خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 16 تير 1399 ساعت 13:54 http://www.ibna.ir/fa/book/292731/سیاست-حکومت-اروپا-چگونه-عمل-می-کند -------------------------------------------------- عنوان : سیاست و حکومت در اروپا چگونه عمل می‌کند؟ -------------------------------------------------- کتاب «سیاست و حکومت در اروپا» به دنبال این موضوع است که آیا در هزاره سوم می‌توان کماکان از الگوهای ثابت و یکسانی در ساخت و کارکرد سیستم‌های سیاسی و حکومتی اروپایی صحبت به عمل آورد؟ متن : به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) کتاب سیاست و حکومت در اروپا محصول تجربیات بیش از یک دهه اقامت سید محمد طباطبایی مولف اثر در فرانسه، در قالب تحصیلات عالی و مشاغل فرهنگی و سیاسی، و نزدیک به دو دهه تدریس دروس مختلفِ رشته های روابط بین الملل و علوم سیاسی و به ویژه درس سیاست و حکومت در اروپا در دانشگاه های ایران است. نگارش کتاب حدود پنج سال زمان برده و در تدوین آن از منابع دست اول بسیار و به ویژه منابع فرانسوی استفاده شده است. در این کتاب تلاش شده است تا با تکیه بر اصول و مبانی مشترک نظری و عملی موجود میان دولت های اروپایی، توسعه و رشد ساختارهای سیاسی و حکومتی و تغییر و تحول نهادها، سازمان ها و احزاب اروپایی، همچنین ماهیت و کارکرد تأسیسات دموکراسی، زیرساخت های لیبرالیستی و سرانجام الگوها و اسلوب های لیبرال دموکراسی در قاره سبز مطالعه و بررسی شود. درواقع، متعاقب پیدایش اشکال جدید و تکامل یافته تری از دولت و تثبیت تدریجی سیستم دولت ـ ملت و ترکیب آن با آراء و اندیشه های جدید اروپایی با محوریت تزهای لیبرال دموکراتیک، شاهد پیدایش دولت های ملی نوینی هستیم که بر اصول پلورالیسمسیاسی، اجتماعی و اقتصادی تأکید بسیار می ورزند. این دولت های کثرت گرا، گام های کم و بیش مشابهی در طول قرون نوزدهم و بیستم در مسیر مدرنیزاسیون و پلورالیزاسیون جوامع و ساختارهای سیاسی و حکومتی برداشته اند و سرانجام توانستند اصول و مبانی نظام های لیبرال دموکراسی را در اروپای غربی و سپس در اروپای شرقی در طول قرن بیست و یکم پی ریزی کنند. درواقع، کتاب حاضر به دنبال این موضوع است که آیا در هزاره سوم می توان کماکان از الگوهای ثابت و یکسانی در ساخت و کارکرد سیستم های سیاسی و حکومتی اروپایی صحبت به عمل آورد؟ با توجه به آن که گسترش آراء و اندیشه های لیبرالیستی و اصول و مبانی دموکراسی، زیربنای شکل گیری و عملکرد سیاسی دولت های مدرن اروپایی بوده است، بنابراین کتاب سیاست و حکومت در اروپا به دنبال نشان دادن این موضوع است که تحولات ساختاری و کارکردی نهادهای اروپایی همواره مدل های بالنسبه ثابت و مشابهی از توسعه و رشد و پیشرفت نظام دولتی و حکومتی در قاره سبز موسوم به الگوی اروپایی را به ارمغان آورده است. گسترش جامعه مدنی در اروپا با هدف حفظ ثبات و امنیت سیاسی و با تکیه بر ارزش های لیبرالیستی و دموکراتیک، همواره حول دو اصل بنیادینِ در حال تعادل و تکامل پوپولیسم (مردم مداری) و کنستیتوسیونالیسم (قانون مداری) بوده است. به طور کلی هر دو اصلِ حاکمیت مردم و حاکمیت قانون از قابلیت جهت دهی به پویش های سیاسی، سازه های دولتی و ساختارهای حکومتی و حفظ تعادل و توازن میان اشکال و مدل های مختلف آن در قاره اروپا برخوردارند. هرچند که در گذر زمان، به مرور مردم مداری کم رنگ تر شده و از جلوه های آن کاسته شده است و قانون مداری پررنگ تر شده، جایگاه فراخ تری می یابد. مطالعه پیشینه قاره اروپا و تحولات طولانی و تجربه تاریخی دولت سازی و حکومت گردانی در آن، عالمان و عاملان سیاسی را با الگوهای یکسان و منابع هویتی مشترکی برگرفته از تمدن هِلِنیسم(یونان و روم) و دین