خبرگزاری کتاب ايران (IBNA) 14 دی 1388 ساعت 11:15 http://www.ibna.ir/fa/tolidi/58694/انسان-كامل-روح-مطلق-ذوب-مي-شود -------------------------------------------------- عنوان : انسان كامل در روح مطلق ذوب مي‌شود -------------------------------------------------- نويسنده كتاب «فلسفه دين هگل» اين انديشمند را فيلسوفي عقلاني برشمرد كه تفكيك چنداني ميان ذهنيت و عينيت قايل نيست. به اعتقاد فلاح‌رفيع، هگل روح مطلق را خداوند مي‌پندارند و معتقد است جهان در حال پيوستن به اين روح است، بنابراين انسان در صورت تكامل به هدف ديني نزديك مي‌شود.\ متن : علي فلاح رفيع در گفت وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، با بيان اين كه هگل به عقلانيت اهميت مي دهد و واقعيت را امري معقول مي پندارد و ذهنيت و عينيت را يك چيز مي داند، گفت: اين فيلسوف بيشتر به مباحث نظري و به مقبولات و عقلانيت مي پردازد تا جنبه هاي عملي دين. وي افزود: هگل مباحثي درباره روح مطلق، خدا و طرز نگرشش درباره عالم مطرح مي كند كه مقصود او از روح مطلق، همان خداست. به اعتقاد وي جهان در حال پيوستن به اين روح مطلق است. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه انسان در صورت تكامل يافتن به هدف ديني نزديك خواهد شد. فلاح رفيع به مبحث تأثيرگيري ماركس از هگل در بخش ششم اين اثر اشاره كرد و گفت: ماركس از شاگردان چپ گراي هگل است كه تا اندازه اي از فوئرباخ نيز تأثير مي پذيرفت. فوئرباخ و ماركس برداشت هاي مادي گرايانه از آموزه هاي هگل داشتند. وي افزود: ماركس با تأثير از فوئرباخ معتقد بود كه هگل فلسفه را به جاي آن كه روي پايش بگذارد، روي سرش قرار داده است. به همين دليل ماركس مي كوشد در نزد خودش اين نقيصه را جبران كند. هگل برخلاف ماركس در عوض پرداختن به ماترياليسم تاريخ و طبقات مادي، به مباحث روح تكيه كرد كه اين توجه او به روح ديني سبب وارونه به نظر رسيدن فلسفه هگل در نظر ماركس شده است. نويسنده كتاب كرانه هاي اختيار آدمي ادامه داد: ماركس مبناي فلسفه اش را نقطه مقابل استادش قرار داد و آن را بر ماده و اقتصاد بنا نهاد. او از فلسفه و به ويژه ديالكتيك هگل متأثر شده است اما بيش از مباحث روحاني به بحث هاي ماترياليستي وي گرايش پيدا كرد. در حقيقت نظر هگل به انديشه مسلمانان كه روح را اصل مي دانند، نزديك تر است. فلاح رفيع در ادامه توضيحاتي درباره كتاب فلسفه دين هگل ارايه داد و گفت: اين اثر نگاهي به فلسفه ديني هگل دارد. هگل از فيلسوفاني است كه در زمينه فلسفه دين درس گفتارهاي بسيار در طول سال هاي تدريسش در دانشگاه برلين ارايه كرد كه با همين عنوان نيز به فارسي ترجمه شده اند. وي سپس به صورت جداگانه مباحث ديگري در باب فلسفه دين با موضوعات تاريخ فلسفه، عقل در تاريخ و پديدارشناسي روح مطرح كرد. وي افزود: آرا و نظرات هگل در چندين فصل از اين اثر به نقد كشيده شده اند. هگل را بايد نخستين انديشمندي به شمار آورد كه مباحث فلسفه دين را به صورت مدون مطرح و آن را به عنوان يك علم معرفي كرد، زيرا اين مباحث تا آن زمان به گونه اي جسته و گريخته طرح مي شد. فلاح رفيع با بيان اين كه اين اثر برداشت هاي راست گراها و چپ گراها از فلسفه دين هگل را بيان مي كند و به بحث درباره حقانيت ادعاهاي آنان مي پردازد، گفت: اين كتاب براي جامعه علمي و فرهنگي كشورمان و براي علاقه مندان فلسفه غرب به ويژه فلسفه دين، خواندني است. نگارش اين اثر پايان يافته و مراحل پاياني چاپ را در انتشارات علمي فرهنگي مي گذراند.