتشر کند. در قدیم این کاربه چسب و قیچیمعروف بود،اما امروزکپی- پیستگفته می شود. مرحوم استاد همایی به این کتابسازی لقب دزدی بی نام و نشان داده اند. تقلب در بازار کساد نشر هم صورت می گیرد عضو هیات علمی دانشگاه اصفهانادامه داد: امروز کتاب، بازار پر رونقی ندارد، اما با وجود این کسادی باز تقلب صورت می گیرد. به قول صائب: اگر چه نیست قدر خاک،شعر تازه را صائبهمان ارباب نظم از یکدگر دزدندصائب می خواهد بگوید کههر چند یک شعر به اندازه خاک هم ارزش ندارد، با این حال از همدیگر می دزدند. وی درباره دلایل بروز پدیده کتابسازی نیز بیان کرد: مولانامعتقد است کهفکر تقلب دشمن روز است چون مردم در روز و روشنایی دید دارند و می توانند فکر تقلبی را تشخیص بدهند. به عبارتی دیگر در فضای تاریک، تقلب قابل تشخیص نیست. دلسردی نویسنده از عوارض پدیده کتابسازی است این مدرس دانشگاه افزود: بروز پدیده کتابسازی تا حدودی به تاریکی جهل مربوط است، یعنی مخاطب متاسفانه توانایی تشخیصنداردو البته در اثر همان کتابسازی اذهان مردم به اجناس تقلبی عادت کرده و تنبل شده است. نوریان درباره آسیب های کتابسازی اظهار کرد: از مهمترین آسیب های رواج کتابسازی، دلسردی نویسندگان و عادت مخاطب به جنس تقلبی است. وقتی محقق شاهد انتشار مصادیق کتابسازی در جامعه باشد، نسبت به ادامه فعالیت های پژوهشی خود دلسرد می شود. دو عامل دلسردی محققان و عادت مخاطب به مطالعه مصادیق کتابسازی، موجب حرکت نزولی فرهنگ می شود؛ آسیبی که در درازمدت بروز می کند و دور تسلسل باطلی را شاهد خواهیم بود. تاثیر مثبت خانه نقد در حل بحران کتابسازی وی درباره پیشگیری از بروز پدیده کتابسازی گفت: نقد تنها راهی است که به نظر می رسد. باید منتقدان با بی رحمی آثار منتشر شده را به نقد بکشند و منتشر کنند. نقد با نگاهی بی رحمانه موجب می شود تا افراد نتوانند مصادیق بدلی را روانه بازار کنند، بلکه این احساس ایجاد می شودافرادی هستند که مشتشان را باز می کنند. مدرس دانشگاه اصفهان، در ادامهبا اشاره به تاسیس خانه نقد تصریحکرد: با پذیرش مسئولیت خانه نقد از سوی جمشید کیان فر، می توانامید وار بود تا موضوع نقد جدی گرفته شود و رونق پیدا کند. خانه نقد می تواند زمینه ای را ایجاد کند تا کتاب ها بررسیو سره از ناسره تشخیص داده شود. گرد و غبار فضای نشر روزی فروکش می کند نوریاندرباره موقتی بودن تولید مصادیق کتابسازی نیز افزود:این گرد و غبار های ایجاد شده در فضای نشر که با تبلیغات گسترده همراه است، روزی فروکش می کند و آثار اصیل و دارای ارزش واقعی باقی می ماند.این هیاهو ممکن است تا یک مدتی شهرت کاذبی برای یک عده تولید کند اما این گرد و غبار ها فروکش خواهد کرد و حقیقت خود را نشان خواهد داد. وی در پایانگفت: آثاراصیل و ارزشمند و محققانه باید از دست و قلم و ذهن افرادی نشاتبگیرد که صلاحیت فعالیت درحوزه نشر را داشته باشند؛افرادی که دود چراغ خورده باشند. به عبارت دیگر تولید کتاب کار هر کسی نیست.