مسیحیت(کاتولیسیسم، ارتودوکسی و پروتستانیسم) مواجه می سازد. درواقع، تمدن هلنیسم و دین مسیحیت به منزله دو ستون بنیادینی هستند که همراه با فراز و فرودهای خود، ریشه و منبع اصلی تحولات سیاسی و شکاف های اجتماعی قاره اروپا در پیوستار تاریخ بوده اند. از تعاملات دولت ـ شهرهای یونان و سابقه علم مداری آن ها تا حاکمیت امپراتوری مقتدر روم و سابقه حکومت مداری آن، از پیدایش مسیحیت و گسترش آن تا سیطره سیاسی و حکومتی مذهب بر اروپا، از دوره تاریکی و جهالت قرون وسطی و جزم گرایی و دادگاه های تفتیش عقاید (انکیزیسیون) آن تا عصر درخشندگی و تنویر افکار رنسانس و انسان مداری و دین ستیزی متعاقب آن، همواره مجموعه هایی در هم تنیده، به هم پیوسته و حتی خویشاوند از دولت ـ شهرها، دولت ـ مذهب ها و دولت ـ شاهی های اروپایی، خط سیر واحد و مسیر مشترکی را، در تلاقی با هم و نه در تباعد از یکدیگر، طی طریق کرده اند. پس از آن، متعاقب انقلاب های صنعتی و ملی و برقراری مدل های جدید حاکمیتی، باز هم دولت های اروپایی، با هم و نه جـدای از هم، تجربه ای مشتـرک از دولت ـ ملت های جدید را می آزمایند. هم چنان که گذر از نظام اجتماعی و اقتصادی فئودالیتهبه نظام سرمایه داری (کاپیتالیستی) و طی مراحل سه گانه آن موسوم به سرمایه داری تجاری (مرکانتیلیستی)، صنعتی و در نهایت مالی (امپریالیستی) به صورت دسته جمعی نیز حکایت از همگامی و همراهی مردمان قاره اروپا دارد. اگر اولین معادل تاریخی و تجربی نظام بین المللی نهادینه شده را سیستم چندقطبی موازنه قوا بدانیم که از فردای رنسانس و به طور مشخص از کنگره وستفالی پا به عرصه وجود گذاشته است، درحقیقت این سیستم جهانی محصول همکاری و تشریک مساعی دولت های بزرگ اروپایی بوده که توانستند کلیتی منسجم و شبکه ای سازمانی از تعاملات سیاسی مشترک و متقابل میان خود شکل دهند. بدین ترتیب به مدت چند قرن سیستم اروپایی نظام بین الملل مسلط و مسخر بر جهان بوده است. در این دوران طولانی، ساختار ارتباطات و توزیع قدرت میان هفت دولت اروپایی، در سیستم موازنه قوای شاهی (ازکنگره وستفالی در سال 1648 تا کنگره وین در سال 1814)، و میان پنج دولت اروپایی، در سیستم موازنه قوای ملی (از کنگره وین در سال 1815 تا کنفرانس های صلح پاریس در سال 1919) به نظام روابط بین الملل چندقطبی شکل می دهد. از قرن بیستم، ضعف و فتور دولت های قاره اروپا، متعاقب دو جنگ جهانی ویرانگر، به حیات سیاسی سیستم اروپایی خاتمه داده، جای خود را به سیستم عالمگیر دوقطبی از فردای جنگ جهانی دوم می دهد. از آن پس اروپای تضعیف شده ناچار است جای خود را به بازیگران هژمونیک و سیستم ساز جدیدی در شرق و غرب کره زمین بدهد و به ایفای نقشی فرعی و حاشیه ای در قالب سیستم بین الملل جدیدی بپردازد. البته بازیگران قدیمی و پرآوازه اروپایی همواره خواهان از سرگیری نقش تاریخی و پرافتخار خود در عرصه جهانی بوده و هستند. با فروپاشی ساختار دوقطبی، در دوران پساجنگ سرد، تا حدودی این فرصت برای اروپا مهیا می گردد تا از قالب بسته زیرسیستمی تابع و منفعل بیرون آید و با ایجاد هویتی مستقل و ساخت بنایی مشترک به نام اتحادیه اروپا به ایفای نقشی پررنگ تر در نظم نوین جهانی بپردازد. هر چند که با انباشت موانع و مشکلات بسیار عمارت وزین اروپایی، روز به روز متزلزل تر و نابسامان تر رخ می نماید. با توجه به جایگاه برتر اروپا در نظام بین الملل و دستاوردهای عظیم اروپاییان در حوزه های مرتبط با سیاست، دولت مداری و حکومت گردانی و آراء و اندیشه ها و سازوکارهای مربوط به آنها، آشنایی هرچه بیشتر با اروپا بر اساس درک و فهم رفتارها و ساختارهای سیاسی اروپایی، امری ضروری و لازم به نظر می آید. درواقع با شناخت کامل و سپس تجزیه و تحلیل ماهیت و کارکرد نهادها و سازه های دولتی و حکومتی، همراه با الگوها و روش های آزموده شده اروپایی در مدیریت نظام های سیاسی داخلی و بین المللی، مزایا و معایب علمی و عملی لیبرال دموکراسی غربی را ارزیابی کنیم و از این رهگذر، بهترین ها را برای کشور عزیزمان به کار بندیم. البته در این امر، نباید از بومی سازی دانش غربی و تلفیق الگوها و اسلوب های اروپایی با چند هزار سال سابقه درخشان سیاست ورزی و دولت مداری ایرانی غافل شویم. بنابراین به نظر می رسد که نوشتار حاضر بتواند برای عالمان و عاملان سیاسی کشورمان در توسعه باب ارتباطات و تعاملات علمی و عملی با اروپای تجربه آزموده، مفید و مؤثر باشد. البته ایران کهن از دیرباز با اروپای متمدن دارای تعاملات گسترده ای به صورت های دوستانه و خصمانه، در حوزه های دیپلماسی و استراتژی بوده است. اما با شناخت کامل تر ساختارها و سازوکارهای اروپایی به همراه نقاط ضعف و قوت آنها، شاید بهتر بتوانیم از روی آگاهی مداری و خردورزی و نه بر اساس شیفتگی و وادادگی، روابط سیاسی متقابل را به صورت بهینه تری ساماندهی کنیم. اگر در غرب از فردای رنسانس کرسی های دانشگاهی و مطالعاتی شرق شناسی و ایران شناسی ابزاری برای سلطه و نفوذ سیاسی در کهن دیار ما بوده است، دیگر نوبت به جبران تأخیر و شناخت عمیق غرب و اروپا با ایجاد کرسی های علمی غرب شناسی و اروپاشناسی در دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور عزیزمان به منظور برقراری ارتباطاتی سازنده و برابر است. البته تجربه تلخ مداخلات دولت های اروپایی طی قرون گذشته در امور داخلی ایران و سپس ترغیب و الزام به الگوگیری خام از روش ها و مدل های تجویزی سیاستی و حکومتی آنها، هیچ گاه به طور کامل برای ما مفید و مثمر نبوده است. درواقع صرف تقلید صوری و به کار بستن کورکورانه و بدون غربالگری اندیشه ها و الگوهایی که در مبدأ خود خالی از عیب و اشکال نبوده اند، بدون شناخت دقیق جوهر دموکراسی و ذات لیبرالیسمغربی و ارزیابی مزایا و معایب آشکار و نهان آنها، هیچ گاه سودمند به حال ایران عزیز نبوده و نخواهد بود. بدین ترتیب نگارش کتاب حاضر، به همراه آثاری که در مورد نظام های سیاسی و حکومتی اروپایی به رشته تحریر در آمده و خواهند آمد، همگی به منزله پشتوانه هایی علمی و مراجعی دانشگاهی برای شناخت بهتر و درک عمیق تر بسیاری از اندیشه ها و ساختارهای نوین سیاسی و حکومتی در جهان بوده و هستند. البته باید اذعان کرد که قاره اروپا پیش قراول بسیاری از این نظریات سیاسی و اجرایی بوده که در کشورهای مختلف جهان به کار بسته شده است و در حال حاضر هم بخش عمده ای از آن ها به صورت بالقوه و بالفعل توسط ایرانیان مورد استفاده قرار گرفته است. ویژگی کتاب حاضر و نوآوری آن در مطالعه موضوعی و نه موردی سیاست و حکومت در اروپاست. درواقع وجه تمایز آن با سایر آثار مشابه در این است که اگر پیش تر، بیشتر به تاریخ تحولات سیاسی و بین المللی اروپا و یا اصول و مبانی فکری و اندیشه ای دولت های اروپایی پرداخته می شده است، این بار تلاش بر آن بوده که در قالب ساختارهایی موضوعی به مباحث عملی و اجرایی دخیل در ساخت و سازهای سیاسی دولت ها و حکومت های اروپایی نیز پرداخته شود. بنابراین کتاب حاضر به دنبال بیان و آنالیز کلیاتی واحد و الگوهایی ثابت است که در پیدایش و سپس کارکرد سیستم های سیاسی و حقوقی اروپایی مورد استفاده قرار گرفته و حیات سیاسی اروپا بر آن ها استوار است. اعتقاد بر آن است که با مفروض دانستن حاکمیت آراء و اندیشه های لیبرالیستی و اصول و مبانی دموکراسی، به لحاظ عملی و اجرایی، تحولات ساختاری و کارکردی یکسان و مشابهی نزد نهادها، سازمان ها و احزاب سیاسی اروپایی وجود داشته و شاهد الگوهای ثابتی از فرایند توسعه و رشد نظام های دولتی و حکومتی در قاره اروپا هستیم. در بخش اول کتاب و در قالب سه فصل جداگانه به بررسی شکاف های فعال اروپایی بر اساس مطالعه مفهوم شکاف یا گسل سیاسی، عوامل گسترش و نهادینگی آن ها و سپس بیان مهم ترین شکاف های اروپایی پرداخته شده است. در تاریخ سیاسی اروپا، شش شکاف اجتماعی فراگیر وجود داشته که بر پایه آن ها نه تنها عمل و آگاهی سیاسی، بلکه رقابت ها و قواعد بازی های سیاسی در اروپا تکوین یافته اند. بنابراین در قالب عناوینی جداگانه به بررسی تضادهای طبقاتی و تعارضات مذهبی و سپس دو گرایش سیاسی راست و چپ اروپایی که محصول آن ها هستند خواهیم پرداخت. در ادامه انقلاب پساصنعتیاروپایی و گسل های اجتماعی و سیاسی ناشی از آن بررسی و سپس مبحث یوروسپتیسیسمکه عامل جدایی و همبستگی جدیدی در دوران پسااتحادیه اروپاست، مطالعه خواهد شد. سرانجام موضوع سرزمین و سیاست و شکاف های اقلیمی که در حال حاضر در زمره فعال ترین شکاف های اروپایی هستند، بر اساس مطالعه موردی مهم ترین گرایش های گریز از مرکز در درون دولت های بزرگ اروپایی، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. بخش دوم به قوه مقننه و پارلمان در اروپا اختصاص دارد. در این بخش کارکردهای سه گانه نمایندگی، تصمیم گیری (قانون گذاری) و نظارت که از وظایف بنیادین مجالس اروپایی است، در قالب سه فصل جداگانه بررسی می شود. در خلال فصول مختلف این بخش، مباحثی چون سیستم های مونو و بی کامرالیسم، مجالس عالی و مجالس ملی، تعامل میان قوه مجریه و مقننه، مسئولیت دولت در قبال مجلس و اهرم های فشار مجلس در مقابل دولت و در نهایت کمیسیون های تخصصی و نقش آن ها در قانون گذاری در اروپا و سایر مباحث مرتبط مطرح می شوند. در بخش سوم قوه مجریه و سازماندهی دولت و حکومت در اروپا تجزیه و تحلیل می شود. در خلال فصول مختلف الگوهای سازماندهی قوه مجریه، قدرت اجرایی و نقش رئیس دولت و رئیس حکومت در اروپا بحث و بررسی می شود. در فصل اول با عنوان سازمان سیاسی جوامع بشری و اروپایی، نحوه تعامل قوای سه گانه در نظام لیبرال دموکراتیک اروپایی و اشکال اجرایی مختلف در رژیم تفکیک قواارزیابی می شود. فصل دوم به بررسی جایگاه سیاسی و ساختار حقوقی قوه مجریه مونوسفالو بی سفال یا همان سیستم ریاستی و پارلمانی، و فصل سوم به بررسی اشکال مختلف و کارکردهای متفاوت رؤسای دولت و حکومت در قوه مجریه دو رأسی که الگوی غالب در اروپاست، اختصاص دارد. همچنین در عنوانی جداگانه در فصل آخر به موضوع هیئت وزیران و الزامات پارلمانی، اجتماعی و سیاسی در انتخاب آن ها و سپس سلسله مراتب حقوقی حاکم میان وزیران حقیقی در کابینه های مختلف اروپایی پرداخته می شود. سرانجام آن که بخش چهارم کتاب به مطالعه نظام حزبی و احزاب سیاسی در اروپا اختصاص یافته است. در سه فصل ابتدایی این بخش به مباحث عمده ای همچون تعریف و شناخت احزاب سیاسی، ارتباط آن ها با دولت و جامعه مدنی و پیوند ناگسستنی آن ها با اصول لیبرال دموکراسی اروپایی پرداخته می شود. همچنین جایگاه حقوقی و سیاسی احزاب در ساختار سیاسی اروپایی مورد بازنگری قرار می گیرد. فصل چهارم به موضوع مهم رابطه احزاب و قدرت سیاسی در اروپا پرداخته، فصل پنجم سازمان احزاب سیاسی را در قاره سبز مورد بحث و بررسی قرار می دهد. آخرین فصل از بخش احزاب سیاسی به ایدئولوژی و دکترین های حاکم بر احزاب مختلف اروپایی به عنوان رفرنس های شناختی و کدهای رفتاری آن ها اختصاص می یابد. سپس هفت خانواده حزبی اروپایی که به حیات سیاسی دولت ها شکل می دهند، مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. کتاب سیاست و حکومت در اروپا نوشته سید محمد طباطبایی در 360 صفحه به بهای 26 هزار تومان از سوی انتشارات سمت روانه بازار نشر شده است.